Komise pro etiku ve výzkumu je zřízena za účelem posuzování etické přípustnosti výzkumných aktivit, včetně konkrétních postupů a nástrojů, řešených Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i.

Hlavním cílem je zajištění ochrany práv účastníků výzkumů a dodržování oborově relevantních etických zásad. Posláním komise je svou činností přispívat ke kvalitě výzkumné práce a k posilování společenské důvěry v sociálněvědní výzkum.

Úkolem Komise pro etiku ve výzkumu je

zajistit kompetentní, objektivní, transparentní a nezávislé posouzení předložených návrhů výzkumných aktivit z hlediska jejich souladu s etickými standardy výzkumné práce a tím zároveň zvyšovat znalosti etických standardů výzkumů v řadách zaměstnanectva;
přispívat názorem k diskuzi nad aktuálními otázkami etiky vědeckého výzkumu.

Činnost komise se řídí Statutem a jednacím řádem Komise pro etiku ve výzkumu.

Členové a členky Komise pro etiku ve výzkumu:

  • doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (předseda komise)
  • Mgr. Tomáš Čížek (místopředseda komise)
  • doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.
  • PhDr. Eva Krulichová, Ph.D.
  • doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
  • PhDr. Jan Vávra, Ph.D.
  • PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

Tajemnice komise: Bc. Miroslava Vobecká