Projekt

CSDA Research - Výzkumný program Českého sociálněvědního datového archivu: Česká republika v Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum kvality dat a zdrojů dat

Trvání projektu: 
2017 - 2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP

Prioritní osa: PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Anotace projektu:

Projekt realizuje výzkumný program výzkumné infrastruktury Český sociálněvědní datový archiv (CSDA). Hlavní aktivity v programu jsou: (1) realizace tří českých šetření ISSP, (2) metodologický výzkum nástrojů měření, (3) mapování a analýza datových zdrojů. Výsledkem projektu bude řada vědeckých publikací věnovaných významným výzkumným otázkám a zároveň budou vytvořena východiska pro plnění poslání CSDA.

Co je cílem projektu?

Výzkumné aktivity projektu plní současně dva druhy cílů: (1) cíle podpory rozvoje služeb CSDA a (2) cíle řešení vybraných závažných otázek sociálního výzkumu.

Cílem výzkumné aktivity KA1 je realizace tří po sobě jdoucích šetření programu ISSP v České republice: ISSP 2017 Sociální sítě, ISSP 2018 Náboženství a ISSP 2019 Sociální nerovnosti. Díky tomu bude zajištěno české členství a kontinuita českého výzkumu v ISSP do roku 2019. Vzniklé mezinárodně srovnatelné databáze budou dlouhodobě přístupné nejširší odborné komunitě pro účely sekundární analýzy a umožní srovnání s daty předchozích šetření ISSP. Současně se tým zaměří na studium: (a) sociálních sítí a participace v nich, (b) religiozity, morálních hodnot a chování a role náboženství v politických postojích a (c) sociálních nerovností a chudoby.

Cílem výzkumné aktivity KA2 je analýza validity a ekvivalence vybraných měřících nástrojů v českých šetřeních a adaptace vybraných měřicích nástrojů z mezinárodních výzkumů pro použití v českých šetřeních. Poznatky o kvalitě měření a nástroje měření budou využitelné při přípravě budoucích šetření. Výsledky budou publikovány a zároveň doplní metodologické informace poskytované uživatelům datových služeb CSDA.

Cílem výzkumné aktivity KA3 je identifikace, popis a metaanalýza sociálněvědních empirických šetření provedených do poloviny devadesátých let. Výsledkem bude databáze informací o výzkumech z tohoto období, která bude využívána při akvizici dat a poskytování datových služeb. Současně budou publikovány přehledové studie, které poskytnou nové poznatky o historii českého empirického výzkumu v sociálních vědách a přinesou informace využitelné při přípravě budoucích výzkumů ve více oborech včetně např. historie.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Projekt zahrnuje realizaci jednoho výzkumného programu výzkumné infrastruktury CSDA, který je strukturován do čtyř klíčových aktivit. Jedná se o následující tři výzkumné aktivity: (1) KA1 ? Realizace výzkumů ISSP, (2) KA2 ? Metodologický výzkum a (3) KA3 ? Výzkum zdrojů dat. Čtvrtou klíčovou aktivitou je KA4 - Řízení projektu. KA1 představuje realizaci tří úkolů: 1.1 Realizace šetření a výzkumu ISSP Sociální sítě, 1.2 Realizace šetření a výzkumu ISSP Náboženství a 1.3 Realizace šetření a výzkumu ISSP Sociální nerovnosti. KA2 zahrnuje dva specifické úkoly: 2.1 Analýza validity a ekvivalence měřících nástrojů a 2.2 Vývoj a adaptace měřících nástrojů. KA3 zahrnuje jeden úkol zaměřený na identifikaci, popis a metaanalýzu šetření do poloviny 90. let. Uvedené výzkumné aktivity jsou navzájem komplementární v plnění cílů podpory jednotlivých hlavních oblastí činnosti výzkumné infrastruktury CSDA a jejího rozvoje a aktivity KA1 a KA2 též v cílech podpory mezinárodního komparativního výzkumu a zapojování do mezinárodní spolupráce. Projekt nezahrnuje investiční aktivity dobudování, konstrukce nebo modernizace výzkumné

infrastruktury či pořízení přístrojového vybavení pro provoz infrastruktury. Posílení a rozvoje

výzkumné infrastruktury CSDA bude dosaženo realizací výzkumných aktivit. Výzkumné aktivity realizované v projektu CSDA Research jsou přímo navázány na hlavní činnosti CSDA a rozvíjejí a doplňují další stávající a dřívější výzkumné aktivity realizované v souvislosti s hlavní činností CSDA. Řešené aktivity jsou komplementární k aktivitám mezinárodní spolupráce v programu ISSP a konsorciu CESSDA a budou mít dopad na prohloubení zapojení českých účastníků do činnosti těchto organizací.

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
dějiny sociologie
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Sedláčková, Markéta, Šafr, Jiří

This paper investigates the role of civic culture and other political factors in support for democracy in the Czech Republic during the decade following EU accession. The goal is to assess the validity of civic virtue theory and to compare the impact of these factors on affective legitimacy using the ISSP Citizenship modules 2004 and 2014.

Téma:
důvěra/sociální koheze, legitimita, občanská společnost, sociální kapitál
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek

Připojené obrázky