Seznam publikací

Hledat publikace podle kritérií

Anebo publikace prohledejte fulltextově

Nalezeno 168 publikací (zobrazeny záznamy 61 - 80)
2011, Hájek, Martin, Dlouhá, Marie
Téma:
sociologická data
Typ publikace:
recenzovaný článek
2011, Dlouhá, Marie
Téma:
sociální nerovnosti
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
2011, Leontiyeva, Yana

Hostitelská společnost nastavením své přistěhovalecké politiky reguluje migrační toky, a určuje tedy, kdo a za jakých podmínek může na jejím území legálně pobývat, a současně vytváří rámec sociální integrace přistěhovalců v podobě závazných požadavků a očekávání, ale také podpůrných opatření. Autoři publikace se postupně zaměřují na různé aspekty přistěhovalecké politiky v České republice a jejích – zamýšlených či nezamýšlených – dopadů na životy cizinců.

Téma:
migrace a mobilita, sociologie práva
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2011, Leontiyeva, Yana, Blanka, Tollarová

The report presents the main findings of a project funded by the Czech Statistical Office whose principal goal was to gather quantitative data in order to improve the methodology employed to estimate the remittances made by migrants. The primary task of the project implemented by the

Téma:
ekonomie, migrace a mobilita, mzdy a příjmy
Typ publikace:
jiná publikace
2011, Krejčí, Jindřich - Vávra, Martin - Čížek, Tomáš

Článek se věnuje problematice sdílení výzkumných dat v sociálních vědách a současným nástrojům a standardům, které archivům pomáhají plnit jejich úlohu. Představen je mezinárodní dokumentační standard DDI, specializovaný software NESSTAR a hlavní koncepce, které stojí za vývojem standardů archivace a dlouhodobého uchovávání digitálních dat v sociálněvědních archivech.

Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
recenzovaný článek
2010, Dlouhá, Marie
Téma:
historická sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2010, Leontiyeva, Yana

Článek pojednává o výsledcích celorepublikového šetření pracovních imigrantů. Hlavní důraz je kladen na vzdělanostně-kvalifikační předpoklady migrantů a jejích postavení na českém trhu práce.

Téma:
migrace a mobilita, práce, vzdělání
Typ publikace:
popularizační článek
2010, Leontiyeva Yana, Michaela Vojtková

Práce shrnuje projekty a výzkumné aktivity Sociologického ústavu AV ČR, v.v.vi v oblastí migrace a také pojednává o přínosu vědeckého výzkumu v této oblastí na tvorbu migračních politik.

Téma:
migrace a mobilita
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2010, Vávra, Martin

Článek se zabývá vztahem religiozity a psycho-sociálních jevů jako je bezmocnost, "beznormnost", sociální izolace, sebe-odcizení a kulturní odcizení, které jsou inhibujícím faktorem ve vztahu ke kvalitě života jednotlivců. Teoreticky je tento článek ukotven (kromě obecné teorie subjektivní kvality života) v konceptu odcizení tak, jak byl uchopen Melvinem Semanem.

Téma:
náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2010, Leontiyeva, Yana, Lukáš, Novotný

Kapitola ve stručnosti představuje základní pojmosloví, zejména termíny tolerance, národnostní menšina a cizinec a zaměřuje se na relevantní poznatky z výzkumů Sociologického ústavu AV ČR, v.v Kromě prezentace výsledků autoři sledují dlouhodobé trendy v postojích české společnosti vůči národnostním menšinám a cizincům a pokouší se o zodpovězení otázky zda je česká společnost tolerantní.

Téma:
migrace a mobilita, sociologická data
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2010, Krejčí, Jindřich
Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
popularizační článek
2010, Krejčí, Jindřich

The article has two goals: (1) bring attention to the problem of inappropriate treatment of survey data quality issues in the social sciences, and (2) introduce the basic principles of contemporary approaches to survey quality. If quality evaluation focuses solely on sampling error, most aspects of data quality are ignored and surveys are assumed to have ‘ideal’ statistical characteristics that are rarely attainable in the pragmatic world of survey fieldwork.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Typ publikace:
impaktovaný článek
2010, Krejčí, Jindřich

Příspěvěk podává stručný vhled do současných přístupů ke kvalitě výběrových šetření a ukazuje jejich dopady na řešení problematiky návratnosti šetření.

Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2010, Krejčí, Jindřich, Vendula Pecková

Stručná informace o tzv. procesu ESFRI, který je zaměřen na vypracování a implementaci Cestovní mapy velkých evropských výzkumných infrastruktur (ESFRI Roadmap) a přehled sociálněvědních projektů v této Cestovní mapě.

Téma:
sociologická data
Typ publikace:
recenzovaný článek
2010, Krejčí, Jindřich

Kapitola poskytuje úvod do problematiky otázek spojených s realizací výzkumů veřejného mínění a s publikací jejich výsledků v médiích.

Téma:
metodologie výzkumu, veřejné mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
2009, Leontiyeva, Yana

Článek se zabývá analýzou toho, jak jsou vnímaní negativní dopady a přínosy imigrace v České republice a v jiných evropských zemích.

Téma:
migrace a mobilita
Typ publikace:
popularizační článek
2009, Leontiyeva, Yana, Martin Vávra

Článek se zabývá postoji respondentů k multikulturnímu soužití s cizinci a kulturnímu přizpůsobení se cizinců. Text je primárně zaměřen na situaci v ČR, je v něm však obsaženo i srovnání se situací v dalších evropských zemích.
 

Téma:
migrace a mobilita
Typ publikace:
popularizační článek
2009, Leontiyeva, Yana

Ukrajinci v ČR jsou nejpočetnější skupinou nově příchozích pracovních migrantů, leč jsou zároveň uznávanou národnostní menšinou, jejíž kulturní a občanské aktivity na českém území byly v první polovině minulého století velice významné. Tento příspěvek je věnován zmapování stavu ukrajinské komunity v ČR a zhodnocení míry její organizovanosti a integračního potenciálu.

Téma:
migrace a mobilita, práce
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
2009, Vávra, Martin

Článek se soustřeďuje na obecnější témata spjatá s výzkumem religiozity, jako je mezinárodní validita výzkumných nástrojů nebo vztah teoretických konceptů a empirických indikátorů. Následující část je pak věnována měření návštěvnosti bohoslužeb v sociologických výzkumech. Použitá data pocházejí z výzkumných sérií ESS, EVS a ISSP.

Téma:
metodologie výzkumu, náboženství a religiozita
Typ publikace:
recenzovaný článek
2009, Vávra, Martin
Téma:
metodologie výzkumu
Typ publikace:
popularizační článek

Stránky