Trvání projektu: 
2012 - 2014

Předkládaný projekt vyplňuje mezery ve výzkumu mezinárodní migrace, a to zejména vnitrostátní migrace cizinců. Vzhledem k nedostatku informací o tomto procesu bude potřeba provést rozsáhlejší sběr dat. V projektu budou realizovány série kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod, zejména interview a dotazníkové šetření vybraných vzorků zahraničních migrantů v Česku. Zároveň bude provedena sekundární analýza dat z registru obyvatelstva a ze Sčítání lidu domů a bytů 2011. Důraz bude kladen na objasnění charakteru vnitřní mobility cizinců a jejího vlivu na sociálně prostorovou diferenciaci obyvatelstva. Základním úkolem přitom bude najít nejvýznamnější faktory ovlivňující vnitřní mobilitu vybraných skupin cizinců a analyzovat míru jejich integrace právě v návaznosti na reálnou či potenciální vnitřní migrační mobilitu. Výsledkem této analýzy by měla být typologie faktorů určujících charakter migračního chování cizinců. Pozornost bude také věnována identifikaci imigračních center a objasnění trajektorií posloupnosti následných migrací z hlediska hierarchické struktury osídlení.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
migrace a mobilita
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Bernard, Josef, Mikešová, Renata

The article examines the integration process of Ukrainians and Vietnamese in the Czech Republic. The authors focus on socio-cultural integration, the pre- and post-migration factors integration depends on, and the differences in the integration process of the two communities. Using survey data they show that the integration process of each group follows a different trajectory and depends on different factors. Ukrainians tend to be more integrated than Vietnamese.

Téma:
migrace a mobilita
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Vašát Petr, Josef Bernard

Nejpočetnější cizineckou minoritou současné České republiky jsou Ukrajinci. Dle Českého statistického úřadu jich na území ČR pobývá 105 239 (ČSÚ k 31. 12. 2013). Tradičně se koncentrují do velkých měst a jsou zaměstnáváni v manuálních profesích. Od příjezdu prvních pracovníků se ovšem řada aspektů jejich migrace změnila. Například vedle původní cirkulační, resp. podvojné životní strategie, lze stále více zaznamenat zájem o usazení v ČR.

Téma:
migrace a mobilita, práce, sociální kapitál, sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek