Project duration: 
2023 - 2025

In the European Union, there are significant and in many cases growing socio-economic inequalities between regions. Increasingly, arguments are emerging that understand regional inequalities as a risk to social cohesion, a cause of social and political polarities and a source of perceived injustice and marginalisation. One of the consequences is the support for populist and anti-system political parties. According to the well-known thesis by Rodriguez-Pose, support for populist politics can be interpreted as revenge on the inhabitants of these “left-behind places”. 'Geography of discontent' has been posited to describe lagging and stagnant regions characterised by support for populism. So far, the concept of the left-behind places has been based mainly on the situation in Western Europe and the United States. The aim of this project is to explore the social and political consequences of spatial inequalities in three Central European countries - the Czech Republic, Poland and the eastern regions of Germany. Socio-economic inequalities between regions are of a particular nature here. Their emergence and manifestations are related to post-socialist transformation, depopulation, and low-wage work.

The project contributes in several ways to research on the social and political consequences of interregional socioeconomic inequalities: (1) It examines how inequalities between regions contribute to inequalities between individuals, how they are reflected in subjective perceptions of injustice, and how they manifest themselves in political opinions and voting behaviour. (2) International comparisons allow us to provide a more nuanced analysis. (3) We focus on three Central European countries where regional inequalities have increased in recent years and where populism plays an important role. (4) Methodologically, we take a mixed quantitative-qualitative approach to both identify the measurable impacts of spatial inequalities and to understand the perceptions and perspectives of people living in 'left-behind places'.

Given the multidisciplinary nature of the problem, our team consists of geographers, sociologists and ethnographers from all three countries under study.

The project is funded by the GACR, DFG and NSN as part of the pan-European Weave initiative.

 

 

Společenské a politické důsledky prostorových nerovností

V Evropské unii lze pozorovat výrazné a v řadě případů rostoucí socioekonomické nerovnosti mezi regiony. Stále častěji se objevují argumenty, které chápou regionální nerovnosti jako riziko pro sociální soudržnost, příčinu sociálních a politických polarit a zdroj vnímané nespravedlnosti a marginalizace. Jedním z důsledků je i podpora populistických a antisystémových politických stran. Pro zaostávající regiony se vžilo označení „opomenutá místa“, resp. „left-behind places“. Podle známé teze geografa Rodriguéze-Poseho lze podporu populistické politiky interpretovat jako pomstu obyvatel těchto opomenutých míst. Stále častěji se také mluví o „geografii nespokojenosti“, která popisuje zaostávající a stagnující regiony vyznačující se podporou populismu. Koncept opomenutých míst se dosud odvíjel hlavně od situace v západní Evropě a Spojených státech. Cílem tohoto projektu je prozkoumat sociální a politické důsledky prostorových nerovností ve třech zemích střední Evropy – v Česku, Polsku a ve východních regionech Německa. Socioekonomické nerovnosti mezi regiony zde mají svébytnou povahu. Jejich vznik a projevy souvisejí s postsocialistickou transformací, depopulací, nízkopříjmovou prací.

Projekt přispívá několika způsoby k výzkumu sociálních a politických důsledků meziregionálních socioekonomických nerovností: (1) Zkoumá, jak nerovnosti mezi regiony přispívají k nerovnostem mezi jedinci, jak se odrážejí v subjektivním vnímání nespravedlnosti a jak se projevují v politických názorech a volebním chování. (2) Mezinárodní srovnání nám umožňuje přinést diferencovanější analýzu. (3) Zaměřujeme se na tři středoevropské země, kde v posledních letech vzrostly regionální nerovnosti a kde populismus hraje důležitou roli. (4) Metodologicky uplatňujeme smíšený kvantitativně-kvalitativní přístup, abychom jednak identifikovali měřitelné dopady prostorových nerovností, jednak porozuměli vnímání a perspektivám lidí žijících v „opomenutých místech“.

Vzhledem k multidisciplinární povaze problému se náš tým skládá z geografů, sociologů a etnografů ze všech tří zemí, které budou předmětem zkoumání.

Projekt je financován GA ČR, DFG a NSN  v rámci celoevropské iniciativy Weave.

 

 

 

Andreas Klärner
Jerzy Bański
Anna Grzelak
Larissa Deppisch
Michał Konopski
Mariusz Kowalski
Topics: 
trust/social cohesion
urban and rural studies
politics (and political attitudes)
regions
Grant agency: 
International project