Seminars
13. 4. 2023
ve 14:00 hodin, HYBRIDNÍ FORMA - zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1 a ZOOM

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK si Vás dovolují pozvat na jarní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů.

Petra Raudenská

Mezigenerační přenos kulturního kapitálu: sociální determinanty velikosti domácí knihovny

Seminář bude věnován způsobům formování materiální podoby kulturního kapitálu jedince. Konkrétně se bude soustředit na otázku, do jaké míry je velikost domácí knihovny ovlivňována sociálním původem jedince (tj. socializační efekt), jeho individuálními charakteristikami a charakteristikami partnera (tj. aktivně kultivační efekt), a zda mezigenerační přenos stále dominuje v post-komunistickém prostředí české společnosti. Pozornost bude věnována také tomu, zda na formování velikosti knihovny v domácnosti mají větší vliv charakteristiky ženy nebo muže anebo zda se síla mezigeneračního přenosu, resp. síla individuálních charakteristik liší mezi věkovými skupinami. Prezentovaná analýza je vůbec první, která zmíněnou stabilitu socializačního efektu v dospělém věku jedince na materiálním kulturním kapitálu ověřuje. K prověření výzkumných otázek autorka použila data Českého panelového šetření domácností (CHPS). Česká data jsou v tomto kontextu navýsost zajímavá, neboť 98 % české populace má doma knihovnu, české čtenářství je tak velice silné a Češi jsou oproti jiným zemím poměrně sečtělí. V semináři bude také představen konceptuální model navržený na základě teorie a použitá analýza strukturního modelování, které umožňuje odhadovat přímé, nepřímé a celkové efekty proměnných v daném modelu.

PhDr.  Petra Raudenská, Ph.D. absolvovala doktorské studium sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v současnosti pracuje jako vědecký pracovník v Sociologickém ústavu AV ČR. Jejími výzkumnými zájmy jsou metodologie mezinárodních výzkumů, vzdělanostní a sociální nerovnosti, lidský kapitál a problematika hodnotových orientací. Je autorkou monografie Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu (Olomouc, 2015) a editorkou knihy Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu (spolueditor F. Zich; SLON, 2016) a Vzdělání, dovednosti a mobilita: Zaměstnání a trh práce v České republice a Evropských zemích (spolueditor J. Večerník; Praha: Karolinum, 2019).

Přednáška vznikla v rámci projektu GA ČR: Vývoj sociální mobility v zemích Střední a Východní Evropy od 70. let 20. století do současnosti: princip dynamické rovnováhy? (GA22-33722S).

Seminář je volně přístupný, pro zaslání odkazu na Zoom je nutná registrace ZDE.

 

 

Share this page