Trvání projektu: 
2014 - 2016

Sociologický ústav je partnerem projektu Hájíme práva žen v České republice, jehož řešitelem je Česká ženská lobby. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Aktivity Sociologického ústavu v projektu se zaměří primárně na ustavení a provozování profesní Komory genderových expertů a expertek.

KOMORA GENDEROVÝCH EXPERTŮ A EXPERTEK
Díky grantové podpoře dojde v následujících měsících k unikátní spolupráci několika významných institucí a vznikne tak doposud chybějící profesní komora, která bude sdružovat kvalifikované genderové experty a expertky s odlišnými specializacemi, z různých vědních a společenských oblastí. Vytvoření této ojedinělé platformy bude koordinovat Sociologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a dalšími partnery mimo akademický sektor. Komora bude poskytovat služby v oblasti genderového vzdělávání, poradenství a konzultační činnosti. Komora bude garantovat vysokou expertní znalost v oboru genderových a feministických studií se zaměřením na konkrétní oblasti: různé aspekty fungování trhu práce, kombinace práce a rodiny, genderové násilí a sexuální obtěžování, porodnictví a sexuální práva žen, LGBT, menšiny, genderové aspekty přistěhovalectví a migrace, atd.

PODPORA LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ
Česká ženská lobby dlouhodobě reflektuje přetrvávající nerovnosti mezi muži a ženami, jako je například nedostatečné zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, nevyhovující institucionální zabezpečení agendy rovných příležitosti, nedostatečná nebo špatně aplikovaná legislativa v této oblasti. I proto se díky získané finanční podpoře bude Česká ženská lobby snažit prosadit opatření vedoucí k odstranění těchto deficitů. „Kromě toho chceme vydat aktuální Stínovou zprávu v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů a více spolupracovat s exekutivou i jednotlivými ministerstvy tak, aby opatření na podporu rovných příležitostí žen a mužů nebyla pouhými bezzubými deklaracemi, ale měla opravdový dopad v praxi," upřesňuje Eva Kavková.
 
PODPORA PORODNÍCH ASISTENTEK A REPRODUKČNÍCH PRÁV ŽEN
V rámci České ženské lobby funguje „porodnická” pracovní skupina, která se kromě vzdělávání členských organizací i veřejnosti v tématice normálního porodu a získávání relevantních dat a odborných stanovisek, účastní i jednání pracovní skupiny při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Eva Kavková upozorňuje na hlavní cíle, kterých chce Česká ženská lobby díky podpoře projektu „Hájíme práva žen v České republice" v této oblasti dosáhnout. „Chceme dokončit návrh legislativních změn, které umožní porodním asistentkám opět legálně vykonávat jejich profesi a také se chceme zasadit o to, aby jejich péče byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění." Kromě přípravy a aktivního prosazování legislativního návrhu změny Zákona o zdravotních službách, který doposud s dalšími vyhláškami brání v tom, aby porodní asistentky mohly legálně vykonávat svou profesi, patří mezi další aktivity i podpora lidem, kteří se rozhodnou podat žalobu kvůli tomu, že je jim znemožněno svobodně si zvolit místo a způsob porodu.
 
KONGRES ŽEN
Po obrovském úspěchu prvního ročníku, který se uskutečnil v roce 2013, proběhne 20. června 2015 další Kongres žen. Cílem této ojedinělé iniciativy organizací, institucí a osobností z neziskového, akademického, uměleckého, veřejného i soukromého sektoru je otevřít diskusi o situaci žen v České republice, poskytnout ženám prostor pro síťování a sdílení zkušeností napříč společenským spektrem, inspirovat je a mobilizovat. Proběhne formou veřejné akce, která kombinuje v jednom dni semináře, workshopy, přednášky a diskuze, spolu s doprovodnými aktivitami. Tématem druhého Kongresu žen pod záštitou České ženské lobby bude „Ženy a ženská témata v médiích – stereotypy, předsudky a sexismus doprovázející mediální zobrazování žen“.
 
Projekt „Hájíme práva žen v České republice” dává velkou šanci všem ženám a mužům v tom, aby snahy o prosazování rovných šancí mezi oběma pohlavími nezůstaly jen na úrovni ideálů a dlouhodobých přání, ale začaly se realizovat v praxi.

Norway Grants | OSF Praha | Česká ženská lobby

       

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
gender
Zadavatel: 
ostatní