Trvání projektu: 
2017 - 2020

Projekt zabezpečoval naplňování Priority 4 Evropského výzkumného prostoru v ČR prostřednictvím tvorby politik genderové rovnosti ve výzkumu a vývoji na národní a evropské úrovni, budování kapacit pro účast v Horizontu 2020 a poskytování podpůrných služeb pro zapojení českých institucí do evropského výzkumu, a podpory začínajících vědkyň a vědců prostřednictvím mentoringového programu.

První etapa (2017) byla etapou přípravnou, kdy došlo k vyhodnocení předcházejících činností a v návaznosti na to byla připravena půda pro poskytování plánovaných služeb. Bylo zajištěno fungování informační infrastruktury zabezpečující národní kontaktní místo pro genderovou rovnost v Horizontu 2020 a byla realizována plánovaná školení. Byla zajištěna mezinárodní spolupráce v oblasti genderové rovnosti prostřednictvím práce Standing Working Group on Gender in Research and Innovation a předsednictví řešitelky této skupině. Byla vytvořena nová koncepce statistické monitorovací zprávy a koncepce internacionalizovaného mentoringového programu pro začínající vědce a vědkyně a jeho pilotáž. Dále byla vytvořena koncepce zapojení NKC od kampaně k Mezinárodnímu dni žen a dívek ve vědě a probíhaly standardní komunikační aktivity na sociálních sítích a webových stránkách (V005).

V  etapách 2-4 (2018-2020) docházelo k realizaci naplánovaných aktivit v souladu s novými koncepčními materiály a postupy. Došlo k postupnému rozšíření počtu členů a členek Komunity pro změnu (z cca 50 na současných 350), došlo k zásadnímu rozšíření spolupráce s českými vysokoškolskými a výzkumnými pracovišti a poskytování konzultací a in-house školení k HR Award a plánům genderové rovnosti. Pravidelně vycházel newsletter, který přináší informace o aktuálním dění a akcích NKC. Pod vedením řešitelky projektu úspěšně fungovala SWG GRI. V souladu s Pracovním programem 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 byly realizovány plánované aktivity, byla vytvářena doporučení pro členské státy a Evropskou komisi, docházelo ke sdílení informací o vývoji v členských státech a byla navázána nová spolupráce s relevantními aktéry na úrovni EU. Svojí činností SWG GRI přispěla k práci výboru ERAC (poskytování vstupů za ERA prioritu 4, vyhodnocování plnění národních akčních plánů a strategií v ERA prioritě 4, spolupráce s ostatními ERA skupinami atd.). Díky činnosti NKC dále došlo k výraznému nárůstu spolupráce s institucemi státní správy, která přinesla řadu konkrétních výstupů. Genderovou rovnost ve výzkumu se díky práci NKC podařilo včlenit jak do Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací 2021+, tak do Strategie rovnosti žen a mužů 2021+. Mimo to NKC spolupracovalo intenzivně na provádění genderového mainstreamingu prostřednictvím účasti v připomínkovacích řízeních (např. nové programy GAČR a TAČR), organizace akcí se zvanými osobami v rozhodovacích pozicích VaVaI (Senát 2019, 6. národní konference o genderu a vědě 2020) či úspěšného poskytování podnětů (udělení agendy genderové rovnosti vybrané/mu členovi/člence RVVI, odsun uzávěrky odevzdávání projektů GAČR z důvodu uzavření školek kvůli COVID-19 a omezení rodičů vědců, atp.). Dále se úspěšně rozvíjela spolupráce s GAČR (schůzky a navázání spolupráce s nově jmenovanou osobou pro genderovou agendu, vystoupení na vědecké radě GAČR), AV ČR (uspořádání akce v Senátu, pravidelná komunikace a setkávání s vedením) a především RVVI (vznikla např. metodika pro implementaci opatření na podporu genderové rovnosti pro poskytovatele). Také byla úspěšně zabezpečována Cena Milady Paulové pro MŠMT. V průběhu řešení projektu úspěšně probíhal mentoringový program pro začínající vědce a vědkyně a NKC se aktivně účastnilo činnosti evropské sítě mentoringových programů eument-net, kdy koordinátorka českého programu byla v roce 2018 zvolena předsedkyní eument-net. Z této pozice se podílela na organizaci výročních konferencí sítě eument-net a zároveň docházelo k rozšíření zapojení českých institucí do sítě eument-net. NKC také pořádalo kampaně při příležitosti Mezinárodního dne OSN žen a dívek ve vědě, účastnilo se AFO Olomouc, Týdne vědy a techniky a Noci vědců a vědkyň, pořádalo výroční přednášky s významnými českými vědkyněmi a spolupracovalo s médii. Došlo k nárůstu sledujících na sociálních sítích. NKC jako první upozornilo na některé klíčové debaty současnosti (gender a IT, genderové dopady klimatické změny) a prostřednictvím seriálu Jedna velikost nesedí všem zviditelnilo zcela zásadní problematiku genderu a pohlaví v obsahu vědění a inovacích.

