Project duration: 
2014 - 2016

Cílem projektu je zlepšit prosazování rovných šancí pro ženy a muže v institucionální rovině, na trhu práce, v rodině i ve společnosti. Aktivity institutu se zaměřují primárně na zřízení a fungování Expertní genderové komory ČR. Cílů má být dosažen prostřednictvím následujících kroků:

  • prosazením alespoň dvou legislativních opatření, která povedou k odstranění deficitů rovných příležitostí, budeme při tom vycházet z analýz stavu rovných příležitostí a monitoringu činnosti vlády a Parlamentu ČR,
  • vytvořením komory genderových expertů/ek, která bude sloužit jako nezávislá platforma pro spolupráci s českou exekutivou a bude poskytovat expertní základnu k tematice rovných příležitostí, 
  • prosazením ratifikace alespoň jedné mezinárodní úmluvy v oblasti rovných příležitostí a ženských práv, kterou je ČR povinna ratifikovat a dosud tak neučinila,
  • prosazením minimálně jednoho legislativního opatření vedoucího ke skutečnému respektování reprodukčních práv žen a legislativnímu ukotvení profese porodních asistentek,
  • zlepšením informovanosti rodičů, porodních asistentek i lékařů prostřednictvím informačních kampaní, konferencí a manuálů.

Norway Grants | OSF Praha | Česká ženská lobby

       

Topics: 
gender
Grant agency: 
other