Published: 31. 12. 2006
New publications

Ročník 4 (2006), číslo 2

Při psaní příspěvků do druhého čísla časopisu Naše společnost si analytici Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (CVVM) kladli otázky, které sice samozřejmě souvisely především s jejich odborným zaměřením a zájmy, ale které si s vysokou pravděpodobností někdy položil i každý z vás.

 

Zajímá vás, jaké jsou představy Čechů o ideálním zaměstnání? V prvním článku rubriky Souvislosti na tuto otázku odpovídá Naděžda Čadová, když seznamuje s proměnami subjektivního vnímání zaměstnání a pracovních orientací českých občanů mezi lety 1997 a 2005. Výchozím materiálem pro analýzu vztahu k pracovní sféře ve zmíněném období bylo mezinárodní šetření ISSP (International Social Survey Programme) a k jejím hlavním závěrům patří mj. to, že ekonomicky aktivní Češi touží pracovat jako zaměstnanci na plný pracovní úvazek nejlépe v nějakém malém podniku či organizaci.

 

Otázku, jak česká veřejnost pohlíží na rozdílech v příjmech, jejichž zřetelný nárůst a širokou diferenciaci jsme zaznamenali po roce 1989, si položil Jan Červenka. Analyzoval tedy výzkumy CVVM z let 2002 a 2005 a dospěl k závěru, že výrazné příjmové rozdíly lidé vnímají spíše jako problém či negativní prvek, který by bylo žádoucí alespoň částečně regulovat prostřednictvím určité redistribuce v rámci daňového systému s progresivní důchodovou daní a sociální politiky. Takové hodnocení lze podle autora přičíst na vrub zejména tomu, že přinejmenším část existujících rozdílů v příjmech postrádá zásluhové opodstatnění a že tyto, často velmi hluboké rozdíly jsou obecně považovány za zcela nespravedlivé.

 

V České republice se dnes rodí méně dětí než dříve. Stať Gabriely Šamanové je příspěvkem do stále aktuální debaty o základních demografických ukazatelích, zejména právě porodnosti a plodnosti. Výsledky analýzy dat CVVM z let 2003 až 2005 kromě dalšího ukazují, že ačkoli jsou děti v životech naprosté většiny lidí velmi důležité, oproti stavu před rokem 1989 se změnilo tzv. časování realizace plodnosti, a zakládání rodiny se tak posunulo až do věku kolem třicítky. Období vzrůstu počtu narozených dětí, v němž si pořizují děti silné ročníky ze 70. let, je však přechodné, píše autorka. V této souvislosti není bez zajímavosti, že podle většiny Čechů není dobrým řešením nízké porodnosti například umožnit vyššímu počtu cizinců získat v naší zemi státní občanství.

 

Rubriku Studie otevírá teoretické pojednání Daniela Kunštáta, věnované komparativnímu pojímání konceptů politických stran a zájmových skupin jako institucí zprostředkování zájmů v politickém a šířeji veřejném prostoru. Nejrůznější zájmové skupiny aspirují na pozici „silných hráčů“ též v tuzemské veřejné sféře, a i když se může při zběžném pohledu zdát, že se od politických stran výrazně odlišují, autorova přesvědčivá argumentace podepřená pracemi z oblasti politické teorie nás dovede k tomu, že věcné odlišení politických stran a zájmových skupin coby různých forem institucionalizovaných projevů zájmů je v podstatě velmi obtížné.

 

Na kampaně jako předvolební „dramata“ odehrávající se v médiích zaměřila svou pozornost Markéta Škodová. Její text nabízí stručnou historii předvolebních kampaní, jejich základní charakteristiky, proměny a souvislost s postavením médií ve veřejném prostoru tak, jak je reflektují společenské vědy. Součástí příspěvku je analýza názorů veřejnosti na předvolební kampaň, tzv. negativní reklamu a další vybrané komunikační aktivity jednotlivých politických stran z května letošního roku. Po komparaci s obsahovou analýzou vybraných českých médií v předvolebním období dospěla autorka k závěru, že silná agenda dvou nejsilnějších politických stran vytlačuje z české mediální krajiny i veřejnosti jako celku agendu ostatních politických subjektů.

 

Problematiku vědy a vědeckého bádání a její odraz ve veřejném mínění zvolil jako téma pro svou studii Jiří Vinopal, a to nikoli jen proto, že se jedná o téma aktuální kupříkladu proto, že výsledky práce vědců a vědkyň pravidelně publikují nejen odborná, ale i masová média. Slovy autora je aktuálnost tohoto tématu patrná i v souvislosti s neustávajícími debatami týkajícími se vzdělanostní společnosti. Jedním z nejdůležitějších předpokladů prosperity společnosti je totiž rozvoj vzdělání jejích občanů a obecně jejího vědění. Věda a výzkum jsou pak tedy spolu se školstvím fundamentem, na němž může být vzdělanostní společnost budována. A jak hodnotí vědu obecně i vědu českou veřejnost? Mezi její významné požadavky patří například apel na praktickou využitelnost vědy, ale také třeba na větší finanční podporu vědě a výzkumu ze strany státu a mnohé další, které jsou podrobně představeny v textu.

 

Ačkoli odpovědi na všechny otázky jistě nebyly z hermeneutického, interpretativního hlediska vyčerpávající, představují další z řady kamenů do pestré mozaiky obrazu společnosti, již sociologie a příbuzné obory skládají, aby ji členům společnosti, potažmo veřejnosti, zpětně „vystavily“. Věříme, že studium drobného výseku této „nekonečné mozaiky“ v předkládaném čísle Naší společnosti pro vás bude zajímavé a poskytne vám řadu vodítek pro vlastní otázky i úvahy.

 

 

Distribuce tištěné verze časopisu: Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR,v.v.i Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel.: 286 840 129, e-mail: cvvm@soc.cas.cz, http://www.cvvm.cas.cz/

Share this page

Attached links