Trvání projektu: 
2006 - 2008

Cílem projektu bylo analyzovat procesy detradicionalizace, individualizace a privatizace náboženských hodnot a forem náboženského života v současné české společnosti, včetně implicitně náboženských jevů a jejich funkčních ekvivalentů. Kvantitativní výzkumy sice ukazují, že míra (deklarované) religiozity české populace je malá, avšak kvalitativní šetření naopak vedou ke zjištění, že pro soudobou religiozitu/spiritualitu jsou mnohem důležitější privatizované a detradicionalizované, „post-durkheimovské“ formy náboženství, které výrazně ovlivňují politické a ekonomické jednání lidí, často aniž si toho aktéři jsou vědomi. Zdánlivá racionalita socioekonomického a politického jednání, s níž počítají neoklasické teorie, se tak ukazuje jako fikce, vedoucí k nesprávným modelům a predikcím. Projekt se proto zaměřil na analýzu hlubinných kořenů těchto typů jednání, které lze shledávat v náboženské/spirituální oblasti, a na jejich praktické dopady v běžném sociálním provozu včetně rodinného života a reprodukce, sociálního jednání a vztahu k nadindividuálním entitám atd. Projekt byl teoreticky a metodicky ukotven v sociologii náboženství, ekonomické sociologie, historii a sociální antropologii, vedle multidisciplinárního teoretického rozpracování problematiky zahrnoval také kvantitativní i kvalitativní empirické šetření.

Zadavatel: GA ČR, č. 403/06/0574; řešitel: Dušan Lužný (ÚR FF MU Brno); spoluřešitel: Zdeněk R. Nešpor

Témata: 
náboženství a religiozita
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 13, zobrazeno 11 - 13)

Nešpor, Zdeněk R.

Autor prezentuje základní přehled evropského náboženského vývoje ve druhé polovině 20. století, srovnává situaci v západních a postkomunistických zemích a v návaznosti na existující literaturu analyzuje hlavní vývojové trendy.

 

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R., Dušan Lužný

Náboženství působí na život společnosti. Má vliv na politiku, kulturu i ekonomiku. Také mnohé sociální instituce vycházejí z náboženských kořenů. Sociologický přístup ponechává stranou pravost jednotlivých náboženství. Soustřeďuje se na výzkum sociálního jednání, vztahů a skupin, které na základě náboženství vznikají.

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R.

Kritické zhodnocení přínosu P. L. Bergera sociologii náboženství, globalizace a teorii občasné společnosti.

Téma:
dějiny sociologie, globalizace, náboženství a religiozita, občanská společnost
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky