odborná kniha / monografie
Anýžová, P., Večerník, J. (ed.)

Vzdělání, dovednosti a mobilita

Anýžová, P., Večerník, J. (ed.). 2019. Vzdělání, dovednosti a mobilita. Zaměstnání a trh práce v České republice a Evropských zemích. Praha: Karolinum. 276. ISBN 978-80-246-4294-9. [cit. 31. 1. 2019]. Dostupné z: https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=21335.

Publikace shrnuje odpovědi na řadu závažných otázek týkajících se role dovedností a vzdělání na trhu práce v České republice v dlouhodobém vývoji a zčásti i v mezinárodním porovnání. V první části se soustřeďuje na proměny vlivu vzdělání na výši platu na českém trhu práce a v evropském kontextu. Protože vzdělání není jedinou veličinou, která determinuje rozdíly ve výši platu jedinců, jedna z kapitol této části se zabývá specifickými rozdíly výdělků podle pohlaví. Ve druhé části se monografie zaměřuje na komplexní problematiku lidského kapitálu, konkrétně pak na podmíněnost výdělků kognitivními dovednostmi pracovníků, jejich sociálním původem a množstvím nekognitivních charakteristik jako jsou osobnostní rysy jedince, jeho atraktivita, sebehodnocení a sociální kapitál. Třetí část monografie je věnována specifickým rysům českého trhu práce, konkrétně roli kvalifikačního nesouladu v pracovní mobilitě, pracovním drahám v době ekonomického oživení a dále míře pracovní autonomie poskytované v různých profesích. Poslední část monografie se soustředí na neekonomické externality trhu práce, konkrétně pak na spokojenost v zaměstnání a hodnoty práce v českém a evropském kontextu. Závěrečná kapitola je věnovaná problematice Průmyslu 4.0 a digitalizovaného trhu práce. Otevírá se v ní pohled na budoucí vývoj trhu práce, který přináší změny v profesní kvalifikaci a vyžaduje flexibilní růst dalších dovedností jedinců. Jednotlivé kapitoly zahrnují robustní analýzy empirických výzkumů jako EU-SILC, ISPV, ESS, EWCS a zejména OECD-PIAAC, spolu s jeho následnými vlnami.

Left

Témata: 
ekonomie
gender
mzdy a příjmy
sociální nerovnosti
vzdělání