New publications
Published: 15. 1. 2009

Nová publikace z řady Sociologické studie/Sociological Studies 08:3

Natalie Simonová, Petr Soukup: Evolution and Determination of Educational Inequalities in the Czech Republic between 1955 and 2002 in the European Context

Jedná se o ústavní edici, v níž jsou publikovány studie pracovníků Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Studie jsou zaměřeny na prezentaci výsledků sociologických výzkumů, obsahují komparativní analýzy, kritické teoretické stati a sociologické analýzy aktuálních společenských témat.

 

08:3 Natalie Simonová, Petr Soukup: Evolution and Determination of Educational Inequalities in the Czech Republic between 1955 and 2002 in the European Context

 

This text identifies the trends in the influence of socio-economic, cultural and gender factors in the reproduction of educational inequality in access to tertiary education in the Czech Republic, Switzerland, Germany, Poland and Sweden. Previous research conducted in the Czech Republic alone arrived at contradictory conclusions – concerning both trends in inequality after the demise of the Socialist regime and the weight of the factors that cause inequality. Also, no comparison has been made that would place the Czech Republic in an international context of other countries. This article does, on the one hand, follow on previous research, but, on the other, it adds two new dimensions: 1) an international comparison and 2) the most recent data on the trends in inequality in all the aforementioned countries (Czech Republic, Switzerland, Sweden, Germany and Poland). The core of our research is the trend in inequality in the Czech Republic, which is the country of our focus. The international comparison provides a feedback for adequate assessment of the level and progress of the inequality. We used multidimensional statistical methods (logit modelling and log-linear analysis), which we applied to the latest available international data from the ESS survey (ESS 2004). We built our model to suit Czech conditions; then we applied it to the other countries and explored the differences in comparison to the Czech situation. The results have shown that the most important determinant of the present attitude to tertiary education in the Czech Republic in the pool of all the surveyed countries is the cultural aspect of social background (the father’s education). Switzerland is the most similar to the Czech Republic in this respect. In both countries, the chances for success in the transition to university increase with time, and men have generally better chances than women. The educational status of the family is also the main determinant of educational reproduction in Sweden. Paradoxically, in countries which are closer to the Czech Republic in terms of history and geography, i.e. Poland and Germany, the main driver of the transition of educational status is the
father’s EGP.

CONTENTS

Introduction ...  11
1. Tenets ... 13
2. General Trend in Educational Inequality in (but not Limited to) the Czech Republic, as Seen through the Prism of Theory ... 15
3. Transition from Secondary Schools to Universities in the Czech Republic – the History ... 19
4. Overall Trend in Educational Inequality in the Other Four Compared Countries ... 21
5. Data, Methodology and Strategy of the Analysis ... 25
6. Results ... 28
7. Conclusion ... 47

08:3 Natalie Simonová, Petr Soukup: Vývoj a determinace vzdělanostních nerovností v České republice v letech 1955 až 2002 v evropském kontextu

 

Tento text identifikuje vývoj vlivu socio-ekonomických, kulturních a genderových faktorů na reprodukci vzdělanostních nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání v České republice, Švýcarsku, Německu, Polsku a Švédsku. Dosavadní analýzy provedené pouze pro ČR došly k rozporuplným výsledkům jak o samotném vývoji nerovností po pádu socialismu, tak o váze faktorů, které je způsobují, a dosud rovněž nebyla provedena žádná mezinárodní komparace, s jejíž pomocí by bylo možné výsledky získané pro ČR porovnat s jinými státy. Tímto textem tak sice navazujeme na předchozí analýzy, nově je však rozvíjíme ve dvou ohledech: 1) mezinárodním srovnáním a 2) aktualizací vývoje nerovností ve všech zmíněných zemích (České republice, Švýcarsku, Švédsku, Německu a Polsku) až do roku 2002. Jádrem našeho zkoumání je vývoj nerovností v ČR, která stojí v centru našeho zájmu. Porovnání s ostatními státy nám slouží jako zpětná vazba pro adekvátní posouzení hladiny i vývoje nerovností. K analýze jsme použili multi-dimenzionální statistické metody (logitové modelování a log-lineární analýzu), které jsme aplikovali na poslední dostupná mezinárodní data šetření ESS. Model, který jsme vybudovali tak, aby co nejlépe vystihoval české podmínky, jsme poté aplikovali na ostatní zkoumané země, u nichž jsme sledovali odlišnost od české situace. Výsledky nám ukázaly, že současný přístup k terciárnímu vzdělání v ČR je v rámci všech analyzovaných zemí nejvíce determinován kulturní složkou sociálního původu (vzděláním otce). Zemí, která je ČR v tomto ohledu nejvíce podobná, je Švýcarsko. V obou zemích se šance na úspěch v tranzici na vysokou školu v čase zvyšují, přičemž muži mají tyto šance větší než ženy. Vzdělanostní status rodiny je zásadním faktorem vzdělanostní reprodukce také ve Švédsku. Paradoxně pak v zemích, které mají k ČR historicky
i geograficky blíže, Polsku a Německu, je naopak zásadní determinantou přenosu vzdělanostního statusu EGP otce.

 

Prodej a objednávky zajišťuje: Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1,110 00 Praha 1
telefon: 222 221 761, 221 183 217-8.
e-mail: monika.kuzelova@soc.cas.cz

Prodejní doba:

Po-Pá 8:30 - 16:30

 

 

Attached pictures