Trvání projektu: 
2021 - 2023

Hlavním cílem projektu je pomocí poznatků ze sociologie, politologie, práva a kriminologie určit rozsah a formy korupce ve vybraných společenských sektorech v České republice a doporučit konkrétní opatření, která by mohla korupci v jednotlivých sektorech snížit. Poznatky z tohoto projektu budou sloužit Ministerstvu spravedlnosti pro budoucí strategii vládního boje proti korupci. Zejména napomohou k určení nejproblematičtějších oblastí a k navržení, případně zpřesnění, konkrétních protikorupčních úkolů, ať už legislativní nebo nelegislativní povahy. Druhým cílem projektu je předložit sadu doporučených nástrojů pro replikovatelné efektivní a validní měření přímé a nepřímé zkušenosti s korupcí ve společenských sektorech.

V roce 2021 proběhla první etapa projektu zahrnující studium dostupné literatury za účelem detailního zmapování dosavadního stavu poznání. Na desk research navázala příprava scénáře pro expertní hloubkové rozhovory, kterých výzkumný tým s vytipovanými experty v květnu až září 2021 provedl celkem 31. Jejich výsledky potom posloužily pro tvorbu dotazníku pro kvantitativní výzkum. Celkem bylo vytvořeno šest verzí dotazníku, pro každý sektor zvlášť. Pilot instrumentů byl proveden na přelomu roku 2021 a 2022.

V roce 2022 proběhla hlavní část sběru dat v šesti zkoumaných sektorech. Sběr dat byl realizován za využití webového rozhraní Alcheme, sběr bude ukončen počátkem roku 2023. Tým dále pracoval na analýze rozhovorů z první části projektu. Na základě prvních výsledku jsme již tým podal první závěry do plánovaného výstupu HKonc – Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026.

Období řešení projektu bylo prodlouženo do roku 2023.

 

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
PhDr. Radim Bureš
Mgr. Bc. Dalibor Fadrný
Témata: 
korupce
Zadavatel: 
TA ČR