Trvání projektu: 
2017 - 2020

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP

Prioritní osa: PO 1 - Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Anotace projektu:

Projekt realizuje výzkumný program výzkumné infrastruktury Český sociálněvědní datový archiv (CSDA). Hlavní aktivity v programu jsou: (1) realizace tří českých šetření ISSP, (2) metodologický výzkum nástrojů měření, (3) mapování a analýza datových zdrojů. Výsledkem projektu bude řada vědeckých publikací věnovaných významným výzkumným otázkám a zároveň budou vytvořena východiska pro plnění poslání CSDA.

Co je cílem projektu?

Výzkumné aktivity projektu plní současně dva druhy cílů: (1) cíle podpory rozvoje služeb CSDA a (2) cíle řešení vybraných závažných otázek sociálního výzkumu.

Cílem výzkumné aktivity KA1 je realizace tří po sobě jdoucích šetření programu ISSP v České republice: ISSP 2017 Sociální sítě, ISSP 2018 Náboženství a ISSP 2019 Sociální nerovnosti. Díky tomu bude zajištěno české členství a kontinuita českého výzkumu v ISSP do roku 2019. Vzniklé mezinárodně srovnatelné databáze budou dlouhodobě přístupné nejširší odborné komunitě pro účely sekundární analýzy a umožní srovnání s daty předchozích šetření ISSP. Současně se tým zaměří na studium: (a) sociálních sítí a participace v nich, (b) religiozity, morálních hodnot a chování a role náboženství v politických postojích a (c) sociálních nerovností a chudoby.

Cílem výzkumné aktivity KA2 je analýza validity a ekvivalence vybraných měřících nástrojů v českých šetřeních a adaptace vybraných měřicích nástrojů z mezinárodních výzkumů pro použití v českých šetřeních. Poznatky o kvalitě měření a nástroje měření budou využitelné při přípravě budoucích šetření. Výsledky budou publikovány a zároveň doplní metodologické informace poskytované uživatelům datových služeb CSDA.

Cílem výzkumné aktivity KA3 je identifikace, popis a metaanalýza sociálněvědních empirických šetření provedených do poloviny devadesátých let. Výsledkem bude databáze informací o výzkumech z tohoto období, která bude využívána při akvizici dat a poskytování datových služeb. Současně budou publikovány přehledové studie, které poskytnou nové poznatky o historii českého empirického výzkumu v sociálních vědách a přinesou informace využitelné při přípravě budoucích výzkumů ve více oborech včetně např. historie.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Projekt zahrnuje realizaci jednoho výzkumného programu výzkumné infrastruktury CSDA, který je strukturován do čtyř klíčových aktivit. Jedná se o následující tři výzkumné aktivity: (1) KA1 ? Realizace výzkumů ISSP, (2) KA2 ? Metodologický výzkum a (3) KA3 ? Výzkum zdrojů dat. Čtvrtou klíčovou aktivitou je KA4 - Řízení projektu. KA1 představuje realizaci tří úkolů: 1.1 Realizace šetření a výzkumu ISSP Sociální sítě, 1.2 Realizace šetření a výzkumu ISSP Náboženství a 1.3 Realizace šetření a výzkumu ISSP Sociální nerovnosti. KA2 zahrnuje dva specifické úkoly: 2.1 Analýza validity a ekvivalence měřících nástrojů a 2.2 Vývoj a adaptace měřících nástrojů. KA3 zahrnuje jeden úkol zaměřený na identifikaci, popis a metaanalýzu šetření do poloviny 90. let. Uvedené výzkumné aktivity jsou navzájem komplementární v plnění cílů podpory jednotlivých hlavních oblastí činnosti výzkumné infrastruktury CSDA a jejího rozvoje a aktivity KA1 a KA2 též v cílech podpory mezinárodního komparativního výzkumu a zapojování do mezinárodní spolupráce. Projekt nezahrnuje investiční aktivity dobudování, konstrukce nebo modernizace výzkumné

infrastruktury či pořízení přístrojového vybavení pro provoz infrastruktury. Posílení a rozvoje

výzkumné infrastruktury CSDA bude dosaženo realizací výzkumných aktivit. Výzkumné aktivity realizované v projektu CSDA Research jsou přímo navázány na hlavní činnosti CSDA a rozvíjejí a doplňují další stávající a dřívější výzkumné aktivity realizované v souvislosti s hlavní činností CSDA. Řešené aktivity jsou komplementární k aktivitám mezinárodní spolupráce v programu ISSP a konsorciu CESSDA a budou mít dopad na prohloubení zapojení českých účastníků do činnosti těchto organizací.

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 19, zobrazeno 11 - 19)

Chylíková, Johana

This study explores the acquiescent response style (ARS) among respondents in the Czech Republic. To analyse ARS, confirmatory factor analysis (CFA) was employed and the response style (RS) was modelled as a latent variable. The RS factor in the CFA model must be validated by its relationship to education and age, i.e. proxies of cognitive ability. The two studies presented in this article use large amount of data as all available balanced batteries of items were analysed.

Téma:
metodologie výzkumu
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
impaktovaný článek
Hejnová, Kateřina, Chylíková, Johana

This study focuses on the approaches used by Czech social workers operating in the field of child protection to resolve parental conflicts and looks specifically at their inclination to employ defensive practice. Defensive practice involves prioritising regulations and prescribed rules over the interests of clients, i.e. parents and children.

Téma:
důvěra/sociální koheze, hodnotové orientace, metodologie výzkumu, sociální politika
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
impaktovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. - Hamplová, Dana

The chapter starts with a brief description of the church-state relationship in the Czech lands / Czech Republic in the last century. As a consequence of the massive turning away from the churches, the country is one of the most secular regions around the world. Despite the low numbers of adherents, the churches attempt to remain powerful players on the political and public scene(s).

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Chylíková, Johana
Téma:
sociologická data
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vávra, Martin, Čížek, Tomáš

Článek se zabývá výzkumem veřejného mínění před rokem 1989 na území Československa. Analyzována je zde nejvýznamnější instituce výzkumů veřejného mínění své doby, tedy Ústav pro výzkum veřejného mínění, který během období 1946 až 1990 fungoval v rámci několika institucionálních uspořádání (v sedmdesátých letech i s názvem změněným na Kabinet pro výzkum veřejného mínění).

Téma:
dějiny sociologie
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
recenzovaný článek
Patočková, Věra, Jiří Šafr & Magdaléna Gorčíková

Organised leisure activities constitute an important source of experience for school-age children in the Czech Republic. Based on data collected in a longitudinal study, the aim of this paper is to explore two issues. Firstly, to what extent is children’s participation in extracurricular activities (EAs) influenced by individual level factors that are determined by family’s social status (parental education).

Téma:
kultura, sociální nerovnosti, vzdělání, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Pilnáček, M., Tabery, P., - Prokop, D., Kunc, M.
In recent decades, voters have been postponing their decisions about what party to vote for to a time closer to the elections. One factor in this delay is when people are considering more than one political party. Drawing on two data sets from the general elections in the Czech Republic, we present an approach that assigns a person’s vote to multiple considered parties.
Téma:
sociologie vědy
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
impaktovaný článek
Vlachová, Klára, Hamplová, Dana

Christianity has lost its salience, but customs and traditions maintained their importance in forming national identity in Europe. Using the ISSP National Identity 2003 and 2013 data from 17 European countries, this article tests how the salience of Christianity and sharing of national customs and traditions varies according to the share of Muslim and immigrant population, and whether the association changed across time.

Téma:
identita, kultura, náboženství a religiozita
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti, Sociální stratifikace
Typ publikace:
impaktovaný článek
Vávra, Martin, Tomáš Čížek (eds.)

Kniha popisuje vývoj systematického výzkumu společnosti na území dnešního Česka a Slovenska, s přesahem do dalších zemí středu Evropy. Autoři jednotlivých kapitol představují významné etapy tohoto výzkumu s důrazem na dění v rámci sociologie, ovšem s vědomím, že sociální výzkum se často rozvíjel na hranicích tohoto oboru či zcela mimo něj. Popisují, jak byly prováděny významné výzkumy či jakým způsobem fungovaly výzkumné instituce.

Téma:
sociologická data
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Stránky

Připojené obrázky