Published: 30. 1. 2011
New publications

Časopis vychází od roku 2007 a je je přímým pokračovatelem časopisu s názvem SDA-Info, který vycházel v letech 1999 - 2006

Obsah čísla Recenzované stati

Petr Soukup:
Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení [77]

Jan Schubert:
Klasická testová teorie reliability v metodologii výběrových šetření [105]

Informace

Vladislava Závrská:
První rok činnosti Laboratoře sociálně-vědních výzkumů při Katedře sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci [125]

Johana Chylíková:
Datový archiv zpřístupňuje staré výzkumy ÚVVM [126]

Václav Čepelák:
Datové služby v Izraeli: Israel Social Sciences Data Center [135]

Yana Leontiyeva:
Harmonizace dat v mezinárodních komparativních výzkumech [140]

Data a výzkum - SDA Info je recenzovaný odborný časopis zaměřený na empirický sociální výzkum publikující příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních technologiích a dalším zázemí pro sociální výzkum. Časopis vychází dvakrát ročně, nepravidelně.

Elektronická verze časopisu je se zpožděním po papírovém vydání zveřejňována na webu. Plné texty recenzovaných statí lze získat též prostřednictvím Digitální knihovny AV ČR. Abstrakty recenzovaných statí jsou zveřejňovány v databázi The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).

Časopis vychází od roku 2007 a je je přímým pokračovatelem časopisu s názvem SDA-Info, který vycházel v letech 1999 - 2006. SDA Info byl původně zamýšlen jako informační bulletin Sociologického datového archivu, krátce po jeho vzniku však došlo k rozšíření zaměření též na původní analytické, přehledové a metodologické studie. V roce 2007 došlo ke změně názvu časopisu, zpřesnění jeho vymezení a zavedení recenzního řízení.

Původní čísla časopisu SDA-Info jsou dostupná zde

Data a výzkum - SDA Info
ISSN: 1802-8152
Evidenční číslo MK ČR E 13946

Share this page