New publications
Published: 22. 8. 2006

Nová publikace: Mnohohlasem - Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989

Hana Hašková, Alena Křížková, Marcela Linková (eds.)

Publikace „Mnohohlasem“ se pro svou vysokou informativní hodnotu a jako reprezentace mnostranných aktivit proženských a feministických skupin jistě setká s pozitivním ohlasem u vědecké, politické a aktivistické čtenářské obce. Kniha dokumentuje, že za zdánlivým nezájmem českých žen o feminismus se skrývá odmítání diskriminujícího „nálepkování“ ze strany jeho odpůrců. „Kdo dává jméno, je v nadřízeném stavu k pojmenovanému“ (I. Noble), a proto není pro ženy snadné si označení přivlastnit v pozitivním smyslu. Rozhodující je proto široké zapojení do proženských aktivit – představa „fragmentace hnutí“ se při čtení textů rychle mění v obraz její rozmanitosti a dynamičnosti. Zvolený feministicko-empirický přístup většinou vychází z existence „mužů“ a „žen“, ukazuje se ale také, že v genderu není nic jednoznačné.

Prof. Dr.phil. Gerlinda Šmausová, Priv.-Doz.

Publikace se zabývá tématem, jehož systematické pokrytí je nutné nejen pro budování odborného diskursu genderových studií u nás, ale také pro úplnější poznání transformačních procesů v České republice po roce 1989. Svým rozsahem a tématem je tato publikace důležitým zdrojem především pro vysokoškolské studující a vyučující v kursech genderových studií, médií, sociálních hnutí a politicko-ekonomické tranzice. Při vzrůstajícím zájmu médií o otázky rovných příležitostí v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie bude zajímat i mediální pracovníky a pracovnice a vzdělanou veřejnost.

M.A. Mgr. Libora Oates-Indruchová, Ph.D.

Seznam kapitol knihy „Mnohohlasem. Vyjednávání ženských prostorů po roce 1989“:

 

Mnohohlasem: Editorský úvod
Hana Hašková, Alena Křížková, Marcela Linková

Ženy v politice
Jako v loterii: politická reprezentace žen v ČR po roce 1989
Hana Havelková
Ženy v mužské politice
Petra Rakušanová, Lenka Václavíková-Helšusová

Ženské neziskové organizace
Aktivismus bez hnutí nebo protohnutí? Ženské organizace a skupiny v ČR v letech 1989-2006
Mirek Vodrážka
Rozhodčí a hráči: Vliv socio-ekonomické transformace a evropské integrace na ženské občanské skupiny
Hana Hašková, Alena Křížková

Gender a média

Nevidět, neslyšet, a nedotýkat se! Feminismus jako součást demokratizačního procesu v ČR v letech 1989 až 2004 – reflexe médií
Petra Jedličková
„Je to taková moje libůstka...“ aneb o prosazování proženských témat v médiích
Dana Řeháčková

Státní instituce a prosazování genderové rovnosti
Originální experiment české vlády aneb jak prosazovat politiku rovných příležitostí bez odpovídajícího institucionálního zabezpečení
Petr Pavlík

Gender, výzkum a genderová studia
Co si neuděláš, to nemáš aneb ženský aktivismus, produkce znalosti a gender
Marcela Linková
Genderová vědecká komunita vlastníma očima
Lenka Václavíková-Helšusová

Gender a umění

Diskurs v dis-kursu a vidoucí ženy. Reflexe příběhu ženské umělecké existence a její čtyři historické emancipační fáze
Mirek Vodrážka
Bez názvu: mozaika ženských uměleckých aktivit na přelomu tisíciletí
Alice Červinková, Kateřina Šaldová, Barbora Tupá

Ženy a církve
Tajemství Boha a tajemství člověka ve feministické teologii
Ivana Noble
Boření bariér? Aneb jak se daří věřícím ženám participovat na životě církví
Hana Maříková

Sexuální menšiny

Koncepční pohled na „sexuální menšiny“ aneb vše je jen otázka správné orientace...
Věra Sokolová
České lesby: daleko k hnutí, daleko k feminismu
Miluš Kotišová, Věra Vampolová
Pohlavně-identitní ilegalita: (ne)spolupráce transgendrové komunity s ženskými organizacemi
Tereza Spencerová

Romské ženy
Buďte rádi, že máte chytré ženy, aneb romská žena v zrcadle vyprávění
Lenka Gulová, Jiří Němec, Ema Štěpařová

Ženy v hnutí radikální levice a pravice

Princezny a bojovnice: ženský aktivismus v radikálních hnutích
Marta Kolářová

 

Distribuce:

Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel:222 221 761, e-mail: prodej@soc.cas.cz, nebo oddělení Gender a sociologie, tel.:222 220 924, e-mail: Eva.Nechvatalova@soc.cas.cz

Attached information