Trvání projektu: 
2006 - 2008

Cílem projektu bylo analyzovat procesy detradicionalizace, individualizace a privatizace náboženských hodnot a forem náboženského života v současné české společnosti, včetně implicitně náboženských jevů a jejich funkčních ekvivalentů. Kvantitativní výzkumy sice ukazují, že míra (deklarované) religiozity české populace je malá, avšak kvalitativní šetření naopak vedou ke zjištění, že pro soudobou religiozitu/spiritualitu jsou mnohem důležitější privatizované a detradicionalizované, „post-durkheimovské“ formy náboženství, které výrazně ovlivňují politické a ekonomické jednání lidí, často aniž si toho aktéři jsou vědomi. Zdánlivá racionalita socioekonomického a politického jednání, s níž počítají neoklasické teorie, se tak ukazuje jako fikce, vedoucí k nesprávným modelům a predikcím. Projekt se proto zaměřil na analýzu hlubinných kořenů těchto typů jednání, které lze shledávat v náboženské/spirituální oblasti, a na jejich praktické dopady v běžném sociálním provozu včetně rodinného života a reprodukce, sociálního jednání a vztahu k nadindividuálním entitám atd. Projekt byl teoreticky a metodicky ukotven v sociologii náboženství, ekonomické sociologie, historii a sociální antropologii, vedle multidisciplinárního teoretického rozpracování problematiky zahrnoval také kvantitativní i kvalitativní empirické šetření.

Zadavatel: GA ČR, č. 403/06/0574; řešitel: Dušan Lužný (ÚR FF MU Brno); spoluřešitel: Zdeněk R. Nešpor

Témata: 
náboženství a religiozita
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 13, zobrazeno 1 - 10)

Nešpor, Zdeněk R., David Václavík a kolektiv

Encyklopedická příručka sociologie náboženství seznamuje s (1.) vývojem, hlavními přístupy a metodami této disciplíny, (2.) jejími aktuálními tématy a výzkumnými okruhy a (3.) hlavními postavami oboru. Kniha je určena studentům sociologie, religionistiky a dalších společenských a humanitních věd, badatelům v těchto oblastech, pracovníkům státního i neziskového sektoru, novinářům a širší zainteresované veřejnosti.

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Hamplová, Dana

Encyklopedická příručka sociologie náboženství seznamuje s (1.) vývojem, hlavními přístupy a metodami této disciplíny, (2.) jejími aktuálními tématy a výzkumnými okruhy a (3.) hlavními postavami oboru. Kniha je určena studentům sociologie, religionistiky a dalších společenských a humanitních věd, badatelům v těchto oblastech, pracovníkům státního i neziskového sektoru, novinářům a širší zainteresované veřejnosti.

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana

Encyklopedická příručka sociologie náboženství seznamuje s (1.) vývojem, hlavními přístupy a metodami této disciplíny, (2.) jejími aktuálními tématy a výzkumnými okruhy a (3.) hlavními postavami oboru. Kniha je určena studentům sociologie, religionistiky a dalších společenských a humanitních věd, badatelům v těchto oblastech, pracovníkům státního i neziskového sektoru, novinářům a širší zainteresované veřejnosti.

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana

Článek analyzuje sociodemografické factory, které souvisejí s obsahem náboženské víry. Ukazuje, že existují dvě dimenze: tradiční křesťanská a "alternativní" spojená s vírou v účinnost magie. Oba typy religiozity souvisejí s řadou socioekonomicých charakteristik. Nejdůležitější z nich je náboženská socializace měřená návštěvností bohoslužeb v dětství a náboženským vyznáním matky.

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
Večerník, Jiří

Článek dokládá rychlý vývoj spotřeby v České republice po roce 1989. Nejprve jsou představeny hlavní rysy spotřeby za komunismu. Dále je diskutován možný dopad transformace na ekonomickou situaci domácností. Poté jsou dokumentovány změny v rodinných rozpočtech. Nakonec je narýsována scéna konzumu s jejími aktéry a klienty. V závěru jsou shrnuty kladné a záporné rysy rozpínající se spotřeby.

Téma:
ekonomie, mzdy a příjmy, spotřeba, transformace
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Nešporová, Olga

Článek se zabývá rozšířením víry v posmrtný život v současné české společnosti s využitím dat z mezinárodního výzkumu ISSP zaměřeného na náboženství (1998 a 2008) doplněného o výsledky kvalitativního výzkumu o charakteru představ o posmrtném životě. V evropském kontextu není víra v posmrtný život tak běžná v České republice, více než polovina české populace dnes vidí smrt jako definitivní konec života.

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nešporová, Olga

Studie popisuje nový společenský zvyk - stavění pomníčků u silnic obětem dopravních nehod v České republice. Pomníčky jsou většinou trvalé konstrukce a připomínají jak nehodu, tak i osobnost zesnulého, nejčastěji mladého muže. Takové objety jsou utvářeny a navštěvovány pozůstalými - rodiči, jinými příbuznými (partnery, sourozenci) nebo přáteli. Pro pozůstalé mají pomníčky zvláštní význam, posilují a reprezentují intimní pouto mezi živými a mrtvou obětí.

Téma:
náboženství a religiozita, péče
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.

Studie analyzuje charakter a zdroje současné nejprodávanější duchovní literatury a jejích čtenářů v České republice. Zároveň přináší případovou studii pražského duchovního knihkupectví, které je srovnáváno s pěti dalšími českými prodejnami tohoto typu a s výsledky podobně zaměřených studií v západní Evropě.

 

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Lužný, Dušan, Zdeněk R. Nešpor a kol.

Kniha shrnuje kvalitativní výzkum religiozity ve dvou českých městech střední velikosti - České Lípě a Mikulově - který probíhal v letech 2007-08 v rámci projektu Detradicionalizace a individualizace náboženství v ČR; výzkum byl inspirován sštřením Lancasterské univerzity v Kendalu.

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R.

Studie diskutuje, jakou roli hraje náboženství (včetně islámu) a postkřesťanské nenáboženské postoje v současné Evropské unii. Věnuje se problematice konstrukce negativních hranic Evropy a popisuje aktivity náboženských organizací v procesu evropeizace a v aktuálních transnacionálních politikách.

 

Téma:
EU, náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky