Trvání projektu: 
2002 - 2003

Koncepce projektu je společným dílem UNICRI (United Nations
Interregional Crime and Justice Research Institute), HEUNI (European
Institute for Crime Prevention and Control) a Statistics Canada.
Projekt je koordinován prostřednictvím realizačního týmu (International
Project Team), jehož členy jsou zástupci výše zmíněných tří organizací.

Realizace výzkumu umožňuje vytvoření cenného zdroje poznatků jak z
hlediska obsahového, tak metodologického: vedlejším cílem projektu je
rozpracování metodiky zjišťování rozsahu a podob domácího násilí v
rodinách. Získané poznatky budou mimo jiné tvořit bázi pro případná
doporučení v oblasti legislativy s cílem prevence a zmírnění následků
domácího násilí. Vzhledem k mezinárodnímu zaštítění projektu je
metodologie společná pro všechny účastnící se země. Data budou pořízena
na reprezentativním souboru dospělé ženské populace (starší 18 let),
velikost výběrového vzorku činí minimálně 2000 respondentek.

Zadavatel: 
GA AV ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 4, zobrazeno 1 - 4)

Pikálková, Simona (ed.)

Práce se v hlavní části zabývá výsledky rozsáhlého Mezinárodního výzkumu násilí na ženách (International Violence Against Women Survey, IVAWS) v České republice, dotýká se však i širších souvislostí problematiky násilí v rodině a násilí v partnerských vztazích.

Téma:
gender, kriminalita, mezilidské vztahy, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Linková, Marcela

Kapitola zkoumá genderové aspekty problematiky domácího násilí a zasazuje ho do obecného genderového pořádku západních společností. Vysokou incidenci domácího násilí vysvětluje na pozadí odlišných genderových očekávání a pořádků a upozorňuje na důležitost společenské transformace na znejištění genderových rolí mužů a žen, které se mohou též projevovat jako faktor zvyšující se incidence násilí.

Téma:
gender, kriminalita, mezilidské vztahy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Červinková, Alice, Marcela Linková, Kateřina Šaldová, Barbora Tupá

Kapitola analyzuje dodatečné otevřené otázky týkající se prožitku zkušenosti s domácím násilím. Díky kvalitativní analýze nabízí odpověď na některé otázky, které kvantitativní část postihla jen zčásti (motivace a prožitek násilí, reflexe vlastního chování, doporučení). Na základě analýzy předkládá doporučení týkající se podpůrné práce lékařů, psychologů a policie při řešení problematiky domácího násilí.

Téma:
gender, kriminalita, rodina
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Pikálková, Simona

První část textu je věnována hlavním tématům vůbec prvního mezinárodního projektu ve sledované oblasti - jeho genezi, poslání a metodologii, druhá část shrnuje hlavní závěry, ke kterým jeho řešitelé došli. Závěrečnou část tvoří analýza faktorů, které přispívají ke zvýšení či snížení rizika násilí na ženách, s přihlédnutím k základním sociodemografickým charakteristikám respondentek.

Téma:
gender, kriminalita
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku