Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 213 publikací (zobrazeny záznamy 81 - 100)
2007, Vinopal, Jiří

V příspěvku je prezentován nástroj pro empirické zkoumání subjektivne vnímané
kvality pracovního života, který byl vyvinut v rámci projektu Vliv zmen sveta práce na
kvalitu života a predcházejícího spolecného projektu VÚBP, v.v.i. a SOÚ AV CR, v.v.i. Jde o
snahu vytvorit univerzální nástroj pro mapování kvality pracovního života, který bude
odpovídat soucasným podmínkám ceské spolecnosti a pracovního trhu.

Téma:
metodologie výzkumu, práce, veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2007, Vinopal, Jiří

Příspěvek tvoří druhou část série o procesu zodpovídání otázek respondenty standardizovaných dotazníkových šetření. V souvislosti s fází vyvolání informací v paměti jsou nastíněny základní psychologické koncepce paměti, problematika vybavování informací o událostech, úvodního kódování informace, role vybavovacích klíčů, nedostupnosti informací a využití obecnějších obsahů autobiografické paměti. Jsou analyzovány otázky spojené s vybavováním faktických i časových informací.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
recenzovaný článek
2007, Vinopal, Jiří

Příspěvek tvoří první část série o procesu zodpovídání otázek respondenty. Situace dotazování je definována v podobě složek: interakční/komunikační, kognitivní a formální. Proces zodpovídání je popsán ve sledu interpretace otázky, vybavování informací z paměti, rozhodování a editace odpovědi. První část série je věnována fázi interpretace. Je zde vysvětlena problematika reprezentace otázky, schémat, scénářů nebo primingu a jsou předvedeny implikace pro kvalitu dotazování.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
recenzovaný článek
2007, Vinopal, Jiří

Článek informuje o výsledcích výsledků průzkumu CVVM SOÚ AV ČR z roku 2006, který je součástí dlouhodobého projektu zkoumání místa piva a hospod v České společnosti. Věnuje se tématům jako je oblíbený typ piva, preference značky, regionální aspekty výběru piva nebo důležitosti ceny a chuti.

Téma:
veřejné mínění, životní styl
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2007, Vinopal, Jiří

Článek informuje o výsledcích výsledků průzkumu CVVM SOÚ AV ČR z roku 2006, který je součástí dlouhodobého projektu zkoumání místa piva a hospod v České společnosti. Věnuje se tématům jako je struktura a množství konzumace piva v české společnosti, návštěvnost a obliba různých druhů pohostinských zařízení nebo svébytnost postavení české hospody.

Téma:
spotřeba, veřejné mínění, životní styl
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2007, Vinopal, Jiří

Článek informuje o některých psychologických aspektech zkoumání veřejného mínění. Poukazuje na povahu lidských postojů a problémů s jejich zkoumáním, problematiku jejich vyjadřování v průzkumech veřejného mínění prezentuje na několika empirických příkladech.

Téma:
veřejné mínění
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2007, Kunštát, Daniel

Otázky "kdo?" a "proč?" volí tu či onu stranu představují jednu z nejfrekventovanějších oblastí sociální politiky. Ba co více, často jsou zároveň předmětem velkého zájmu široké veřejnosti a médií. Cílem této oblasti je naznačit profil českých politických stran takříkajíc "zvenčí", vně instituce,z hlediska jejich voličů a s ohledem na některé podstatné determinanty volebního chování. Text aplikuje teoretická východiska za pomoci empirického výzkumu na podmínky českého stranického systému.

Téma:
média, politika (a postoje k politice), veřejné mínění, volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
recenzovaný článek
2007, Tabery, Paulína

Předkládaná práce je kvalitativní analýzou textů týkajících se rodinného, či partnerského a pracovního života zveřejněných v mužských a ženských časopisech. Základním cílem je prozkoumat, jaké reprezentace rodinného/partnerského a pracovního života se ve zkoumaných časopisech nacházejí. Mužské a ženské časopisy se významně liší jak velikostí prostoru, který je dán rodinnému a profesnímu životu, tak reprezentacemi, které se v těchto dvou typech tiskovin objevují.