Hlavní řešitel: 
Témata: 
gender
sociologie vědy
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 7, zobrazeno 1 - 7)

Kážmér, Ladislav

Muži mají ve všech uvedených profesích výzkumu a vývoje převahu a jejich zastoupení má rostoucí tendenci.

Zastoupení žen mezi výzkumníky dlouhodobě klesá, v roce 2016 byl tento ukazatel zatím nejnižší od roku 2000, kdy se data v rozlišení podle pohlaví začala sbírat. V mezinárodním srovnání patří úroveň zastoupení žen mezi výzkumníky v České republice k celkově nejnižším ze všech zemí Evropské unie.

Téma:
gender
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace
Vojtěch Oliverius, Veronika Hásová

Každoroční statistický přehled situace a vývoje v oblasti postavení žen a mužů v české vědě včetně mezinárodního srovnání ukazuje, že situace se sama od sebe pozitivním směrem – tedy k vyrovnanějšímu zastoupení žen a mužů – nemění. Naopak, v řadě oblastí lze konstatovat mírně negativní tendence, tedy pokles zastoupení žen a zvyšování převahy mužů.

Téma:
gender, sociologická data
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace
Hásová, Veronika, Oliverius, Vojtěch

Každoroční statistický přehled situace a vývoje v oblasti postavení žen v české vědě včetně mezinárodního srovnání ukazuje, že situace se sama od sebe pozitivním směrem nemění, naopak lze konstatovat mírně negativní tendence, tedy pokles zastoupení žen v nejvýznamnějších oblastech. V Evropě patříme mezi nejhorší.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace
Crofony Timea, Dvořáčková Jana, Rypáčková Pavla, Víznerová Hana

Tato metodika přináší praktický návod pro ty, kdo se snaží sobě i druhým vytvořit férové a otevřené pracoviště s cílem zajistit v něm genderovou rovnost. Příručka Jak na změnu přináší návod, užitečné rady, praktické postupy a doporučeni jak pro zahájení iniciativ v otázkách rovných příležitostí ve výzkumných a vzdělávacích institucích, tak i praktické návody pro samotnou implementaci plánu genderové rovnosti.

Téma:
gender, mezilidské vztahy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Linková, Marcela and Mergaert, Lut

This Handbook maps the expanding field of gender and EU politics, giving an overview of the fundamentals and new directions of the sub- discipline, and serving as a reference book for (gender) scholars and students at different levels interested in the EU.

Téma:
gender, veřejná politika
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Linková, Marcela, Ozlem Atay, Connie Zulu.
Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Linkova, Marcela & Mergaert, Lut

Introduction. Institutional change through gender equality plans is today the dominant approach to promoting gender equality in higher education and research. Building on our experiences as “technical support partners” in several EU-funded projects, we reflect on how change is negotiated in a variety of contexts. Objectives.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
recenzovaný článek