recenzovaný článek
Nikischer, Richard

Správa z výskumu regionálnej identity obyvateľov Slovenska