Stáhnout PDF (56.17275 MB)
Náhled PDF

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
kapitola v knize / monografii
Šustrová, Klára, Šimon, Martin

Opuštění městského způsobu života? Analýza vybraných aspektů migrace na venkov

Šustrová, Klára, Šimon, Martin. 2012. „Opuštění městského způsobu života? Analýza vybraných aspektů migrace na venkov.“ s. 99-121. In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds.). Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň: Aleš Čeněk.

Výzkum životního stylu obyvatel měst a venkova představuje klasické téma sociálněvědního výzkumu. Jako příklady můžeme uvést Töniessův koncept Gesellschaft – Gemeinschaft, Simmelovu blazeovanost velkoměstského života či Durkheimovo rozdělení mechanické a organické solidarity. Dominantními migračními směry minulých století bylo masivní stěhování do měst, vystřídané v posledních letech stabilizací prostorových vzorců rozmístění obyvatelstva. Přes určité dlouhodobé přibližování městského a venkovského prostředí stále v obou typech existují podstatné rozdíly v životních stylech a fungování každodennosti . Tzv. kontraurbanizace – stěhování lidí z měst na vzdálený venkov, tj. mimo blízké zázemí měst – byla studována především v západních zemích, kde je jí věnována pozornost od 70. let 20. století. Méně prostoru bylo této formě rezidenční dekoncentrace věnováno v postkomunistických zemích. Tento text si klade za cíl přispět k poznání fenoménu kontraurbanizace v České republice, a to pomocí rozboru motivací, faktorů a hodnot, které vedou k opuštění života ve městě a k přestěhování na vzdálený venkov. V předloženém příspěvku se zaměřujeme na percepci pozitiv a negativ obou typů prostředí, tj. městského a venkovského, které jsou uplatňovány při přestěhování na venkov. Prezentované poznatky vycházejí z terénních výzkumů prováděných ve zvolených venkovských územích v letech 2010 – 2011.

Left

Témata: 
bydlení
město a vesnice
migrace a mobilita
životní styl