Trvání projektu: 
2020 - 2023

Projekt směřuje k rozvoji výuky a studia indoíránských jazyků na akademické i praktické úrovni. Hlavními cíli jsou (1) vytvoření a zpřístupnění elektronické lexikální databáze perštiny s volným přístupem, (2) vytvoření mobilní aplikace, která bude cílit na praktické využití při badatelské práci v terénu a usnadnění výuky hovorových forem jazyka. Databáze bude opatřena nadřazenými sémantickými okruhy, českými významy zpracovaných lexikálních jednotek, poznámkovým aparátem, ustálenými spojeními a příklady použití vybraných lexémů ve větách určených pro computer assisted learning. Její technické parametry usnadní týmovou práci a do budoucna umožní doplnění dalších indoíránských jazyků, např. darijštiny, tádžičtiny, paštunštiny, kurdštiny, urdštiny či hindštiny v rámci návazných projektů.

V roce 2020 probíhaly zejména přípravné práce ke spuštění webové aplikace; požadavky na parametry aplikace byly již součástí zadávací dokumentace výběrového řízení a počínaje zářím 2020 byly průběžně upřesňovány prostřednictvím sdíleného dokumentu a na odborných seminářích. V roce 2021 se řešitelský tým zaměřil na tyto stěžejní činnosti: 1) konfiguraci zvoleného systému pro editaci dat FLEx; 2) doladění postupu pro import dat z předchozí badatelské činnosti a import další části primární databáze do sdíleného souboru; 3) zlepšení postupů týmové práce a pokračování ve zpracování lexikálního materiálu ve sdíleném souboru, spuštění prvních testovacích verzí webové stránky a mobilní aplikace. Veřejné výstupy projektu jsou plánovány na roky 2022-2023.

V listopadu 2022 proběhl workshop. Po dohodě s Vladimírem Benkem z Jazykovědného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenské akademie věd, v. v. i., a UNESCO katedry plurilingvální a multikulturní komunikace Univerzity Komenského v Bratislavě byla v říjnu 2022 na webech obou výše uvedených pracovišť (http://aranea.juls.savba.sk/, http://unesco.uniba.sk/) spuštěna beta verze jazykového korpusu pro perštinu Araneum Persicum, který bude po dokončení finální verze dostupný též na webu Ústavu Českého národního korpusu FF UK (www.korpus.cz) a počítá se s jejich využitím i při výuce perštiny na katedře Blízkého východu FF UK.  Na serveru SOÚ AV ČR byl v testovacím režimu spuštěn perský modul elektronické lexikální databáze indoíránských jazyků s plánovaným zpřístupněním finální verze - včetně odkazu na mobilní aplikaci, v prosinci 2023.

TAČR, č. projektu TL03000369

Hlavní řešitel: 
Univerzita Karlova
Členové řešitelského týmu: 
Mgr. Ľubomír Novák (FF UK)
PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D., (FF UK)
Témata: 
kultura
Zadavatel: 
TA ČR