Non-peer-reviewed article
Hašková, Hana. 2000. „K gender kontraktu v české společnosti 90. let.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 1 (1): 7. ISSN 1213-0028.

V realizaci a vydávání informačního čtvrtletníku „Gender – rovné příležitosti - výzkum“ vidíme možnost, jak efektivně propojit výzkum a aktuální otázky související s postavením žen v české společnosti.

Proč gender: Tento pojem (viz. Slovník základních pojmů) se stal těžištěm naší výzkumné práce. Svá výzkumná a teoretická bádání soustřeďujeme na široké spektrum otázek souvisejících s genderem a feminismem. Jeho význam hledáme v kontextu české společnosti 90. let a v konfrontaci s poznatky evropských a amerických sociálních věd.

Proč rovné příležitosti: Politika rovných příležitostí mužů a žen je v České republice provázána s přípravou na vstup do Evropské unie. Tato politika je konfrontována s nezájmem až distancí různých českých subjektů - decize, muži, ženy, veřejnost, media - k postavení žen ve společnosti a k rozvinutí společenské debaty o tématech souvisejících s rozdíly, nerovnostmi, či diskriminací žen. Ale zejména chybí informace o teoriích, konceptech, historickém vývoji a sociálních souvislostech politiky rovných příležitostí mužů a žen.

Proč výzkum: Výzkumný tým „Gender v sociologii“ disponuje cíleně budovanými databázemi řady reprezentativních sociologických výzkumů a kvalitativních sond s genderovou problematikou. Tým se podílel na mezinárodních komparativních projektech, proto má data i tohoto typu. Disponuje také teoretickými poznatky a informačními výstupy k genderovým tématům, feministickým teoriím či k otázkám postavení žen v české společnosti. Vzhledem k propojení na Sociologický datový archiv, Ultranet, Sociofile apod. je tým schopen komplexně monitorovat danou problematiku. Z těchto výzkumných zdrojů hodláme čerpat, abychom Vám zprostředkovali informace o tom, co výzkum a teorie v oblasti gender sociologie může poskytnout.

Share this page