Hledat

Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor diskutuje globální náboženské procesy přítomné v současné české společnosti na základě existujících kvantitativních výzkumů, vlastních kvalitativních a historických šetření. Zdůrazňuje přitom jejich proměny v souvislosti s proměnami politických, ekonomických, mediálních a k...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
The paper provides information on the state of religion in contemporary Czech Republic, including the extraordinary high rates of declared atheism, which essence the author describes in terms of anticlericalism and widespread privatized religious/spiritual forms. In the Czech cas...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor prezentuje základní přehled evropského náboženského vývoje ve druhé polovině 20. století, srovnává situaci v západních a postkomunistických zemích a v návaznosti na existující literaturu analyzuje hlavní vývojové trendy. 
Publikace
Autoři: Nešporová, Olga
Sborník, na jehož přípravě se podílela většina českých sociologů náboženství z různých výzkumných pracovišť, shrnuje nejdůležitější poznatky současné kvalitativní sociologie náboženství v České republice a zároveň mapuje náboženskou/spirituální situaci od roku 1989 do současnosti...
Publikace
Autoři: Vávra, Martin
Článek se soustřeďuje na obecnější témata spjatá s výzkumem religiozity, jako je mezinárodní validita výzkumných nástrojů nebo vztah teoretických konceptů a empirických indikátorů. Následující část je pak věnována měření návštěvnosti bohoslužeb v sociologických výzkumech. Použitá...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
S využitím současných empirických výzkumů autor ukazuje, že spiritualita se stala součástí české mainstreamové kultury, zejména ve formě četby spirituálních knih, předpovídání budoucnosti a některých okultních praktik, roste také popularita spirituálního/holistického léčitelství....
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Publikace
Autoři: Hamplová, Dana
Článek analyzuje sociodemografické factory, které souvisejí s obsahem náboženské víry. Ukazuje, že existují dvě dimenze: tradiční křesťanská a "alternativní" spojená s vírou v účinnost magie. Oba typy religiozity souvisejí s řadou socioekonomicých charakteristik. Nejdůl...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Studie kvantitativně analyzuje vzorek 300 českých modlitebních knih a dalších náboženských rukopisů z 18. a 19. století.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Sborník historických prací o "tajných evangelících" je výsledkem badatelské činnosti v rámci výzkumného grantu Praxis pietatis haereticorum – Vnitřní život kacířů a jeho vnější projevy dvacet let před tolerančním patentem a v prvním desetiletí existence toleranční...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Oddělení
Výzkumné oddělení se zabývá širokou škálou témat v domácím i mezinárodním srovnání jako je religiozita, národní identita, postoje k migraci a migrantům, obavy z kriminality, chápání a hodnocení demokracie, vnímání korupce, hodnoty, rodina a zdraví. Nedílnou součástí činnosti oddě...
Vedoucí oddělení: Mgr.et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D.
Publikace
Autoři: Hamplová, Dana, Zdeněk R. Nešpor
Autoři analyzují současnou náboženskou scénu v České republice. Používají při tom data ze Sčítání lidu, mezinárodních výzkumů i specializovaného národního výzkumu náboženství. Poukazují na to, že vliv socioekonomických charakteristik ovlivňuje jak tradiční, tak detradicionalizova...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Studie pojednává o zrodu a následném vývoji tzv. svobodných evangelických církví, především obnovené Jednoty bratrské, svobodné reformované církve, adventistické a baptistické církve, v českých zemích na konci 19. a počátkem 20. století. Autor rovněž anal...

Stránky