Hledat

Publikace
Autoři: Hamplová, Dana, Blanka Řeháková
Studie zpracovává data z reprezentativního výzkumu české religiozity uskutečněného v rámci Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP v roce 2008. Práce je svým zaměřením empirická a kvantitativní a jejím hlavním cílem je popsat, jak tento reprezentativní výzkum českou religi...
Publikace
Autoři: Nešporová, Olga
Kapitola představuje specifické rysy soudobých posledních obřadů v České republice. Je krátce zmíněna historie kremace a zavedení civilního smutečního obřadu během komunistické éry, neboť autorka je přesvědčena, že současné pohřební rituály, které praktikuje většina Čechů, lze ch...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Obsáhlá publikace s 333 barevnými reprodukcemi, vycházející u příležitosti stejnojmenné výstavy v Arcidiecézním muzeu Olomouc, poprvé komplexně seznamuje čtenáře s fenoménem rukopisných modlitebních knížek 18. a 19. století, které jsou fascinující a nedoceněnou kapitolou historie...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Studie analyzuje ideologické nástroje, které měly "pomáhat" automatickému procesu sekularizace (české společnosti), v nějž marxističtí vědečtí ateisté a političtí činitelé v letech 1948-89 věřili.
Publikace
Autoři: Hamplová, Dana
Studie zpracovává data z reprezentativního výzkumu české religiozity uskutečněného v rámci Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP v roce 2008. Práce je svým zaměřením empirická a kvantitativní a jejím hlavním cílem je popsat, jak tento reprezentativní výzkum českou religi...
Publikace
Autoři: Nešporová, Olga
Článek se zabývá rozšířením víry v posmrtný život v současné české společnosti s využitím dat z mezinárodního výzkumu ISSP zaměřeného na náboženství (1998 a 2008) doplněného o výsledky kvalitativního výzkumu o charakteru představ o posmrtném životě. V evropském kontextu není víra...
Publikace
Autoři: Kuchařová, Hedvika, Zdeněk R. Nešpor
Studie popisuje výchovu katolického kléru v českých zemích v období 18. a 19. století, srovnává ji s výchovou protestantských duchovních (po vydání Tolerančního patentu), a zvláštní pozornost věnuje zavedení pastorální teologie.
Publikace
Autoři: Řeháková, Blanka, Dana Hamplová
Studie zpracovává data z reprezentativního výzkumu české religiozity uskutečněného v rámci Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP v roce 2008. Práce je svým zaměřením empirická a kvantitativní a jejím hlavním cílem je popsat, jak tento reprezentativní výzkum českou religi...
Publikace
Autoři: Nešporová, Olga
Studie popisuje nový společenský zvyk - stavění pomníčků u silnic obětem dopravních nehod v České republice. Pomníčky jsou většinou trvalé konstrukce a připomínají jak nehodu, tak i osobnost zesnulého, nejčastěji mladého muže. Takové objety jsou utvářeny a navštěvovány pozůstalým...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R, Kristina Kaiserová (eds.)
Monografie Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780-1918) usiluje o rozšíření a v určitém smyslu i problematizaci jakéhokoli „jednotícího“ obrazu působení náboženství ve společnosti, na společnost a vice versa. Množství sice dílčích, av...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Článek informuje o aktuálně nalezených výsledcích výzkumu religiozity, který byl proveden v Brně v roce 1930, a tyto výsledky interpretuje ve světle současného poznání.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Studie pojednává o současné české religiozitě/spiritualitě ve vztahu k socioekonomickým hodnotám.
Publikace
Autoři: Kuchařová, Věra, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná
Kapitola podává základní přehled o ekonomickém vývoji v ČR, situaci na pracovním trhu a sociálně profesní struktuře společnosti v období od druhé světové války do současnosti. Zabývá se rovněž vývojem a skladbou domácností, příjmovou úrovní, vzdělanostní strukturou obyvatelstva,...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Art brut – umění v původním (surovém) stavu, tedy umění výtvarně neškolených, medijně inspirovaných tvůrců stojících mimo běžné psychické či sociální normy, je tématem bohatě obrazově vybavené publikace, která přináší dosud největší přehled děl téměř padesáti autorů - mediu...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Studie informuje o změnách ve vzdělávání kněží v Habsburské monarchii v 18. a 19. století, které zahrnovaly vznik pastorální teologie jako teologické disciplíny. Aktivity kněží vzdělávaných tímto způsobem tvořily důlažitý zdroj lidových náboženských postojů.
Publikace
Autoři: Altová, Blanka, Zdeněk R. Nešpor
In the 17th and 18th centuries, the Counter-Reformation in the Central European Hapsburg lands led to the full prohibition (Bohemia, Moravia, Alpine lands) or to the wide restriction (Silesia, Hungary) of Protestantism, which included the confiscations of Protestant churches and...
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Autor se věnuje významu bible pro život českých exulantů a tajných nekatolíků v 18. století.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
The autor describes and analyses state of religion in the Czech Republic and its development during the 20th century.
Publikace
Autoři: Nešpor, Zdeněk R.
Předmětem metodologické studie je lidová zbožnost v Čechách v 18. století.

Stránky