Trvání projektu: 
2017 - 2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP

Prioritní osa: PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Anotace projektu:

Projekt realizuje výzkumný program výzkumné infrastruktury Český sociálněvědní datový archiv (CSDA). Hlavní aktivity v programu jsou: (1) realizace tří českých šetření ISSP, (2) metodologický výzkum nástrojů měření, (3) mapování a analýza datových zdrojů. Výsledkem projektu bude řada vědeckých publikací věnovaných významným výzkumným otázkám a zároveň budou vytvořena východiska pro plnění poslání CSDA.

Co je cílem projektu?

Výzkumné aktivity projektu plní současně dva druhy cílů: (1) cíle podpory rozvoje služeb CSDA a (2) cíle řešení vybraných závažných otázek sociálního výzkumu.

Cílem výzkumné aktivity KA1 je realizace tří po sobě jdoucích šetření programu ISSP v České republice: ISSP 2017 Sociální sítě, ISSP 2018 Náboženství a ISSP 2019 Sociální nerovnosti. Díky tomu bude zajištěno české členství a kontinuita českého výzkumu v ISSP do roku 2019. Vzniklé mezinárodně srovnatelné databáze budou dlouhodobě přístupné nejširší odborné komunitě pro účely sekundární analýzy a umožní srovnání s daty předchozích šetření ISSP. Současně se tým zaměří na studium: (a) sociálních sítí a participace v nich, (b) religiozity, morálních hodnot a chování a role náboženství v politických postojích a (c) sociálních nerovností a chudoby.

Cílem výzkumné aktivity KA2 je analýza validity a ekvivalence vybraných měřících nástrojů v českých šetřeních a adaptace vybraných měřicích nástrojů z mezinárodních výzkumů pro použití v českých šetřeních. Poznatky o kvalitě měření a nástroje měření budou využitelné při přípravě budoucích šetření. Výsledky budou publikovány a zároveň doplní metodologické informace poskytované uživatelům datových služeb CSDA.

Cílem výzkumné aktivity KA3 je identifikace, popis a metaanalýza sociálněvědních empirických šetření provedených do poloviny devadesátých let. Výsledkem bude databáze informací o výzkumech z tohoto období, která bude využívána při akvizici dat a poskytování datových služeb. Současně budou publikovány přehledové studie, které poskytnou nové poznatky o historii českého empirického výzkumu v sociálních vědách a přinesou informace využitelné při přípravě budoucích výzkumů ve více oborech včetně např. historie.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Projekt zahrnuje realizaci jednoho výzkumného programu výzkumné infrastruktury CSDA, který je strukturován do čtyř klíčových aktivit. Jedná se o následující tři výzkumné aktivity: (1) KA1 ? Realizace výzkumů ISSP, (2) KA2 ? Metodologický výzkum a (3) KA3 ? Výzkum zdrojů dat. Čtvrtou klíčovou aktivitou je KA4 - Řízení projektu. KA1 představuje realizaci tří úkolů: 1.1 Realizace šetření a výzkumu ISSP Sociální sítě, 1.2 Realizace šetření a výzkumu ISSP Náboženství a 1.3 Realizace šetření a výzkumu ISSP Sociální nerovnosti. KA2 zahrnuje dva specifické úkoly: 2.1 Analýza validity a ekvivalence měřících nástrojů a 2.2 Vývoj a adaptace měřících nástrojů. KA3 zahrnuje jeden úkol zaměřený na identifikaci, popis a metaanalýzu šetření do poloviny 90. let. Uvedené výzkumné aktivity jsou navzájem komplementární v plnění cílů podpory jednotlivých hlavních oblastí činnosti výzkumné infrastruktury CSDA a jejího rozvoje a aktivity KA1 a KA2 též v cílech podpory mezinárodního komparativního výzkumu a zapojování do mezinárodní spolupráce. Projekt nezahrnuje investiční aktivity dobudování, konstrukce nebo modernizace výzkumné

infrastruktury či pořízení přístrojového vybavení pro provoz infrastruktury. Posílení a rozvoje

výzkumné infrastruktury CSDA bude dosaženo realizací výzkumných aktivit. Výzkumné aktivity realizované v projektu CSDA Research jsou přímo navázány na hlavní činnosti CSDA a rozvíjejí a doplňují další stávající a dřívější výzkumné aktivity realizované v souvislosti s hlavní činností CSDA. Řešené aktivity jsou komplementární k aktivitám mezinárodní spolupráce v programu ISSP a konsorciu CESSDA a budou mít dopad na prohloubení zapojení českých účastníků do činnosti těchto organizací.

