Mizí z venkovských obcí obchody a další služby? Jaký význam mají ve vesnicích malotřídní školy? Co zvyšuje atraktivitu venkova? Podobné otázky si často kladou starostové obcí, novináři i sami obyvatelé venkova. Zajímají se o občanskou vybavenost a její význam. Často se objevují tvrzení, že vybavenost malých obcí je nedostatečná, popřípadě se zhoršuje. Je až s podivem, že důkladná analýza vybavenosti malých obcí až dosud v Česku nebyla k dispozici.

Topic: housing, urban and rural studies, regions, social inequalities, standard of living

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

Genderově podmíněné násilí včetně sexuálního obtěžování jsou závažnými problémy, ke kterým dochází i ve vysokoškolském prostředí. Genderově podmíněné násilí má vážné dopady na studijní a pracovní výsledky osob, které jej zažívají, ale i na osoby, které jsou tomuto jednání vystavovány z pozice svědků.

Topic: gender, social inequalities, sociology of science, education

Type of publication: MonographDepartment: National Contact Centre for Gender & Science

Jednou z řady krizí, které v současnosti čelí – nejen česká – společnost, je i krize bydlení. Ceny bytů a domů, ale i nájmů raketově rostou a bydlení se stává stále hůře dostupným. Možnost pořídit či zajistit si bydlení se přidává k řadě dalších omezení, jež se propisují do již existujících společenských nerovností a dále je prohlubují.

Topic: housing, intergenerational relations, family

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

This book recapitulates the methodology of income poverty measurement applied in the EU and provides statistics and characteristics of the poor in Visegrád countries, supplemented by appendices with results for EU countries.

Topic: economics, wages and incomes, social inequalities, standard of living

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The aim of this Working Paper is to introduce a conceptual model and study design forresearching social disadvantage in rural peripheries, focusing on the interplay of socialdisadvantage and spatial disadvantage. The paper presents the theoretical concepts,understandings, and definitions, as well as the research design we draw on in the internationalresearch project ‘Social disadvantage in rural peripheries in Czechia and eastern Germany:

Topic: urban and rural studies, regions, social inequalities

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

Kniha je interdisciplinární a multimetodologickou studií bezdomovectví v Česku. Autor v ní čtenáři ukazuje, jak se bezdomovectví zhmotňuje na průsečíku politickoekonomických faktorů, jako jsou demokratizace společnosti nebo integrace do globální ekonomiky, a specifických doprovodných logik vznikajících na pomezí kultury ulice a určitých podmínek charakteristických pro českou společnost.

Topic: housing, economics, globalisation, urban and rural studies, human relations, regions, social inequalities, sociologická teorie, public policy, standard of living

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

Kniha Podnikatelky? komplexně mapuje situaci podnikatelek v České republice. Vznikala jako jeden z hlavních výstupů tříletého projektu s názvem OSVČ jako prekérní práce, podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Jejím cílem je upozornit na specifická rizika, která mohou provázet podnikání žen v různých etapách života nebo v různých situacích (např.

Topic: gender, work, social inequalities

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

Kniha vztahuje kutilství k obecnějším otázkám o současné společnosti, jejím vývoji a proměně a otevírá tak kutilství jako téma a terén, skrze který je možné tyto otázky nově nahlížet a zkoumat. Ukazuje, v čem a proč je kutilství zajímavé (nejen) pro společenskou vědu nikoli samo o sobě, ale jako prostředek, skrze který je možné lépe porozumět palčivým problémům současnosti.

Topic: housing, gender, value orientations

Type of publication: MonographDepartment: National Contact Centre for Gender & Science

The book Bricolage: From “self-led manual projects” to DIY connects bricolage (kutilství) with broad questions regarding today´s society, its development and change. It treats bricolage as a topic and research terrain that allows us to shed new light on these issues. The book shows what makes bricolage interesting for social sciences not (just) per se but as a means to understanding today´s pressing issues.

Topic: housing, lifestyle

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

Kniha přináší komplexní vhled do vývoje a současné podoby českého práva ve vztahu k partnerství a rodičovství gayů a leseb, případně párů stejného pohlaví. Diskutována jsou témata jako partnerství, manželství, družství či rodina. Specificky se publikace zaměřuje na stejnopohlavní vztahy spojené s rodičovstvím (tzv. homoparentalitou) a na práva a povinnosti z nich vyplývající, případně na práva a povinnosti v těchto vztazích v důsledku nastavení legislativy chybějící.

