Trvání projektu: 
2020 - 2023

Cílem projektu je snížení recidivy trestných činů, a tedy zefektivnění nástrojů a prostředků kriminální politiky. Výzkumným cílem je identifikovat individuální a sociální faktory, které významnou měrou přispívají k ukončení kriminální kariéry. Na základě toho budou doporučena konkrétní opatření
aplikovatelná v praxi organizačních složek Ministerstva spravedlnosti ČR – Probační a mediační služby (PMS) a Vězeňské služby České republiky (VS ČR).
Realizace projektu přispěje k:
- zvýšení efektivity zacházení s klienty PMS po podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem
- vývoji nových intervenčních programů VS ČR pro osoby vykonávající trest odnětí svobody
- odklonění pachatele od další kriminální kariéry a jeho úspěšné reintegraci zpět do společnosti

2020

V prvním roce řešení projektu bylo v plánu navrhnout metodiku výzkumu spolu s výzkumnými nástroji, vybrat střediska Probační a mediační služby (PMS), která se do výzkumu zapojí, definovat podmínky spolupráce mezi PMS a SOÚ AV ČR, pilotovat výzkumné nástroje, stanovit postup sběru dat včetně rekrutace tazatelů a probačních úředníků a organizace jejich školení a zahájit nábor klientů na jednotlivých střediscích. Všechny tyto aktivity byly splněny podle plánu projektu.

2021

V druhém roce řešení projektu pokračoval výzkumný tým v náboru klientů do kvalitativní a kvantitativní části výzkumu na vybraných střediscích PMS a byl zahájen sběr dat. Nábor klientů započal v listopadu 2020 a byl úspěšně ukončen v říjnu 2021. Sběr longitudinálních panelových dat odstartoval v lednu 2021 – v kvalitativní části výzkumu jsou realizovány polostrukturované rozhovory tazatelů s klienty na střediscích PMS, v kvantitativní části výzkumu jsou rozesílány a vyplňovány standardizované dotazníky probačními úředníky o všech klientech zařazených do výzkumu. Výsledný výzkumný vzorek tvořil k 31. 10. 2021 563 klientů, z nichž 50 bylo zapojeno do kvalitativní části výzkumu. 

2022

Ve třetím roce řešení projektu pokračoval sběr kvalitativních a kvantitativních dat na vybraných střediscích PMS. V kvalitativní části výzkumu pokračovala realizace polostrukturovaných rozhovorů tazatelů s klienty na střediscích PMS. Celkem bylo v roce 2022 realizováno 230 rozhovorů a předpokládá se ještě sběr cca 3 rozhovorů v posledním roce projektu. V kvantitativní části výzkumu byly zejména v rámci druhého a třetího kola rozesílány a vyplňovány standardizované dotazníky probačními úředníky o všech klientech zařazených do výzkumu. K 31. 12. 2022 bylo sebráno celkem 533 dotazníků v první vlně dotazování, 505 dotazníků v druhé vlně dotazování a předpokládá se sebrání cca 450 dotazníků ve třetí vlně dotazování.

Hlavní řešitel: 
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Témata: 
kriminalita
Zadavatel: 
TA ČR

Připojené obrázky