Completed project

Analýza opatření bytové politiky směřujících k podpoře flexibility práce v ČR

Trvání projektu: 
2005 - 2006

Hlavním cílem projektu je komplexní analýza vlivu právního důvodu užívání bytu (typu bydlení) a existujících i potenciálních nástrojů bytové politiky včetně regulace nájemného na faktickou i anticipovanou mobilitu pracovní síly v České republice. Cílem projektu je též zhodnotit váhu těchto vlivů pomocí srovnání s odhadovaným vlivem jiných faktorů působících proti prostorové mobilitě českých domácností za pracovními příležitostmi, zejména pak s faktory sociálně-kulturní povahy. Uvedené vztahy jsou zkoumány sadou kvantitativních a kvalitativních sociologických šetření (dotazníkové výzkumy a cílené skupinové diskuse). Na základě získaných poznatků budou navrženy legislativní změny, programy a koncepční opatření v oblasti bytové politiky, které by efektivně podpořily vyšší mobilitu pracovní síly v českém prostředí. Více informací...

Spolupráce na řešení projektu, jehož zadavatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a hlavním řešitelem za SOÚ AV ČR Ing. Mgr. Martin Lux.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
bydlení
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Lux, Martin, Petr Sunega

Článek se soustředí na prezentaci výsledků sociologických výzkumů týkajících se vlivu podmínek bydlení na zamýšlenou migraci české populace za pracovními příležitostmi. Hlavním cílem článku je zejména postihnout efekt právního důvodu užívání bydlení na vnitřní migraci za prací.

Téma:
bydlení, migrace a mobilita, práce
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
impaktovaný článek
Lux, Martin, Petr Sunega, Martina Mikeszová, Jiří Večerník, František Matyáš

Náplní studie analýza vlivu právního důvodu užívání bydlení na faktickou a zamýšlenou prostorovou mobilitu českých domácností za pracovními příležitostmi a zhodnocení váhy vlivu právního důvodu užívání bydlení na zamýšlenou prostorovou mobilitu českých domácností za prac. příležitostmi při porovnání s vahou jiných možných, zejména kulturních a psychologických, faktorů. Součástí studie jsou doporučení programů v oblasti bytové politiky, které by mohly přispět ke zvýšení mobility za prac.

Téma:
bydlení, migrace a mobilita, práce
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Petr Sunega, Martina Mikeszová, Jiří Večerník, František Matyáš

Náplní studie je prezentace základních závěrů vybraných teoretických i empirických studií publikovaných světovým výzkumem bydlení zabývajících se vazbou mezi trhem práce (resp. migrací domácností za prací) a trhem bydlení. Dále zmapování celkové migrace českých domácností i migrace českých domácností za pracovními příležitostmi a její srovnání s mírou migrace ve vybraných vyspělých i transformujících se zemích.

Téma:
bydlení, migrace a mobilita, práce, transformace
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Mikeszová, Martina
Téma:
bydlení, migrace a mobilita
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
popularizační článek