Topic: gender, parenting, family

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

Even though the DIY movement is starting to garner more attention from scholars abroad, it has yet to receive much attention from Czech scholars. The book DIY: a fine mosaic of self-led making represents an effort to bridge that gap at least in part, and to offer the first comprehensive view of DIY (kutilství in Czech) as an intriguing phenomenon that is practiced extensively and which has a distinct history and vibrant presence.

Topic: housing, lifestyle

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

Praha je dynamickou multikulturní metropolí, která láká lidi z různých koutů světa svojí historickou, kulturní a v neposlední řadě také ekonomickou atraktivitou. V současné době cizí státní příslušníci tvoří o něco více než 15 % obyvatel hlavního města; přesně dvě třetiny těchto cizinců pochází ze zemí mimo EU. Migranti a migrantky se podílejí významným dílem na ekonomickém vývoji, populační dynamice a vzhledu metropole.

Topic: urban and rural studies, migration and mobility

Type of publication: MonographDepartment: Czech Social Science Data Archive

Rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů v České republice je jedním z nejvyšších v Evropské unii a dlouhodobě se pohybuje kolem 22 %. Tato publikace ukazuje, jak je problém nerovností v odměňování žen a mužů vnímán českou veřejností, stejně jako jednotlivými expertními skupinami, které se tomuto problému věnují a mají jeho řešení ve své gesci. Neopomíjí ani rovinu osobních zkušeností lidí v konkrétních prostředích pracovního trhu.

Topic: gender, wages and incomes, social inequalities, public policy, education

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

Democracy, defined as liberal pluralism, is under stress worldwide. Pluralistic democratic institutions: a free press, civil society and the rule of law all seem to be under attack. Democracies are being hollowed out from within while preserving the fundamental facade of elections.

Topic: elites, EU, identity, civil society, politics (and political attitudes), elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

In the Czech public and professional discourse, there is a strong rhetoric of a rooted egalitarianism of the society. This study thus traces various objective and subjective dimensions of socio-economic inequality in an attempt to examine the validity of this rhetoric. It uses various data on levels and trends in earnings, household income and living conditions in the Czech Republic in comparison with other European countries.

Topic: wages and incomes, social inequalities

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

V návaznosti na studii autorů „Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele“ tato studie přináší souhrnný pohled na výdělky osob, příjmy domácností, přerozdělovací toky, majetkové rozdíly a hospodaření rodin, a to jednak ve vývoji v ČR a jednak ve srovnání s evropskými zeměmi. Zabývá se rovněž vnímáním nerovnosti a středostavovskou identitou.

Topic: economics, EU, globalisation, social inequalities

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

​About this book

Topic: politics (and political attitudes)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

Energy is not merely a technological field, it also influences and is influenced by the wider social context. From various perspectives energy impacts the lives of people and it shapes people, not just those who work in the field of energy, in various ways. This publication focuses specifically on how these processes operate from the perspective of gender equality.

Topic: gender

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

Do Czechs want equality? Are Czechs a nation of grumblers? Are Czechs prejudiced? How do Czechs spend their time? Czexit? What do Czechs think about migrants and do Czechs fear foreigners? Price of the book 350 CZK or US$14 (552 pages)

Topic: economics, intergenerational relations, migration and mobility, civil society, politics (and political attitudes), social inequalities, elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

Kamila Fialová, Dana Hamplová, Martina Mysíková, Zdeněk R. Nešpor, Jiří Večerník (editor). Work, Values, Well-being. Czech Reality in a European Context. Prague, Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, 2016, 416 p.

Topic: economics, work, education, standard of living

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Publikace nabízí dvacet rozhovorů s významnými pedagožkami a výzkumnicemi ze všech čtyř fakult Vysoké školy chemicko- technologické v Praze, které působí v různých vědních oborech a nacházejí se v různé fázi své výzkumné dráhy. Z rozhovorů se dozvíte o motivaci těchto žen pro studium určitého oboru na VŠCHT Praha a o důvodech jejich  rozhodnutí věnovat se další vědecké a pedagogické práci.

Topic: gender

Type of publication: MonographDepartment: National Contact Centre for Gender & Science

Kniha Kateřiny Cidlinské se zaměřuje na příčiny odchodu začínajících vědkyň a vědců z české vědy a na průběh jejich studijní a pracovní dráhy od doby vstupu do vědy až do dnes. Cílem publikace je zjistit, kdo jsou lidé, kteří v posledních deseti letech opustili akademické pozice v ČR, jaké byly příčiny jejich odchodu, jaké je jejich současné pracovní uplatnění a jakým způsobem dnes využívají znalosti a dovednosti nabyté za dobu působení ve vědě.

Topic: gender, migration and mobility, work, education

Type of publication: MonographDepartment: National Contact Centre for Gender & Science

The book addresses a question what is the connection between anti-globalization and feminist critique of globalization. Firstly, globalization and its relation to social movements is defined.

Topic: gender, globalisation, identity, politics (and political attitudes), work

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

Dynamická rovnováha charakterizuje chemické reakce, které probíhají srovnatelně oběma směry, tedy od výchozích látek k reakčním produktům a zároveň opačně. Pokud je jí dosaženo, znamená to, že se množství vzniklých reakčních produktů rovná množství reakčních produktů rozložených ve výchozí látky. Zdánlivě se tedy nic neděje, přestože reakce probíhá oběma směry i nadále.

Topic: gender

Type of publication: MonographDepartment: National Contact Centre for Gender & Science

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou většinou voličů považovány za nejdůležitější z voleb, protože se při nich rozhoduje o budoucím složení vlády. Bývá v nich proto také vyšší volební účast než v jiných volbách. Protože poskytují detailní informace o volebním chování v každé z více než 6000 českých, moravských a slezských obcí, jsou volební data zvláště vhodná ke zkoumání regionálních rozdílů volebního chování a jejich proměn v čase.

Topic: urban and rural studies, regions, elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

V dotazníkových šetřeních respondenti často odmítají odpovídat na některé otázky (např. osobní příjem). Vybraná místa datové matice tak neobsahují platné hodnoty. Tato monografie detailně představuje problém chybějících hodnot v datech. Čtenář se postupně seznámí s různými metodami řešení tohoto problému.

Topic: methodology, politics (and political attitudes), sociological data

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

CO SI ČEŠI NALHÁVAJÍ O ČEŠÍCH? MÁ JMÉNO VLIV NA NAŠI KARIÉRU? JE U NÁS NÁBOŽENSTVÍ MRTVÉ? JSOU ČESKÉ HODNOTY VÝJIMEČNÉ? JAKÉ JE „NÁZOROVÉ KLIMA“ V ČESKÉ REPUBLICE? Cena knihy je 190 Kč (378 s.) O KNIZE 47 ODSTÍNŮ ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Topic: value orientations, identity, kultura, civil society, sociological data, public opinion

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

Standardní analýzy trhu bydlení vycházejí z neoliberálního ekonomického paradigmatu, podle kterého tržní aktéři jednají individuálně a zároveň ekonomicky racionálně. V předkládané monografii autoři a autorky nabízejí alternativní pohled. Na základě dlouhodobého multimetodického výzkumu preferencí a jednání upírají svůj zájem na sociální normy spojené s bydlením a analyzují jejich vliv na chování aktérů na trhu bydlení.

Topic: housing, economics, methodology

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

Although the construction of databases, data processing, documentation and other operations with data may have a fundamental influence on research results, the management of data rarely receives attention as a separate subject in the methodology and practice of survey research. More often it gains attention only in the form of individual and isolated tasks during different stages of the research process.

Topic: sociological data

Type of publication: MonographDepartment: Czech Social Science Data Archive

The publication „Chess Middlegame: Women Talents Seven Years After“ focuses on the work and life paths of zouny women researchers. It is a follow-up project to a 2007 publication, which introduced young female scientists from different disciplines at the beginning of their scientific career, and returns back to these female scientists after seven years.

Topic: migration and mobility, sociology of science

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The book provides the first comprehensive academic history of Czech sociology from its beginnings in the 19th century to the present. It is based on extensive archive and source research conducted over a number of years as part of a research project entitled the History and Present of Czech Sociology. Authors:

Topic: history of sociology

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

In the years 2002 to 2012, Czech society experienced a series of events and changes. Similar events and changes, however, also took place in other European countries. State and development of attitudes, values and behaviour of populations of European countries in connection with these events and changes is explored by the European Social Survey research project.

Topic: trust/social cohesion, economics, crime, care, politics (and political attitudes), work, sociological data, age and ageing, health

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

V předkládané publikaci autorský tým projektu Rekonstituování demokracie v Evropě nabízí pohled na proměny české veřejné sféry a české politiky v kontextu přípravy Smlouvy o Ústavě pro Evropu, ratifikace Lisabonské smlouvy a následných voleb do Evropského parlamentu (2009). Období přípravy a ratifikace Lisabonské smlouvy (2004–2009) je velmi podnětné, protože představovalo v České republice klíčový posun hlavního proudu českého politického diskurzu v otázkách Evropské unie.

Topic: EU, politics (and political attitudes), public policy

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

The publication focuses on the personal experience of men and women researchers with academic mobility, how they experience migration, translocations, separations and new beginnings. The book presents fifteen researchers from various scientific disciplines who talked about their academic mobility which usually occurred in the phase of their doctoral and postdoctoral studies.

Topic: migration and mobility, sociology of science

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The first part of the book brings the description of the concept of culture, the overview of legislation, analyses of conceptual and strategic documents related to culture, analyses of available data about the culture infrastructure and an overview of available financial sources for the area of non-industrial sectors of culture. The second part deals with the results of own survey Culture in the regions of the ČR 2011.

Topic: kultura, regions, public policy, public administration

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

Šafr. J. (ed). 2012. Mechanisms of Intergenerational Reproduction of Inequalities. Praha: SOÚ AV ČR, v.v.i.

Topic: value orientations, family, social inequalities

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

The book deals with the development of politics of abortion in the Czech Republic since 1957. Based on the research of discourses and institutions of abortion it develops the aproach of discursive institutionalism. The politics of abortion are analysed as specific socialist governmentalities, existing during the communist regime.

Topic: gender, family, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

This book deals with empirical research using political survey data and is primarily intended for anyone exploring politics in the Czech Republic using quantitative data. Many of the themes addressed in this study have application to the use of quantitative political data in other national contexts and across the social sciences more generally. This book is divided into three parts: theory, data and analysis.

Topic: methodology, politics (and political attitudes), sociological data

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

Publikace se zabývá otázkou, jak evropské státy finančně podporují rodiny s dětmi a jak se tato podpora odráží na životní úrovni různých typů rodin a jak souhra sociálního systému a podmínek rodičům pomáhá se o své rodiny postarat. Dále se diskutuje otázka, jaký mají pohled na povinnosti státu samotní rodiče a jak do výpomoci s dětmi vstupují prarodiče. Mapovány jsou tedy jak fungování systému dávek a daní a situace na trhu práce, tak postoje rodičů a mezigenerační výpomoc.

Topic: wages and incomes, care, work, parenting, family

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

The e-book (CD-ROM) is a critical edition of sources. It presents a full-text edition of influential Czech sociological journals from the past (Parlament, Sociální problémy, Sociologická revue, and Sociologický obzor), as well as an introductory study by Zdeněk R. Nešpor of the full range of sociological and related journals published in the history of Czech sociology.

Topic: history of sociology

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The publication brings fifteen portraits of couples where both partners work in science, research or teach at a higher education institutions. Interviews focused on couples from different academic disciplines and in different life stages. They included young Ph.D.

Topic: human relations, sociology of science

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The policy paper contains the proposal for structural changes of several housing policy measures in the Czech Republic. The goal of the reform is to increase policy effectiveness, efficiency, tenure neutrality and anticyclicity. The second section of paper describes the results of large-scale simulations of the reform and its impact on public expenditures and income distribution.

Topic: housing, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

A role of social capital and of its individual dimensions working at overcoming the impacts of economic crises is analysed. Study focuses on a detailed analysis of the inhabitants of the Kraj Vysočina with a supposed high level of social capital, and of Ustecky kraj with a supposed low level of social capital. Multidimensional statistical methods are used to analyse data collected by survey in these regions in 2010.

Topic: trust/social cohesion, economics, civil society, politics (and political attitudes), regions, social capital, social inequalities

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

As an outcome of a five-year international research project “RECON – Reconstituting democracy in Europe”, this volume presents country case studies of Central and East European countries and comparative findings from research on the transformation of collective identities in Central and Eastern Europe under the conditions of an enlarging Europe.

Topic: EU, value orientations, identity, politics (and political attitudes), transformation

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

Housing Standards 2010/2011 is the fifth monograph in a series with the same title published by the Institute of Sociology AS CR. Although each volume in the series is a separate monograph devoted to one main theme, which in this case is social inequalities in housing and market risks in the housing market in the Czech Republic, they all are divided into a module section and an analytical section devoted to the given main theme.

Topic: housing, social inequalities, sociological data

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

This study focuses on social capital and the network of links between the organisations involved in activities geared towards the development of tourism in the Pardubice Region. The analysis of their network displays interconnectedness, the trust they show each other in their cooperation and that they place in the process of decision-making on supporting projects to advance tourism.

Topic: civil society, politics (and political attitudes), regions, social capital

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

The book presents a selection of Iris M. Young’s more recent writings on justice and social difference. In these texts the author focuses on gender analysis, on the concept of self-determination as non-domination in local as well as global context, and on structural injustices. It is introduced by a chapter in which the editor of the volume presents the main thematic areas of Young’s work. 

Topic: globalisation, social inequalities

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The publication brings fifteen portraits of couples where both partners work in science, research or teach at a higher education institutions. Interviews focused on couples from different academic disciplines and in different life stages. They included young Ph.D.

Topic: human relations, sociology of science, education

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The study includes comparison of migration levels among selected EU-27 countries, analysis of regional differences in the level of internal migration in the CR, overview of selected theories explaining the relationship between housing conditions and labour migration, results of empirical analysis of the relationships between regional differences in housing affordability and level of internal migration in the CR, and proposal of tools supporting labour migration in the CR.

Topic: housing, EU, migration and mobility, work, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

The policy paper offers theoretical framework of the relations between housing and population policy and reviews current housing policies accross european countries. The paper focuses predominanty on the rental housing sector and on young families searching for housing. The authors summarize both state-level and municipality-level policies aimed at this group. Two policies are proposed: novelization of current housing benefit and local houisng guarantee.

Topic: housing, family, social policy

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

The publication aims to highlight the position of women in Czech science and the importance of addressing gender equality on the policy level in general.

Topic: gender, media, sociology of science

Type of publication: Other publicationDepartment: National Contact Centre for Gender & Science

The publication brings fifteen portraits of couples where both partners work in science, research or teach at a higher education institutions. Interviews focused on couples from different academic disciplines and in different life stages. They included young Ph.D.

Topic: human relations, sociology of science

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The policy paper deals with impacts of economic crisis and identifies households endangered by financial inaffordability, mainly due to unemployment reasons. After reviewing various international policies dealing with this problem, the authors propose two policies – the programme for the support of work related migration and a an interest-free loan for homeowners facing the risk of losing their homes.

Topic: housing, economics, wages and incomes, standard of living

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

Policy paper deals with an analysis of housing affordability and availability for social excluded in the Czech Republic based on the case studies and the experiences of non-profit organisations. Good practices and possible strategies to combat housing exclusion using in foreign countries are discussed in the paper. The objective of the paper is to propose tools directed to increase availability and affordability of housing for people at risk of social exclusion in the Czech republic.

Topic: housing, social inequalities, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

The study aims to analytically interlink the optics of individuals and households and focus on their demographic and socio-economic behaviour since 1989 in the Czech Republic, and compare these observations with other EU countries, primarily those of Central Eastern Europe (CEE).

Topic: EU, wages and incomes, religion and religiosity, family, social inequalities, lifestyle

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The book explores the structure and level of financial support addressed to families with children in the Czech Republic and 16 other European countries as of January 2004. Through analysis of tax-benefit system it examines where the Czech Republic stands in respect of family support within the European context and assesses which European policy is most similar to the Czech model of financial family support.

Topic: care, family, social policy

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

The paper sums up the findings based on a research on sexual harassment at university conducted as a part of a research project "Equal opportunities in the science: Analysis of gender barriers and development of talents" kindly supported by the Ministry of Youth and Education CR. The research report has 3 parts. The 1st part presents a findings based on a quantitative survey on a faculty of a Prague University.

Topic: gender, sexuality, education

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

Ulrike Felt is professor of social studies of science since 1999 and head of Vienna STS department. After having finished her PhD in theoretical physics at the University of Vienna in 1983, she worked for nearly five years in an interdisciplinary research team of science historians at the European Center for High Energy Physics (CERN) in Geneva studying social, political and scientific aspects in the foundation period of this first big European research institution.

Topic: sociology of science

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The critical attention feminists have paid to the concept of citizenship has significantly contributed to the con¬temporary political imagination of citizenship.

Topic: gender, work, family, social policy, transformation

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The Orlicko region comprises the municipalities in the Association of Municipalities Orlicko in the Pardubice Region. It is presented in a wider spatial and temporal context as a border region experiencing the problems of a periphery. Development opportunities have thus far been seen to lie in the expansion of tourism. Sociological surveys revealed the heterogeneity of the Orlicko region: differences between rural and urban areas and the impact of the outsider symptom in the region.

Topic: regions, public policy, standard of living

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

This monograph explores public and elite opinion toward events associated with the Prague Spring of 1968 in Czechoslovakia. This investigation is based on an analysis of a unique collection of aggregate and individual level survey datasets. The central goal of this study is to illustrate how the survey evidence from the 1967 to 1969 period may increase understanding of the Prague Spring era.

Topic: elites, politics (and political attitudes), sociological data, public opinion

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

This study examines attitudes towards migrants. The authors focus on the attitudes in Czech society, but they also use data from international surveys in order to situate the attitudes of respondents from the Czech Republic in a wider context. The theme of the relationship between the ‘domestic population’ and foreigners is very current today. The inter-year increase in the size of the foreign population in the Czech Republic is one of the largest in Europe.