Téma:
gender, média, mezilidské vztahy, práce, rodina
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2007, Červenka, Jan
Téma:
hodnotové orientace, práce, veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2007, Červenka, Jan

Text se zabývá veřejným míněním v České republice a v Polsku ohledně záměru americké vlády umístit v těchto zemích některé části své národní protiraketové obrany. Popisuje a porovnává vývoj postojů v obou zemích k samotnému záměru a k případnému referendu v období do poloviny roku 2007. Ukazuje hlavní demografické, sociální a politické rozdíly v obou zemích a zabývá se důvody a motivy stojícími za dílčími postoji Čechů a Poláků.

Téma:
politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Typ publikace:
recenzovaný článek
2007, Červenka, Jan

Text s některými doplněními představuje českým čtenářům práci Scotta L. Althause a Devon M. Largiové, kteří v roce 2004 analyzovali kořeny a důsledky posunu v osobě amerického úhlavního nepřítele z Usámy bin Ládina k iráckému prezidentovi Saddámu Husajnovi, ke kterému došlo v období po teroristických útocích z 11. září a před americkou invazí do Iráku.

Téma:
politika (a postoje k politice)
Typ publikace:
recenzovaný článek
2006, Ďurďovič, Martin
Téma:
hodnotové orientace
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2006, Vinopal, Jiří

Stať informuje o metodologické formě současného průzkumu veřejného mínění v České republice, která téměř výhradně využívá některou z variant aplikace standardizovaného dotazníku. Inspirován proudem kognitivních přístupů (CASM – Cognitive Aspeects of Survey Methodology) se autor pokouší ukázat komplexní povahu situace dotazování, vysvětlit její kontext a součásti. Centrálním bodem výkladu je metodologická koncepce standardizace.

Téma:
metodologie výzkumu, veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2006, Vinopal, Jiří

Text se věnuje problematice zkoumání citlivých témat a otázek v kontextu bezpečnostního výzkumu. Konceptuální rámec je tvořen základními modely kognitivních přístupů k procesu zodpovídání otázky v rámci standardizovaného dotazování.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
recenzovaný článek
2006, Čadová, Naděžda, Miloš Paleček (eds.)

Publikace, která je výsledkem spolupráce odborníků z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, si klade za cíl seznámit čtenáře s pojmem kvalita pracovního života, s jeho vztahem ke kvalitě života obecně i s různými přístupy a pojetími daných kategorií.

Téma:
práce, veřejné mínění
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
2006, Vinopal, Jiří

Stať se pokouší poukázat na zdroje problémů s empirickou identifikací levo-pravé politické dimenze a poukázat na konkrétní nedostatky výzkumných nástrojů, které jsou za tímto účelem v současných sociologických výzkumech nejčastěji využívány. Posouzení kvality sebezařazovací otázky a baterie výroků je vedeno z kognitivního, nikoli a využívá inspirace a poznatků kognitivních přístupů v metodologii sociálního výzkumu.

Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
impaktovaný článek
2006, Vinopal, Jiří

Kapitola shrnuje metodologické aspekty projektu zkoumání kvality pracovního života, který byl ve spolupráci SOÚ a VÚBP realizován v roce 2006. Nastiňuje dlouhodobou koncepci vytvoření indikátoru subjektivní kvality pracovního života a v tomto rámci také definuje téma zkoumání a předvádí operacionalizaci předmětu výzkumu do systému souvisejících oblastí.

Téma:
metodologie výzkumu, práce, veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2006, Vinopal, Jiří

Text se zabývá některými jevy, obecně spojovanými s problematikou vlivu předvolebních průzkumů na chování voličů. Na příkladech aktuálních voleb do parlamentu ČR v roce 2006 polemizuje se zjednodušujícími pojetími a hodnotí přístupy zúčastněných stran k dané látce.

 

Téma:
politika (a postoje k politice), veřejné mínění, volby (a volební výzkumy)
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2006, Vinopal, Jiří

Článek o fenoménu lokálního českého pivního patriotismu a o pohledu veřejnosti na situaci českého pivovarnictví, který využívá dat sociologického výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR.

Téma:
veřejné mínění, životní styl
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2006, Vinopal, Jiří

Problematika vědy a vědeckého bádání je v současné době a současné společnosti tématem bezesporu aktuálním. Věda je dnes integrální součástí běžného provozu společnosti a jako taková představuje dimenzi, která se prolíná každodenním životem všech lidí.

Téma:
sociologie vědy, veřejné mínění, vzdělání
Typ publikace:
nerecenzovaný článek

Stránky