Gender & sociologie

Gender & sociologie

Oddělení Gender & sociologie patří již od roku 1990 mezi hlavní vědecké instituce v České republice rozvíjející genderová studia, feministickou teorii a metodologii. Vydává etablovaný transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie Gender, rovné příležitosti, výzkum. Oddělení je zapojeno do tematicky zaměřených mezinárodních vědeckých organizací a spolupracuje se zahraničními i domácími univerzitními pracovišti. Členky oddělení působí také v rámci evropských expertních sítí poskytujících poradenství v oblasti rovných příležitostí a spolupracují s občanskou společností.


Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum

Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum je recenzovaný vědecký transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie. Časopis přispívá k rozvoji kritického vědeckého bádání i diskuse o aktuálních tématech v českém, evropském i světovém kontextu. V časopise jsou publikovány stati, které uplatňují genderovou či feministickou perspektivu v  sociálních a humanitních vědách. Časopis je zařazen v databázi SCOPUS, European Reference Index for the Humanities (ERIH), Central European Journal of Social Sciences and Humanities a v dalších odborných databázích. Časopis vychází 2x ročně v tištěné podobě a rovněž na internetových stránkách (www.genderonline.cz).

 

Výzkumná témata

1. Gender a pracovní trh

Zaměřujeme se na zhodnocení společenských procesů, které ovlivňují genderovou strukturu trhu práce, a na zdroje, mechanismy a typy genderové diskriminace. V souvislosti s tím zkoumáme také politiky sociálního státu. Z hlediska sociálního vyloučení klademe důraz na identifikaci a situaci marginalizovaných skupin populace. Dalšími oblastmi zkoumání jsou flexibilita, flexijistota a gender v organizacích, managementu a podnikání.

2. Sociologie soukromého života

Problematikou soukromého a rodinného života se zabýváme v souvislosti s procesy individualizace, transformace pracovního trhu a změnami v oblasti rodinných a dalších sociálních politik. Sledujeme jejich dopady na uspořádání soukromých životů, zejména na formy intimity, partnerství a rodičovství. Zaměřujeme se na téma bezdětnosti, otcovství a mateřství, rozvodovosti, otázku ženských reprodukčních a sexuálních práv a konstrukci genderových identit.

3. Feministická kritika nerovností

Zaměřujeme se na marginalizované skupiny žen a mužů a identifikaci prolínání sociálních kategorií vytvářejících specifické formy a konstelace znevýhodnění. Genderové nerovnosti zkoumáme v širších souvislostech modernizace a globalizace, které společnosti konfrontují s různými formami nespravedlnosti a nerovností. Výzkumně se rovněž věnujeme občanskému aktivismu a kritice společenských procesů ze strany ženských organizací a feministického hnutí.

4. Politika péče

Genderové rozdělení placené práce a neplacené péče je jedním z referenčních bodů kritiky sociálních a genderových nerovností. Vztah mezi placenou a neplacenou činností zkoumáme z hlediska historicky a kulturně proměnlivých ideologií a institucionálního rámování péče na národní a nadnárodní úrovni. Proměny péče zkoumáme také v souvislosti s marginalizací některých skupin vlivem globalizace. 

Kontakt: tel.: +420 210 310 351, +420  210 310 352, e-mail: gender@soc.cas.cz

Vybrané publikace

2013
Linková, Marcela, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Marta Vohlídalová, Alice Červinková
2012
Vohlídalová, Marta, Alice Červinková
Zobrazit všechny publikace oddělení

Připojené informace

Obrázky: 
Gender
Gender