Project duration: 
2013 - 2015

Projekt se zaměřil na zkoumání paradoxních projevů genderových změn v širším kontextu transnacionálních a globálních procesů a interakcí. Přínosem projektu je rozpracování metodologického principu žité kritiky a analýza transnacionálních genderových praktik. Metodologický princip žité kritiky orientuje sociálněteoretické uvažování rozborem zkušenosti zneuznání, které aktéři zažívají v každodenním životě, a z této kritiky vyplývajícími normativními nároky a požadavky aktérů. V návaznosti na výzkum globalizačních procesů, které působí jako určující sociální hybatelé současnosti, řešitelka zaměřila svoji pozornost na žitou kritiku marginalizovaných aktérů překračující národně definované hranice, kteří ve svých každodenních bojích o uznání v reakci na probíhající globální interakce vyjadřují kritiku současného globálního uspořádání. Řešitelka projektu zkoumala genderové sociální změny prostřednictvím rozboru transnacionálních genderových praktik. Za prvé v souvislosti s transnacionální migrací a rozborem žité kritiky migrantek. Za druhé byl výzkum zaměřen na otázky globální spravedlnosti, požadavky ženského hnutí a konceptuální rámec globální odpovědnosti, ve kterém je možné požadavky péče začlenit do úsilí o globální spravedlnost.

Jedním z výsledků projektu je impaktovaný vědecký článek „From women´s struggles to distorted emancipation“ (International Feminist Journal of Politics. 2016, first online: http://dx.doi.org/10.1080/14616742.2015.1121603). V rámci projektu řešitelka rovněž editorsky připravila tematický blok Transnacionální feminismus v časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum (roč. 16, č. 2/2015).

Projekt byl řešen v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Principal investigator: 
Topics: 
gender
globalisation
Grant agency: 
other
Department: