PhDr. Jakub Pivarč, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
Výzkumný pracovník (postdoktorand)
Telefon: 
+420 210 310 571

Připojené odkazy

Životopis

Vzdělání: 

Ph.D. – Pedagogika (doktorské studium na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy)

PhDr. – Speciální pedagogika (rigorózní řízení na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy)

Zaměření: 
 • Sociologie vzdělávání
 • Speciální, obecná a sociální pedagogika
 • Inkluzivní vzdělávání
Pedagogická činnost: 
Členství v profesních organizacích a vědeckých týmech:
 • 01/2017 - 2018: Progres Q17 - Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu (vědní oblast: AM - pedagogika a školství)
 • 10/2013 - 2017: PRVOUK P15 - Škola a učitelská profese v kontextu rostoucích nároků na vzdělávání (vědní oblast: AM - pedagogika a školství)
 • 03/2013 - dosud: Psychopedická společnost
 • 04/2012 - dosud: Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)
 • 04/2012 - dosud: Česká pedagogická společnost (ČPdS)
Univerzitní (fakultní) aktivity:
 • 04/2014 - 04/2016: Člen Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 04/2014 - 04/2016: Člen stipendijní komise Akademického senátu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Témata kvalifikačních prací:
 • Prekoncepce a miskoncepce společenskovědních fenoménů či konceptů (např. sociálně patologických jevů; religiozity; štěstí a dalších)
 • Postoje aktérů vzdělávacího procesu (např. učitelů, žáků apod.) k osobám s různými handicapy/postižením
 • Inkluzivní vzdělávání v současném pedagogickém diskursu
 • Hodnoty a jejich pojetí u znevýhodněných skupin populace
Zahraniční stáže a studijní pobyty: 
 • Výzkumná stáž na University of Glasgow (School of Education), Skotsko (2016)
Medailonek: 

Vybraná publikační činnost

 

Odborné monografie
 • PIVARČ, Jakub. Poznatky o žákovských prekoncepcích mentálního postižení v kontextu proměny paradigmatu současného vzdělávání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2017. 228 s. ISBN 978-80-7290-952-0.
 • PIVARČ, Jakub; ŠKODA, Jiří; DOULÍK, Pavel. Analýza miskoncepcí alternativní religiozity u žáků vybraných gymnázií. 1. vyd. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 2012. 206 s. ISBN 978-80-7414-520-9.
Články v odborných časopisech a sbornících
 • PIVARČ, Jakub. Ideas of Czech primary school pupils about intellectual disability. Educational Studies. 2018. (forthcoming). IF = 0,629. ISSN 1465-3400.
 • PIVARČ, Jakub. Pupils' Misconception as a Psychosocial Barrier in the Context of Inclusive Education. Educational Studies. 2015, no. 37, s. 363 - 376. ISSN 1233-6688.
 • PIVARČ, Jakub. Psychosociální bariéry v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postižením. Paidagogos. 2015, no. 2, s. 88 - 106. ISSN 1213-3809.
 • PIVARČ, Jakub. Prekoncepce a miskoncepce vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol. In Proceedings of the International Scientific Conference: International Masaryk Conference for PhD. Students and Young Researchers. Vol. VI. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. s. 958 - 969. ISBN 978-80-87952-12-2.
 • PIVARČ, Jakub. Prekoncepce mentálního postižení: tři pohledy žáků základních škol. e-Pedagogium. 2015, vol. 15, no. 1, s. 117 - 127. ISSN 1213-7758.
 • PIVARČ, Jakub. Diagnostics of Children’s Conceptions in a Low-threshold Facilities for Children and Youth. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2015, vol. 5, no. 1, s. 67 - 70. ISSN 1804-7890.
 • PIVARČ, Jakub. Koncept kvality života u osob s mentálním postižením. In Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants. Vol. V. Hradec Králové: QUAERE, 2015. s. 1287 - 1295. ISBN 978-80-87952-10-8.
 • PIVARČ, Jakub. Children’s Conceptions of Social Pathology Phenomena: Interpretational Framework of Selected Primary School Pupils. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2014, vol. 4, no. 2, s. 35 - 38. ISSN 1804-7890.
 • PIVARČ, Jakub. Metodologické aspekty diagnostiky a výzkumu žákovských prekoncepcí. In Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických doktorských výzkumech: Recenzovaný sborník z doktorské konference konané dne 20. května 2013 v Praze. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. s. 196 - 204. ISBN 978-80-7290-707-6.

 

Vědecko-výzkumné projekty

 

 • 2019 - dosud Prekoncept štěstí a životní spokojenosti u populace dětí a mládeže.
 • 2019 - dosud Český národní uzel European Social Survey (ESS-CZ) (reg. č. LM2015066).
 • 2016 - 2018 Grantová agentura České republiky; spoluřešitel výzkumného projektu: ,,Domácí vzdělávání - fakta, analýzy, diagnostika‘‘ (registrační číslo projektu: 16-17708S).
 • 2013 - 2015 Grantová agentura Univerzity Karlovy; hlavní řešitel výzkumného projektu: ,,Prekoncepce a miskoncepce vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol‘‘ (ev. č. 242213).
 • 2013 Grantová agentura Univerzity Karlovy; spoluřešitel výzkumného projektu: ,,Transcendování a jeho význam pro socializaci a formování dítěte jako osobnosti‘‘ (ev. č. 330411).
 • 2012 - 2013 Specifický výzkum na vysokých školách; spolupracovník v rámci řešení mezinárodního projektu: ,,Psychodidaktické pojetí kurikulárního a mediačního kontextu edukace‘‘ (7AMB12SK040).
 

Vybrané konferenční výstupy

 

 • PIVARČ, Jakub. Vnímání a hodnocení změn pedagogických procesů učiteli základních škol po „inkluzivní“ novele školského zákona. Konference České pedagogické společnosti: Vysokoškolský učitel – vzdělávání, praktiky, pozice. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 11. – 12. dubna 2019.
 • PIVARČ, Jakub. Pojem „mentální postižení“ v představách žáků základních škol. XXVI. konference České asociace pedagogického výzkumu: Transdisciplinarita v pedagogických vědách. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, 12. – 14. září 2018.
 • PIVARČ, Jakub. What do They Imagine under the Term "Intellectual Disability"?: Ideas of Pupils without Disability from Czech Primary Schools. The European Conference on Educational Research: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?, 2018. Bolzano, Italy, 3–7 Sept.
 • PIVARČ, Jakub. Research on Affective Dimension of Primary Pupils' Preconceptions about Intellectual Disability. The European Conference on Educational Research: Education and Transition – Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, 2016. Dublin, Ireland, 23–26 Aug.
 • PIVARČ, Jakub. The Modern Social Pathology Phenomena and Their Related Health Risks from a Perspective of Primary School Pupils. The European Conference on Educational Research: Education and Transition - Contributions from Educational Research, 2015. Budapest, Hungary, 7-11 Sept.
 • PIVARČ, Jakub. The Changing Paradigm of Education in the Czech Republic: Inclusion Phenomenon and Its Conception of Primary School Pupils. The European Conference on Educational Research: Education and Transition - Contributions from Educational Research, 2015. Budapest, Hungary, 7-11 Sept.
 • PIVARČ, Jakub. Research on Pupils' Preconceptions of Intellectual Disability in a Context of the Current Changing Paradigm of Education in the Czech Republic. 8th Inclusive and Supportive Education Congress: Equity and Inclusion in Education, 2015. Lisbon, Portugal, 26-29 July.
 • PIVARČ, Jakub. Children’s Conceptions of Intellectual Disability: Three Views of Primary School Pupils. The European Conference on Educational Research: The Past, Present and Future of Educational Research in Europe, 2014. Porto, Portugal, 1-5 Sept.
 • PIVARČ, Jakub. Žákovské prekoncepty mentálního postižení. XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 16. - 18. září 2013.
 • PIVARČ, Jakub. Preconceptions and Misconceptions of Elementary School Pupils toward Intellectual Disabilities. The European Conference on Educational Research: Creativity and Innovation in Educational Research, 2013. Istanbul, Turkey, 9-13 Sept. (udělena cena Mezinárodní hodnotící komise European Educational Research Association (EERA)).
 • PIVARČ, Jakub. Kvantitativní diagnostika afektivní dimenze žákovských prekoncepcí fenoménu alternativní religiozity. XX. výroční konference České pedagogické společnosti: Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, 21. - 22. března 2013.
 • PIVARČ, Jakub. Analýza miskoncepcí alternativní religiozity u studentů vybraných gymnázií. XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 10. - 12. září 2012. (udělena cena hodnotící komise České asociace pedagogického výzkumu).