Projekt

Návrat náboženství do veřejného prostoru: česko-slovenské srovnání

Trvání projektu: 
2017 - 2019

Projekt cílí k vytvoření komparativní studie vývoje etablovaných církví v České republice a na Slovensku během posledních 25 let. Zvláštní pozornost bude věnována současným trendům náboženského vývoje, vztahů mezi státem a církvemi a jejich přítomnosti ve veřejném prostoru, zejména (1.) restitucím církevního majetku v České republice, (2.) změnám veřejného působení a sociálních služeb poskytovaných církvemi a (3.) politické/veřejné rétorice odkazující na křesťanské kořeny v souvislosti s imigrací. Tyto otázky budou studovány jak "shora", prostřednictvím analýzy publikovaných zdrojů, rozhovorů s představiteli církví/státu a sociálních služeb a pozorování, tak "zdola" prostřednictvím analýzy sociologických výzkumů, veřejného diskursu a vnějších intrview. Klíčové otázky jsou, jak budou etablované církve fungovat "zástupně" (Davie) v kontextu s rostoucí mírou sekularizace a rozšiřováním náboženských/spirituálních minorit, a jak se tato "zástupnost" bude měnit v kontextu post-sekulárních společností.

V roce 2017 se výzkum zaměřil na oblast (1.) analýzy tištěných médií, (2.) sekundární kvantitativní analýzy dostupných sociologických výzkumů a (3.) sběr a analýzu kvalitativních dat. Ve druhé oblasti byla využita mezinárodní data z EVS a ISSP, dále se nově objevila možnost analyzovat individuální data z českých sčítání lidu. Tato možnost byla plně využita ve snaze zodpovědět otázku, kdo jsou osoby, které v rámci censu odmítly sdělit své náboženské vyznání (v roce 2011 se přitom jednalo o téměř polovinu české společnosti!). Kvalitativní výzkum směřoval (a) k „první linii“ církevních pracovníků orientovaných na necírkevní veřejnost v ČR i na Slovensku, a (b) k osobám určujícím a kontrolujícím nakládání s restituovaným majetkem a další linie státně-církevních vztahů (prozatím jen v ČR). Dále byla provedena regionální analýza religiozity ve specifické oblasti českého Slezska.

Výsledky práce na projektu byly v roce 2017 prezentovány na dvou zahraničních konferencích (Preston, UK; Ustron, PL) a na dvou konferencích v ČR, publikován byl jeden akademický článek a jedna kapitola v knize. Další dva články a kapitola v (zahraniční) monografii byly přijaty do recenzního řízení.

Témata: 
náboženství a religiozita
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek
Beláňová, Andrea

Kaplanství je v Česku neprobádaná a stále se rozvíjející role, která v kontextu nízké české religiozity produkuje řadu nejistot a napětí. Kaplani, kteří působí v armádě, věznicích či nemocnicích, čelí několika zdrojům nejistot: svou pozici musí neustále vyjednávat s kolegy i nadřízenými; musejí pracovat na sebeprezentaci před klienty a získávat si jejich důvěru a zároveň nemají velké možnosti sdílené a supervize.

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická sociologie
Typ publikace:
recenzovaný článek