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 19, zobrazeno 1 - 10)

Nešpor, Zdeněk R.

The chapter analyzes the unique research on religion, carried out in 1963 by Erika Kadlecová and her team; it was the only credible study of religiosity during the entire period of the communist regime. Kadlecová's work is also analyzed in relation to the ongoing dialogue between Christians and Marxists.

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.

The article is devoted to the problem of war as surveyed in the Czech sociology and to the significance of the experience of the war for the Czech science. Before the WWII, the topic in question was on the margin of main interests of Czech scholars, and the situation did not even improve after the war. When the WWII has begun, many universities were closed, but a lot of sociologists were able to continue their work.

Téma:
dějiny sociologie
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Sedláčková, Markéta, Šafr, Jiří

This paper investigates the role of civic culture and other political factors in support for democracy in the Czech Republic during the decade following EU accession. The goal is to assess the validity of civic virtue theory and to compare the impact of these factors on affective legitimacy using the ISSP Citizenship modules 2004 and 2014.

Téma:
důvěra/sociální koheze, legitimita, občanská společnost, sociální kapitál
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Anýžová, P.

Focusing on a subject largely neglected in mainstream Czech social stratification research so far, this study seeks to examine to what extent tertiary educational attainment and educational mobility are affected by personal factors, such as personality traits, physical attractiveness, and self-esteem. It is based on data drawn from a large-scale representative survey carried out in the Czech Republic (Neglected Human Capital Dimensions 2015) as the second follow-up to the OECD PIAAC project.

Téma:
gender, vzdělání
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
Mysíková, Martina, Želinský, Tomáš, Thesia I. Garner, Večerník, Jiří

Studies into the relation between subjective perceptions of individuals and objective economic conditions have usually resulted in ambiguous empirical findings. Whilst most studies perceive subjective welfare as being operationalized by indicators of happiness or life satisfaction, we narrow the approach to an economic domain of subjective well-being— perceptions of poverty.

Téma:
životní úroveň
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Sedláčková, M., J. Šafr

On the basis of the discussion between cultural and institutional theories, and taking into account the specific development in post-communist countries, we study three elements of the democratic system - specifically, social trust, institutional trust, and systemic trust (legitimacy of democracy). Using data from the European Values Study, conducted in 1991, 1999 and 2008, we analyze the roots of institutional trust and systemic trust (i.e.

Téma:
důvěra/sociální koheze, legitimita, občanská společnost, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv, Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Raudenská, Petra

Survey-based measures of subjective well-being are increasingly often analyzed cross-culturally. However, international comparison of these measures requires measurement invariance. Therefore, the major goal of this study is to investigate the cross-country and cross-time comparability of the 4-item positive and 7-item negative affect scales used in European Social Survey Round 3 (2006) and Round 6 (2012).

Téma:
metodologie výzkumu
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

The foundation of research institutes, departments, journals and other academic bodies providing an institutional background was an important part of the re-establishment of Czech (Czechoslovak) sociology in the mid-1960s.

Téma:
dějiny sociologie
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Raudenská, P., Mysíková, M.

The primary objective of this study was to analyse the development of the effect of the bachelor’s and master’s tertiary degree on both respondents’ wage and socioeconomic status in the Czech labour market ten years after the Bologna Process. For the purposes

Téma:
mzdy a příjmy, vzdělání
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia, Sociální stratifikace
Typ publikace:
impaktovaný článek
Chorvát, I., J. Šafr (eds.)

Kniha se zabývá trávením volného času a v obecné rovině životním stylem obyvatel Česka a Slovenska. Fenomén volného času zasazuje do širšího kontextu základních vývojových trendů a změn soudobé společnosti. Rovněž uvádí hlavní osy společenského vývoje v obou zemích od rozpadu společného státu.

Téma:
kultura, spotřeba, životní styl
Oddělení:
Sociální stratifikace
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Stránky

Připojené obrázky