Publikace koedice SLON / SOÚ

2020, Linek, Lukáš, Ivan Petrúšek

Kniha analyzuje postoje českých občanů k sociálnímu státu v delší časové perspektivě (1996‒2006‒2016). Díky tomu mohou autoři systematicky prozkoumat důležité teoretické otázky, které v této knize strukturují do pěti hlavních výzkumných témat: 1. vývoj postojů k sociálnímu státu; 2. vývoj vztahu mezi socio-ekonomickým statusem a postoji k sociálnímu státu; 3. generační podmíněnost postojů k sociálnímu státu; 4. vývoj vztahu mezi postoji k sociálnímu státu a volebním chováním; 5.

Téma:
politika (a postoje k politice), sociální politika
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2019, Ďurďovič, Martin

Kniha je příspěvkem k obecné sociální teorii. Argumentace je vedena dvojím zájmem. Na jednu stranu je to zájem o problematiku intersubjektivity v sociologii. Výzkum intersubjektivity rozumění, která je předpokladem koordinace jednání mezi jedinci, nabízí alternativu vůči často rozebíranému dilematu mezi individualismem a holismem. Na druhou stranu je to zájem o hermeneutiku, jak je studována ve filosofii.

Téma:
sociologická teorie, sociologie vědy
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2018, Mikeszová, Martina, Petr Sunega, Martin Lux, Veronika Aresta

Kniha se zabývá otázkou, zda samotné vlastnictví bydlení může pomoci vyřešit finanční obtíže ve stáří a představovat doplňkový zdroj příjmu. Autoři a autorky objasňují postoje Čechů k vlastnímu bydlení v souvislosti s finančním zajištěním na stáří, a to na základě statistických dat i speciálně provedených výzkumů.

Téma:
bydlení, ekonomie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2018, Bernard, J. (ed.), Kostelecký, T., Mikešová, R., Šafr, J., Šimon, M., Trlifajová, L., Hurrle, J.

Kniha osmi autorek a autorů se zabývá životními podmínkami obyvatel venkovských periferií v Česku. Klade si zejména otázku, jestli bydlení v periferiích zvyšuje riziko různých forem sociálního znevýhodnění. Zkoumá postavení obyvatel venkovských periferií na trhu práce, jejich příjmy a možnosti zaměstnání. Zabývá se problematikou vzdělání a ptá se, jestli děti vyrůstající v periferiích mají stejné možnosti získání kvalitního vzdělání jako ostatní.

Téma:
bydlení, město a vesnice, životní styl, životní úroveň
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Marta Vohlídalová, Marcela Linková (eds.)

Other Authors:
Blanka Nyklová, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Karel Šima, Petr Pabian, Kateřina Zábrodská, Jiří Mudrák, Petr Květon, Kateřina Machovcová, Marek Blatný, Iva Šolcová

Téma:
gender, sociologie vědy
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2017, Linek Lukáš, Císař Ondřej, Petrúšek Ivan, Vráblíková Kateřina

Stabilita demokracie nezáleží jen na fungujících institucích, ale také na občanech, kteří se v její prospěch nebojí veřejně angažovat. Demokracie tak není v ohrožení jen tehdy, když se hroutí její instituce, ale i tehdy, když se vytrácí její podpora mezi členy společnosti. Druhé často předchází to první. Bez občanů, kteří podporují principy demokracie a v souladu s nimi jednají, se demokratický režim vyprazdňuje.

Téma:
občanská společnost, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2015, Dudová Radka

Kniha poskytuje přehled teorií a dostupného empirického výzkumu, a přehled o situaci a institucionálním uspořádání v oblasti péče o starší v České republice. Představuje výsledky vlastního empirického výzkumu veřejného a politického diskurzu o péči o seniory a biografického výzkumu neformálních pečujících v České republice.

Téma:
gender, péče, rodina
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2016, Zich, František, Anýžová, Petra (eds.)

Kniha se zabývá působením modernizačních a globalizačních trendů na hodnotové orientace, normy a klíčové aspekty životního způsobu české a hlučínské populace v evropském kontextu. Poznatky z lokálního výzkumu na Hlučínsku slouží ke konfrontaci s modernizací v jiných situacích a umožňují klást otázky vztahující se k problematice povahy univerzalizace současného způsobu života.