Topic: human relations, migration and mobility

Type of publication: MonographDepartment: Czech Social Science Data Archive

The monograph explores the issue of women in science in five countries of Central Europe (Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia). It embeds the issue of women in science in a historical perspective and explores the impact of the eastern enlargement process on the issue of women in science today.  

Topic: gender, sociology of science

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The aim of this project was to provide reliable data and information on the real and effective distribution of (teaching-related) costs of higher education. The shares of public and private costs were calculated for students of different socio-economic origin, reflecting social disparity and social exclusion.

Topic: social inequalities, public policy, education

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

This book examines the changes in the early stages in work and family trajectories in recent decades in the Czech Republic. The individual chapters focus on changes to job mobility among, the increased diversity of family trajectories, the motives for parenthood in consensual unions, and the financial support for young families.

Topic: gender, value orientations, migration and mobility, work, parenting, family

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

The monograph discusses following social cohesion issues in the Czech society: social inequalities, social tension, social justice, trust and legitimacy, cohesion in spatial dimension, and influence of bridging social capital on social cohesion.

Topic: trust/social cohesion, value orientations, legitimacy, social capital, social inequalities, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Public Opinion Research Centre

In order to compete in the global labor market of top-qualified workers, many states introduce various types of targeted policies to improve the migration balance of highly qualified workers.

Topic: migration and mobility, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

The book presents the results of analyses of trends in regional differences both in affordability and availability of housing and their causes in between 2000 and 2006 in the Czech Republic. The housing affordability analysis uses new original methodology of measurement. In the field of housing availability the authors recommend the radical change of perspective used for its evaluation and methodological changes for the next census.

Topic: housing, economics, regions, standard of living

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

The goal of the analytical part of the book is to present the main findings from the range of sociological surveys on factors of low financial affordability of owner-occupied housing in Prague. The factors behind high house prices in the capital city are looked for both at the demand as well as at the supply side of the housing market.

Topic: housing, regions

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

The book presents the findings of ten qualitative studies of specific occupations and social groups. It concentrates mainly on two phenomena that characterise contemporary labour markets: the increasing flexibility of work conditions and labour markets, and the marginalisation of specific groups on the labour market. On the studied cases it shows their forms and prevalence in the Czech Republic.

Topic: gender, work, parenting

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The publication presents more than just theoretical approaches, it puts forth a complex and very well-grounded overview of several dimensions and conceptualizations of the given phenomenon, collectively ordered according to the concept of agenda-setting.

Topic: media, public opinion, elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Public Opinion Research Centre

The monograph presents review of theoretical frameworks of studying of sociocultural and symbolical inequalities. It pursues relational aspect of inequalities and their cultural dimension (social identity, symbolical placement, cultural praxis). According culturalistic approach inequalities arise in relations among people.

Topic: identity, human relations, social inequalities

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

Ladies´ gambit: beginning of scientific career brings the perspective of ten young Czech women scientists at the beginning of their career. The goal is to show experience of young women scientists, to ask them about their mobility experience, plans for the future and work-life balance.

Topic: gender, work, sociology of science

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

Ladies´ gambit: beginning of scientific career brings the perspective of ten young Czech women scientists at the beginning of their career. The goal is to show experience of young women scientists, to ask them about their mobility experience, plans for the future and work-life balance.

Topic: gender, work, sociology of science

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The book concentrates on the non-marital fertility in the Czech Republic since 1989. After the description of demographic development, chapters ask following questions. What are attitudes towards out-of-wedlock childbearing? To what extend live unmarried mothers alone? What is their motivation to get married or to stay unmarried? Who can profit from being unmarried mother? Do single mothers have enough incentives to work? How spending patterns of two-parent and single-parent families differ?

Topic: gender, parenting, family, lifestyle

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Publication Paths through the Labyrinth. On the Scientific Profession, Private Life and Their Inter-connections discusses the concept of work and life balance in relation to scientific career of women and men. 5 authors discuss discourses, framings and situations that arise around the WLB issues in science.

Topic: gender, work, sociology of science

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The publication Trans/formation: gender, science and society explores the issue of women in science in the CR from the 19th century to the present. It builds on the findings of EC’s Enwise expert group from 2004.

Topic: EU, gender, sociology of science, transformation

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

This study refers to the research perception of inhabitants of border regions of Bavaria and western Bohemia. The analysis of the impacts of historical consciousness on the creation of regional identity is based on empirical survey of biographical identities, which was carried out in the regions of the Cyech Republic and Bavaria closed to the border, during the summer 2004.

Topic: identity, human relations, regions

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

The publication analyses the 2004 European Parliament elections from different angles and contains 15 studies. The book is divided into four parts. The first one is devoted to the analysis of positions of voters and parties, the second one to electoral behaviour, mainly the electoral participation and party choice, and the third one to party system. The last part contains studies of European parliament elections in the Czech and Slovak Republics.

Topic: EU, politics (and political attitudes), elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

Abstract

Topic: value orientations, politics (and political attitudes), elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

Not only do citizens in most Central European countries have the right to initiate referendums that are binding on local government, this book also shows that citizens in this region are also making greaer use of this possibility. The book focuses on the indentification of factors that lead to the ability of citizens to successfully initiate referendums on locally controversial questions, even in cases when local representatives are hostile to direct democracy.

Topic: civil society, politics (and political attitudes), regions

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The aim of the study is the analysis of the relationship between tenure and expected labour mobility of the Czech households; the assessment of the influence of tenure on expected mobility in comparison to influence of other factors, especially culture and psychological factors. Recommendations of housing policy measures that could lead to increase of labour mobility are part of the study.

Topic: housing, migration and mobility, work

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

The study presents results of selected theoretical and empirical studies of international housing research focused on relationships between labour market (labour oriented migration) and housing market. Additionally the study aims to analyse the total household migration flows and the labour oriented migration flows within the Czech Republic. The migration rates are than compared among selected developed and transition countries.

Topic: housing, migration and mobility, work, transformation

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

Texts in the bulletin provide the reader with various perspectives of unmarried mothers. In the fist part of the publication we find the summary of the demographic development of the non-marital fertility as well as the principal results of multilevel modelling. The second part presents more detailed picture of the social situation of unmarried mothers drawn on the results from specialized survey of mothers.

Topic: parenting, family

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

This publication introduces readers to the concept of ´quality of work life´, its relationship to the quality of life in general, and various perspectives on and interpretations of these categories. The main part of the publication is an analysis of the results of an empirical survey on ´The Quality of Work Life´, which presents a picture of how citizens in the Czech Republic perceive work, how they evaluate their work life and how satisfied they are with it.

Topic: work, public opinion

Type of publication: MonographDepartment: Public Opinion Research Centre

For its strong informative value and its description of the multifarious activities of pro-women and feminist groups the publication In Multiple Voices (Mnohohlasem) will certainly be welcome reading among the academic, political and activist communities. The book shows that what lies behind the apparent lack of interest among Czech women in feminism is their rejection of the discriminatory “label” from its opponents. “One who names is in a position of superiority to what is named” (I.

Topic: EU, gender, media, civil society, politics (and political attitudes), transformation, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The publication is collection of articles and its main aim is to offer complex overview of results of continual surveys made by CVVM SOÚ AV ČR where words such public, public opinion or media are in the centre of theoretical diskursus. Wide social and historical context together with data analyse of concrete survey results create unigue contribution to current topics and questions of public opinion research.

Topic: media, politics (and political attitudes), sociological data, public opinion

Type of publication: MonographDepartment: Public Opinion Research Centre

The book is devoted to the life-course research. It focuses on the developments in the Czech Republic after 1989. Changes in family life and standard life course as well as non-standard life courses are target. The book covers the life-cycle from the assortative mating, leaving parental home, friendship, marriage and family formation, parenthood and divorces to situation of seniors and their mortality. Althogether 19 authors contributed to the book.

Topic: value orientations, family, lifestyle

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

The book The Sexualised Reality of Labour Relations (Sexualizovaná realita pracovních vztahů) is the outcome of a sociological study of gender harassment and sexual harassment that was conducted by the Gender & Sociology Department at the Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic.

Topic: gender, work, sexuality

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The chapter by Marie Čermáková is based on the public opinion research about harassment and sexual harassment at the workplace especially between employees with a focus on a context and types of working ambiance and an occurrence of this phenomenon. Concretely, the text focuses on the analysis of interpersonal relations at the workplace with respect to diverse forms of disadvantagedness and harassment based on sex.

Topic: gender, work

Type of publication: Chapter in monographDepartment: Gender & Sociology

The first part of the study looks at various theoretical approaches encompassed with the concept of elites in sociology and at various techniques used to study elites. The second part presents a factual analysis of the development of political and economic elites over the past fifteen years of post-socialist transformation in Czech society, and the third part focuses on the everyday features of contemporary economic elites.

Topic: economics, elites, transformation

Type of publication: MonographDepartment: Public Opinion Research Centre

This monography shows, to what extent do exist in the Czech Republic the conditions for transition from public model of financing the higher education to the share-costs principle and what are the barriers which block this transition.

Topic: social inequalities, transformation, education

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The authors aim to propose more effective design of housing subsidies in the Czech Republic. In the first part of the publication was made an attempt to assess housing shortage in the Czech Republic, next follows the comparison of first- and second generation rent control, social housing and housing allowance. The authors tried to propose the best design of second generation rent control, social housing and housing allowance for the CR.

Topic: housing, social policy, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

The volume contains papers presented at the international Czecho-Slovak Sociology Days, a conference held 10-12 May 2004 in Prague and jointly organised by the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, the Institute of Sociology of the Slovak Academy of Sciences, and the Masaryk Society of Czech Sociology. The volume is focused on Czech and Slovak sociological research on public opinion, political sociology, local issues, family, housing, and methodology.

Topic: housing, methodology, politics (and political attitudes), regions, family, public opinion

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

Collection of scientific based studies provides an overview of Czech election survey research and comments the issues relating to the quality and the use of results, e.g. importance for representative democracy, impact of the publication of results, relationship between research industry and journalism, conceptualisation of party identification, main approaches to evaluation of quality, construction of the questionnaires, etc.

Topic: methodology, sociological data, elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Czech Social Science Data Archive

Analysis of the socio-economic values, mainly with respect to work, time, collective entities and governance, in the contemporary Czech society and their comparison with Western Europe. The authors maintains strong historic and socio-cultural embeddedness of these categories.

Topic: economics, value orientations, transformation

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The paper addresses the development of higher education in the Czech Republic after 1989. Using a loglinear analysis the authors modelled the influence of social origin on the chances of making a successful transition between secondary and tertiary education in the years between 1948 and 1999. The initial hypothesis of the growing influence of social origin on this transition in the period after 1989 was confirmed by the authors in their analysis of data.

Topic: social inequalities, transformation, education

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Eighteen scholars analysed elections into the Chamber of Deputies from different points of view. The first part of the publication is dedicated to the events that preceded the elections (primary elections within the parties, election campaign, and programmes of the parties).

Topic: politics (and political attitudes), elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

The author provides an extensive analysis of the Czech and foreign literature devoted to the study of migration processes in the 20th century. A sociological analysis of modern Czech emigration can as a result be conducted which is capable of facilitating important historical comparisons, but above all formulating a significant socio-cultural framework for migration processes of teh second half of the 20th century.

Topic: value orientations, migration and mobility

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

This paper analysed the hypothesis of the growing influence of family (social) origin on success in the transition between secondary and post-secondary school in the 1990s. The family origin of the respondent was indicated through the father's education and his socio-economic status. With the use of the method of logistic regression the hypothesis of the growing influence of social origin was not confirmed.

Topic: social inequalities, education

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Topic: housing, EU, social inequalities, social policy

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

Topic: politics (and political attitudes)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

The topic of this book is analyse of activity of the Czech Parliament in first and second electoral period of the House of Deputies (1993-1996 and 1996-1998) and first electoral period of the Senate (1996-1998). The publication is distributed into parts, four chapters and one attachment.

Topic: politics (and political attitudes)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

The book is a new, original re-elaboration of the problems discussed in the course of the international symposium in Prague, May 2001. It represents a critical reflection of the present state of postsocialist transformation in Central Europe facing the new challenges of modernization. Besides broader texts prepared by Czech, German, Hungarian and Polish national teams, it involves a series of discussion and expertsŽ contributions by sociologists from 11, prevailingly European countries.

Topic: sociological data, transformation

Type of publication: MonographDepartment: Public Opinion Research Centre

Despite many similarities, family behaviour varies in European countries. Peoples not only take various attitudes but they also differ in real behaviour especially in regards with type of union (marriage and cohabitation) and fertility. The first part of this study offers an overview of demographic development in recent years. The second and third parts are dedicated to Family and Fertility Survey (FFS).

Topic: human relations, family

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

The publication presents a sociological view of the conditions under whichthe transformation of gender relationships has taken place in the CzechRepublic in the Nineties. It focuses not only on the existing arrangementof the position of men and women in society but covers a wider spectrum of issues pertaining to the long-term affect of cultural and social mechanisms condition the nature of potential changes and developments.

Topic: gender, historical sociology

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

This study introduces basic models of voting behaviour - sociological, social-psychological and economic ones. It describes in more details the findings and starting points of thesocial-psychological model (or the model of party idetification). The study recapitulates the hitherto findigs related to the voting vehaviour in the Czech Republic in thenineties. As well as the reasons leading to the application of the party identification model to the analyses of voting behaviour.

Topic: politics (and political attitudes), elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

This mongrph is a result of the research, which took lace between 1991 and 1998and was focused primarily on pure sociological problems, concerning objectiveand subjective views on social stratification in the Czech Republic.

Topic: politics (and political attitudes), social inequalities, elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Czech Social Science Data Archive