Projekty

Hledat projekty podle kritérií

Anebo projekty prohledejte fulltextově

Nalezeno 260 projektů (zobrazeny záznamy 181 - 200)
Cílem projektu je analyzovat socio-ekonomické hodnoty a normy chování české populace v procesu přibližování standardům zemí EU. Vstup České republiky do EU se totiž netýká jen právní a ekonomické oblasti, ale také běžných pracovních a spotřebních návyků...
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Předmětem projektu je případová studie zaměřená na míru občanskosti regionů České republiky. Ve své první fázi projekt mapuje tyto regiony z hlediska strukturálních rysů občanské společnosti, a to s využitím sekundární analýzy data analýzy dokumentů....
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Problematiku čerpání rodičovské dovolené muži je nutné zkoumat v rovině legislativní, sociálně-psychologické, sociální a institucionální, v rovině postojové i každodenního chování. V sociologické analýze tohoto problému je nutné se zaměřit na zkoumání...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2002
Zadavatel:
ministerský projekt
V návaznosti na dosavadní výsledky výzkumného týmu Transformace sociální struktury, který předkládá návrh, je naléhavě nutno uskutečnit a zpracovat nový reprezentativní výzkum české národní i regionální elity ve všech třech jejích složkách (ekonomické,...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Hodnocení proporcionality a vlastností volebních formulí patří mezi oblasti, kde politická věda dosud nenachází shodu. Odborníci se stále potýkají s nejasným vnímání proporcionality a disproporcionality s ne zcela ideálním způsobem jejího měření....
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Předmětem je analýza postavení žen na trhu práce a v rodině jako východisek pro vytvoření účinných mechanismů a strategií, které by ženám i mužům umožnily sladit pracovní a rodinný život. Projekt je řešen jako součást kontinuálního reprezentativního...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002
Zadavatel:
ministerský projekt
Český vzdělávací systém patří k nejvíce selektivním systémům a sociální nerovnosti v přístupu k vyššímu vzdělání patří k největším ve vyspělých zemích (OECD). Nedávno provedené analýzy ukázaly, že vývoj po roce 1989 nevedl v tomto směru k výrazné změně k...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Projekt zkoumal s využitím empirických údajů v ucelené podobě obraz vnímání Německa v názorech a postojích obyvatel českého pohraničí a zprostředkoval získané poznatky aktérům decizní sféry na lokální, regionální i celostátní úrovni. Napomohl tak...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
interní projekt
Projekt sociologického výzkumu obyvatel sousedících pohraničních oblastí Bavorska a západních Čech se zabýval v perspektivě biografických příběhů hledáním rozdílů a podobností v mentalitách, které lze definovat jako zdroje konfliktů, příp. zdroj...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Koncepce projektu je společným dílem UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute), HEUNI (European Institute for Crime Prevention and Control) a Statistics Canada. Projekt je koordinován prostřednictvím realizačního týmu (...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2003
Zadavatel:
GA AV ČR
Efektivní politiky musí být založeny nejen na standardním ekonomickém přístupu, nýbrž šířeji. Z hlediska komplementárního socio-ekonomického přístupu analyzujeme čtyři kontroverze. První se týká průběžného penzijního systému a může vést k sociálně-...
Trvání projektu:
2002 - 2003
Zadavatel:
GA AV ČR
Cílem projektu bylo zhodnocení finanční dostupnosti nájemního i vlastnického bydlení v ČR v transformačním období; konfrontovány byly zejména objektivní analýzy založené na datech Českého statistického úřadu týkajících se spotřeby domácností (Statistika...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2003
Zadavatel:
GA AV ČR
Cílem projektu je studium individuálních či rodinných reemigrací zahraničních Čechů v 90. letech 20. století, zejména těch, kteří republiku opustili v období vlády komunistického režimu a odešli do vyspělých zemí . Studovány budou jednak důvody a...
Trvání projektu:
2002 - 2003
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt ESF Scientific Network byl koordinován Heinrichem Bestem (University of Jena) a Mauriziem Cottou (University of Siena).
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu bylo poznat a analyzovat charakteristiky, strukturu a fungování parlamentních a ostatních relevantních politických stran ve vazbě na jejich fungování v parlamentu, na nižších úrovních organizační výstavby a naopak ve vztahu k evropským...
Hlavní řešitel:
Oddělení:
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA AV ČR
V roce 2002 a 2003 budou v rámci mezinárodního výzkumného programu ISSP, který probíhá ve 34 zemích světa, zkoumána Rodina a gender a Národní identita. Tato témata budou zkoumána v národní, mezinárodní a časové perspektivě. Jde o témata zajímavá jak z...
Trvání projektu:
2002 - 2004
Zadavatel:
GA ČR
Cílem tohoto projektu podpořeného v rámci "Programu podpory cíleného výzkumu a vývoje" bylo soustředit a zpřístupnit zainteresované veřejnosti dostupné informační zdroje k tematice veřejného mínění v české společnosti. Jednotlivé výstupy projektu...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2002 - 2005
Zadavatel:
GA ČR
Cílem výzkumu je zjistit, jaké jsou názory generace současných studentů posledních ročníků vysokých škol (tj. lidí na prahu profesní kariéry) a generace jejich rodičů na roli žen profesně angažované mimo domov, v čem se liší názory mužů a žen a jak se...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2001 - 2002
Zadavatel:
GA ČR
Projekt reaguje na pociťovanou potřebu shromažďovat, utřiďovat a efektivně a srozumitelně zveřejňovat informace o výzkumech veřejného mínění. Výsledky výzkumů veřejného mínění jsou pozorně sledovány a aktuálně uveřejňovány v médiích, často se již...
Hlavní řešitel:
Trvání projektu:
2001 - 2004
Zadavatel:
GA ČR

Stránky