Téma:
globalizace, hodnotové orientace, identita, kultura, mezigenerační vztahy, náboženství a religiozita, práce, regiony, rodina, sociální kapitál, životní styl
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2011, Kolářová, Marta (ed.)

Kniha se zabývá fenoménem subkultur, konkrétně vybraných hudebních subkultur mládeže v současné České republice. Představuje tradiční i současné teorie a přístupy ke studiu subkultur, a to jak v zahraničí, tak i v českém a postsocialistickém kontextu. Věnuje se především otázkám hodnot a politizace subkultur, jejich vnitřní diferenciaci a vztahu k sociální struktuře a alternativnímu životnímu stylu.

Téma:
hodnotové orientace, identita, kultura, politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti, životní styl
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2015, Vlachová Klára (ed.)

Kniha je věnována národní identitě Čechů a Češek z různých pohledů. Lidé mají tolik sociálních identit, kolika sociálních skupin jsou členy. Hlavní pozornost je věnována sociální skupině zvané národ, sociálním emocím (národní hrdosti), které lidé k národu mají, národním předsudkům a stereotypům. Autorky a autoři knihy zkoumali, kdo je považován za opravdového Čecha či Češku, jaké postoje mají lidé k cizincům, kteří přicházejí pracovat a žít do České republiky.

Téma:
EU, hodnotové orientace, identita, občanská společnost
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2015, Kubátová, H., F. Zich, F. Znebejánek, P. Anýžová, O. Roubal

Kniha se zabývá tím, jak se v průběhu tří generací (z)měnil pospolitý, pracovní, rodinný a náboženský život na Hlučínsku. Je zaměřena na období zhruba od konce druhé světové války po současnost. Zahrnuje tedy více než šedesát let, během kterých obyvatelé Hlučínska uzavírali sňatky, vychovávali děti, stavěli domy, chodili do kostela, modlili se, pracovali, utvářeli svou regionální identitu, tedy žili své dny všední i sváteční.

Téma:
důvěra/sociální koheze, globalizace, identita, kultura, mezigenerační vztahy, migrace a mobilita, regiony, životní styl
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2014, Vodáková, Olga

Kniha, jež vznikla v rámci projektu „Dějiny a současnost české sociologie“, zkoumá vliv sociologie na jiné vědní obory (případně vliv oboustranný), a to specificky v Českých zemích, resp. Československu a České republice. Zabývá se doposud nepříliš prozkoumanou problematikou vlivu sociologie (a to primárně sociologie české) na vybrané vědní obory v českém prostředí, její intervence a vstupování do nich: konkrétně do uměnovědných oborů, etologie a archeologie.

Téma:
dějiny sociologie, sociologická teorie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2014, Hana Hašková (ed.), Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Radka Dudová, Zuzana Uhde, Alena Křížková, Lenka Formánková

Kniha se zaměřuje na současná uspořádání partnerství a rodiny a vysvětluje jejich proměny a různorodost. Zároveň se věnuje analýze toho, jak lidé kombinují pracovní a soukromý život, jak se způsoby tohoto kombinování mění v čase a jaká nerovně rozložená rizika z toho vyplývají. Tyto proměny nahlížejí autorky perspektivou výzkumu životních drah.

Téma:
mezigenerační vztahy, mezilidské vztahy, péče, rodičovství, rodina, životní styl
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2014, Hamplová, Dana (a kol.)

Hlavním cílem knihy je zmapovat vztah mezi rodinnou situací jedince a jeho celkovým zdravím a psychickou pohodou. Autorky se přitom zabývají vztahem mezi rodinným stavem a přítomností dítěte v domácnosti na straně jedné a hodnocením vlastního zdravotního stavu, výskytem zdravotních omezení, zdravým životním stylem a duševním zdravím na straně druhé. Základním výsledkem jejich analýz je, že data z těchto výzkumů poskytují smíšený obraz vztahu mezi rodinným stavem a zdravím.

Téma:
péče, rodina, zdraví
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2014, Tomáš Kostelecký, Renáta Mikešová, Markéta Poláková, Daniel Čermák, Josef Bernard, Martin Šimon

Kniha systematicky analyzuje prostorové vzorce výsledků parlamentních voleb na území Česka v meziválečném období a v období 1992 až 2006. Autoři sledují jak změny prostorových vzorců volebního chování voličů v čase, tak jejich souvislosti se vzorci socio-ekonomických a demografických charakteristik populace.

Téma:
město a vesnice, regiony, volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2013, Linková, Marcela, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Marta Vohlídalová, Alice Červinková

Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt.

Téma:
gender, práce, rodina, sociologie vědy
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2013, Linek, Lukáš, Pat Lyons

This book explains why Czech voters choose specific parties. The focus is on the long-term determinants of electoral behaviour (cleavages, left-right orientation, and party identification) and on four parties with long-term representation in the Czech parliament: ČSSD, KDU-ČSL, KSČM and ODS. Moreover, the authors focused on changes in the determinants of electoral stability over time.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2013, Kunštát, Daniel

Kniha v širokých historických, sociálních a politických souvislostech analyzuje hlavní charakteristiky, vnitřní vývoj a pozici Komunistické strany Čech a Moravy v českém politickém systému po roce 1989. Zabývá se otázkou antisystémové identity strany, její povahy a dynamiky v čase.

Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2013, Lyons, Pat

The central empirical puzzle addressed in this book is why are Czech citizens’ attitudes towards key facets of democracy so similar under socialist democracy in 1968 and liberal democracy in 2008? Examining unique survey datasets from the late 1960s and 2008 this book reveals that Czech and Slovak citizens’ political attitudes can justifiably be characterised in terms of stability.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2012, Sedláčková, Markéta

Kniha nabízí pohled na fungování demokracie z perspektivy důvěry. V demokratickém systému vymezuje tři základní kanály důvěry: systémovou důvěru, tedy legitimitu režimu, důvěru v instituce a obecnou důvěru vůči druhým lidem. Na základě teorií demokracie od Tocquevilla až po ty současné si klade otázky po roli jednotlivých typů důvěry, jakož i po důsledcích nedůvěry na různých úrovních demokratického systému.

Téma:
hodnotové orientace, legitimita, politika (a postoje k politice)
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2012, Saxonberg, Steven, Hana Hašková, Jiří Mudrák

The area that comprises today’s Czech Republic has a long and rich history of providing childcare facilities to preschool children. Kindergartens continue to be popular to this day and at present almost all Czech children attend these facilities. On the other hand, nurseries nearly vanished in the Czech Republic.

Téma:
gender, péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2012, Stöckelová, Tereza

V první části studie se věnuji otázce toho, co vědní politiky nazývají společenským nebo vnějším „impaktem“ sociálních věd a jeho vykazování v systémech hodnocení výzkumu. Diskutuji „logiku výkazu“ a různé možnosti, limity a podoby, kterých tato logika nabývá v hodnocení výzkumu v České republice a ve Velké Británii. Vedle ní stavím „logiku účasti“, tak jak je rozvíjena v praxi participativního výzkumu a veřejné sociologie.

Téma:
sociologie vědy
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2012, Hašková, Hana, Steven Saxonberg (eds.), Jiří Mudrák

Málokterá oblast veřejné politiky je opředena tolika mýty jako péče o předškolní děti. Tyto mýty znemožňují potřebné změny rodinné politiky, neboť blokují rozvoj racionální společenské diskuse, která by se neopírala o ideologické argumenty, ale o poznatky soudobých mezinárodně uznávaných vědeckých studií.

Téma:
gender, péče, rodičovství, rodina
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2012, Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.)

Cílem knihy je poskytnout výzkumníkům užitečnou pomůcku při práci s dostupnými datovými zdroji, které se týkají České republiky, její společnosti, politického systému a ekonomiky. Zároveň by tato kniha měla posloužit výzkumníkům jako příručka pro zpracovávání dat z vlastních výzkumu. Kniha je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na problematiku managementu dat a představení datových archivů, technologií a standardů pro přístup k datům.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2012, Maříková Hana (ed.), Křížková Alena a Vohlídalová Marta

Živitelství představuje historicky a sociálně proměnlivý jev, který může nabývat podoby výhradního či převážně mužského anebo ženského živitelství či spoluživitelství. Kniha se zaměřuje na praxi živitelství (ale i pečovatelství) a její vymezení z perspektivy rodičů. Autorky publikace zajímá reflexe vztahu mezi živitelstvím a péčí a vnímání důsledků určitého uspořádání rodičovských rolí pro seberealizaci a možnosti uplatnění rodičů v rodině i mimo ni.

Téma:
gender, mzdy a příjmy, péče, práce, sociální nerovnosti
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2011, Bernard, Josef, Tomáš Kostelecký, Michal Illner, Jana Vobecká

Kniha je věnována problematice fungování samospráv ve venkovských obcích v České republice a jejich možnostem ovlivňovat lokální rozvoj. Autoři popisují formální i neformální charakteristiky samospráv venkovských obcí, sledují agendu samospráv a procesy přijímání rozhodnutí v zastupitelstvech. Zároveň se zabývají problematikou lokálních rozvojových potenciálů a rozvojových příležitostí a deficitů venkovských obcí.

Téma:
město a vesnice, politika (a postoje k politice), regiony, veřejná správa
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2011, Kolářová, Marta (ed.)

Kniha se zabývá fenoménem subkultur, konkrétně vybraných hudebních subkultur mládeže v současné České republice. Představuje tradiční i současné teorie a přístupy ke studiu subkultur, a to jak v zahraničí, tak i v českém a postsocialistickém kontextu. Věnuje se především otázkám hodnot a politizace subkultur, jejich vnitřní diferenciaci a vztahu k sociální struktuře a alternativnímu životnímu stylu.

Téma:
hodnotové orientace, kultura, politika (a postoje k politice), životní styl
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2011, Lux, Martin, Tomáš Kostelecký (eds.)

Kniha je vědeckou monografií i studijním textem pro vysokoškolské studenty oboru sociální politika či přímo kursu bytová politika. Je členěna do pěti hlavních kapitol, které čtenáře postupně seznamují s jednotlivými tematickými okruhy. První část knihy pojednává o smyslu a obecných principech bytové politiky. Autoři popisují vazby mezi bydlením, trhem a státem.

Téma:
bydlení, veřejná politika
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2011, Nešpor, Zdeněk R., Anna Kopecká (eds.)

Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech je vůbec první oborovou encyklopedií žijících osobností české sociologie, demografie, sociální antropologie, sociální ekologie, sociální filosofie, sociální psychologie, sociálních dějin, sociální geografie, sociální politiky a dalších příbuzných oborů.

Téma:
dějiny sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2011, Simonová, Natalie

Monografie popisuje hlavní přelomové body ve zkoumání vzdělanostních nerovností, podává základní kvantitativní údaje o přechodu k vyššímu vzdělání v ČR, ukazuje, jaká je funkční gramotnost české dospělé populace a shrnuje vývoj nerovností v přístupu ke středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání. Poskytuje zároveň novou analýzu vývoje mezigeneračního přenosu dosaženého vzdělání z rodičů na děti, a to pomocí mobilitních tabulek a log-lineárních modelů.

Téma:
sociální nerovnosti, vzdělání
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2011, Křížková, Alena, Hana Maříková, Hana Hašková, Lenka Formánková

Na pozadí historického vývoje české společnosti a v kontextu teoretických přístupů feministické sociologie ke studiu pracovní a rodinné sféry analyzujeme biografické rozhovory se ženami různých věkových skupin v různých fázích rodinného cyklu i v různých situacích na trhu práce.

Téma:
gender, identita, práce
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2011, Čermák, Daniel, Jana Vobecká a kol

Autoři se soustředí na analýzu procesů spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě z mnoha perspektiv. Především jak rozumí zmiňovaným procesům jednotliví lokální aktéři. Nebo jak fungují procesy participace, spolupráce a partnerství, jaké jsou jejich přínosy, ale také s jakými obtížemi se uvedené procesy prosazují. Kniha obsahuje jak teoretické uvedení do problematiky partnerství a participace, tak konkrétní příklady praxe jejich naplňování v regionech a obcích.

Téma:
občanská společnost, regiony, veřejná správa
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2000, Maříková, Hana (ed.), Čermáková, Marie, Šanderová, Jadwiga, Tuček, Milan

Tato studie kombinuje sociologický a ekonomický pohled na českou rodinu s genderovým přístupem, což umožňuje zachytit některé její vnitřní proměny v průběhu posledního desetiletí z jiných zorných úhlů, než bývá obvyklé. Objektem analýzy jsou jednak úplné rodiny (rodinné domácnosti), neboť jsou převažujícím typem domácností - jsou sledovány změny v jejich ekonomickém postavení, jednak ekonomicky aktivní muži a ženy.

Téma:
gender, rodina
Oddělení:
Typ publikace:
odborná kniha / monografie