New publications
Published: 28. 8. 2012

Vyšlo nové číslo Gender, rovné příležitosti, výzkum, ročník 13, číslo 1/2012

Téma čísla - Péče: Kritika, analýza, alternativy

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

dovolte mi krátké slovo úvodem k tematickému číslu časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum, které je věnováno konceptu péče. Kritické rozbory společenské formy péče a vztahů v praktikách péče, stejně jako jejich vysvětlení, představují jedno z hlavních témat, kterými se feministická teorie a genderový výzkum zabývají. V návaznosti na tyto problémy feministické myšlení rovněž přispělo k diskusím ohledně nového vymezení vztahu soukromého a veřejného a zodpovězení otázky, jaké místo by měla péče ve společnosti zaujímat. Na základě reflexe vztahů a praktik péče feministické teoretičky zpochybnily ideál nezávislého jedince a poukázaly na podmíněnost individuální autonomie materiálními a společenskými vztahy. Upozornily, že vzájemná závislost, která je východiskem konceptu vztahové autonomie, představuje základní podmínku lidské existence. Péče a zajištění potřeb se v tomto světle stávají jedním z hlavních principů organizace jak veřejného, tak soukromého života. Novou výzvou pro feministické zkoumání péče je reflexe globalizace jako určující sociální dynamiky současnosti. Uchopení globalizačních procesů a s nimi spojených společenských proměn dnes představuje důležitý výzkumný rámec jak teoretického, tak empirického zkoumání péče. Tyto otázky jsou předmětem analýz a článků v předkládaném čísle.

 

 

V časopise uveřejňujeme překlad článku Joan Tronto „Problém ,chůvy‘ ve feminismu“, kterým autorka rozpoutala živou diskusi ohledně významu a důsledků najímání služek k péči o děti a domácnost v moderní globalizované společnosti. Na tuto diskusi navazuje také příspěvek Zuzany Uhde, která se věnuje transnacionálním praktikám péče a rozboru vztahů uvnitř instituce nájemní domácí péče. Petra Ezzeddine ve svém článku analyzuje fenomén transnacionálního mateřství na základě biografického výzkumu mezi migrantkami z Ukrajiny pracujícími v České republice. S odlišnou interpretací a perspektivou přistupuje k těmto a souvisejícím otázkám Adéla Souralová, která prezentuje výzkum mezi komerčními agenturami nabízejícími služby hlídání dětí. Další dva články se z historické perspektivy zabývají (nejen) feministickými vizemi alternativního uspořádání vztahu soukromé a veřejné sféry v podobě zespolečenštění domácích prací. Hubert Guzik rozebírá historii ideje kolektivního bydlení a Květa Jechová se věnuje historii vize osvobozené domácnosti. Poslední statí v tomto čísle je článek Adriany Jesenkové, která koncept péče využila k rozboru současného vývoje v učitelské profesi na Slovensku.

V čísle dále naleznete rozhovor Šárky Zelenkové ze Sdružení pro integraci a migraci s Magdalou de Gusmao, zakladatelkou občanského sdružení ComuniDária, které v Portugalsku prosazuje práva migrantek a pracovnic v domácnosti. K tématu čísla časopisu jsou zaměřeny také recenze odborných knih, např. knihy Global Care Work, kterou editorsky připravila Lisa Widding Isaksen. V rubrice zprávy a komentáře stojí za povšimnutí mimo jiné informace o právě probíhající kampani za práva migrantek pracujících v českých domácnostech a článek o právních aspektech zaměstnávání migrantek v domácnosti v České republice. Kromě toho je zde rovněž článek o výstavě Krize péče a o probíhajícím úsilí o utvoření platformy migrantek v Evropě i u nás.

Ráda bych poděkovala všem, kteří se na přípravě tohoto čísla podíleli, včetně anonymních recenzentek a recenzentů, kteří také přispěli ke kvalitě publikovaných příspěvků. Vzhledem k aktuálnosti řady zde rozebíraných problémů a témat věřím, že toto číslo přispěje k veřejné diskusi o ocenění péče a dalších činností spojovaných s péčí o domácnost a o jejich významu pro společnost jako celek i o společenské odpovědnosti, která ze současného uspořádání pro každého z nás vyvstává.

 

Přeji Vám inspirativní čtení,  Zuzana Uhde

 

Obsah čísla

 

STATI


Joan Tronto:
Problém "chůvy" ve feminismu [3]

Zuzana Uhde:
Slepá ulička instituce nájemní domácí péče [12]

Petra Ezzeddine:
Mateřství na dálku. Transnacionální mateřství ukrajinských migrantek v České republice [24]

Adéla Souralová:
Nekupujete si lásku, kupujete si službu“: (re)konstrukce péče o děti v prostředí agentur na hlídání [33]

Hubert Guzik:
K prehistorii českých kolektivních domů [42]

Květa Jechová:
Osvobozování domácnosti [52]

Adriana Jesenková:
Marginalizácia starostlivosti v učiteľskej profesii na Slovensku – faktory, mechanizmy, kontext [62]

ROZHOVOR

Šárka Zelenková:
Neviditelná práce aneb ženy migrantky na své vlastní cestě. Rozhovor s Magdalou de Gusmão, zakladatelkou občanského sdružení ComuniDária v Portugalsku [73]

 

RECENZE

Adéla Souralová:
Pomocnice v domácnosti v „ráji“ genderové rovnosti [78]

Radka Dudová:
Politiky péče [80]

Karolína Černá:
Pohledem české kritické teorie globální nespravedlnosti [83]

Kateřina Zábrodská:
Nové spojenectví genderu a psychologie? [85]

Irena Smetáčková:
Práce a rodina na ostří nože [87]

Veronika Šprincová:
Čtyři kritické reflexe slovenské politiky z hlediska genderu [92]

Jana Dvořáčková:
Transgenderové identity v sociologickém kaleidoskopu [95]

ZPRÁVY A KOMENTÁŘE

Pavla Redlová:
Mezinárodní konference „Transforming Gender Orders. Intersections of Care, Family and Migration“ [78]

Eva Valentová:
Víte, kdo Vám doma uklízí? – Kampaň na podporu domácích pracovnic z řad cizinek [84]

Sabe Amthor Soe:
Síťování migrantek v Evropě a v České republice [88]

Blanka Nyklová:
Konferenční turistika v praxi aneb co nového ve feminismu [91]

Marcela Linková, Alice Červinková:
Zpráva z 8. evropské konference feministického výzkumu The Politics of Location Revisited: Gender@2012 [99]

Eva Valentová:
Právní aspekty zaměstnávání cizinek na pozicích domácích pracovnic v České republice [99]

Marcela Linková:
Pohlaví a gender v biomedicínském výzkumu a klinické medicíně: zpráva z konference [102]

Zuzana Uhde:
Vizualita transnacionálních praktik péče [106]

Attached information