Trvání projektu: 
2017 - 2018

Projekt se zaměřuje na analýzu postavení výzkumných pracovnic a pracovníků ve vědě v ČR a na přípravu strategie směřující ke zlepšování jejich postavení. Součástí je rozsáhlý výzkum zaměřený na hloubkovou analýzu problémů, výzev i potenciálu českého prostředí veřejné VaV spočívající na 4 pilířích:

  • reprezentativní dotazníkové šetření zaměřené na různé aspekty rozvoje pracovních drah ve vědě a v akademické oblasti, na proměňující se pracovní podmínky, dopady vědních politik a genderové aspekty těchto proměn;
  • kvalitativní studie zaměřená na hlubší analýzu subtilnějších aspektů akademické kultury, vědecké praxe a akademických drah v různých oborech a typech vědeckých institucích;
  • studium zahraniční praxe v oblasti podpory rozvoje lidských zdrojů a genderové rovnosti ve VaV na úrovni vládních orgánů, klíčových aktérů VaV i jednotlivých institucí a analýza přenositelnosti těchto postupů do českého prostředí;
  • rozhovory s aktéry/kami v rozhodovacích pozicích VaV týkající se jejich názorů a postojů k prosazování rovných příležitostí ve VaV a nástrojům jejich podpory.

Projekt je realizován Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., v letech 2017 a 2018 a financuje jej Evropská unie z Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571.

 

Témata: 
gender
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 8, zobrazeno 1 - 8)

Linková, Marcela, Cidlinská, Kateřina, Fárová, Nina, Maříková, Hana, Tenglerová, Hana, Vohlídalová, Marta

This document is an outcome of the research project "Analysis of Barriers to and Support Strategy for Gender Equality in Science and Research" implemented in 2017 and 2018 by the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences as part of the Operational Programme Employment (Reg. No. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_02 8/0003571). 

Téma:
gender, sociologie vědy, vzdělání
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace
Cidlinská, Kateřina, Fárová, Nina, Maříková, Hana, Szénássy, Edit

Výzkumný projekt Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti,jehož cílem je příprava komplexního návrhu opatření prosazování genderové rovnosti v oblasti vědy a výzkumu pro státní orgány a další klíčové aktéry vědních politik snárodní působností, se zaměřil na zevrubné zmapování podmínek akademické/vědecké práce a genderové rovnosti ve vědě a výzkumu vČR.

Téma:
gender, sociologie vědy, vzdělání
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace
Cidlinská, Kateřina

V ČR stále roste počet absolventek vysokých škol, včetně doktorských programů. Podíl žen ve vědě však od roku 2000 klesá. Kam se všechny ty nadané studentky poděly, když jim nikdo ve vědecké kariéře nebrání? Aneb proč někomu nebránit není to samé jako dát mu rovnou šanci.

Téma:
gender, sociologie vědy, vzdělání
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
popularizační článek
Cidlinská, Kateřina

Pracovní podmínky akademiček a akademiků v ČR výrazně ovlivňuje jak národní systém financování vědy a výzkumu, tak personální politika jejich pracovišť. Minulý týden jsme se věnovaly prvně jmenovanému faktoru, nyní se zastavíme u toho druhého. Jak české vědecké instituce přistupují ke svému personálnímu řízení?

Téma:
gender, sociologie vědy, vzdělání
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
popularizační článek
Cidlinská, Kateřina
Téma:
gender, sociologie vědy, vzdělání
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
popularizační článek
Fárová, Nina, Cidlinská, Kateřina, Linková, Marcela, Maříková, Hana, Tenglerová, Hana

Jaké jsou pracovní podmínky vědců a vědkyň na českých vysokých školách a výzkumných institucích? S čím jsou čeští vědci a vědkyně nejvíce nespokojeni? Co jim brání v kariérním růstu? Jak se dělá věda ve chvíli, kdy se stanete rodičem?

Téma:
gender, sociologie vědy, vzdělání
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
popularizační článek
Hana Tenglerová (ed.), Kamila Šimandlová, Ester Šebestová, Jana Dvořáčková, Marcela Linková

Publikace přináší výběr aktuálních opatření na podporu genderové rovnosti v Evropě a v České republice. Zaměřuje se přitom na činnost ministerstev, grantových agentur i institucí provádějících výzkum v oblastech, jako je kombinace pracovního a soukromého života, zohledňování perspektiv, potřeb a fyziologie žen a mužů v obsahu výzkumu a výuky, účast žen na rozhodování ve vědě a o vědě a oblast kultivace vědeckého a vysokoškolského prostředí.

Téma:
gender, sociologie vědy, veřejná politika
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace
Linková, Marcela, Cidlinská, Kateřina, Fárová, Nina, Maříková, Hana, Tenglerová, Hana, Vohlídalová, Marta

Tento dokument je výsledkem projektu Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti, který v letech 2017 a 2018 realizuje Sociologický ústav AV ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571). Cílem projektu byla příprava návrhů opatření prosazování genderové rovnosti v oblasti výzkumu a vývoje pro státní orgány a další klíčové státní aktéry vědních politik s národní působností (MŠMT, Úřad vlády, RVVI, GA ČR, TA ČR aj.).

Téma:
gender
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace