Trvání projektu: 
2003 - 2005

Projekt provedl mezinárodně komparovatelné kvantitativní šetření v rámci mezinárodního projektu ISSP (modul 2004 Občnaství), kde se zaměřil na čtyři klíčové dimenze občanství: hodnocení politických a demokratických institucí občany; definice ideálních typů občana a demokracie; důvěra a sociální kapitál; a občanská versus politická participace. V průběhu dalšího řešení projektu jsou ttao mezinárodně komparovatelná empirická data doplňována řadou kvalitativních sond. Projekt dále analyzuje právní normy a definice výkonu občanských a politických práv v současnosti i v historickém kontextu, popisuje formování politických identit, a snaží se definovat základní důvody pasivity jednotlivců a sociálních skupin a základní socio-demografické a postojové charakteristiky jak aktivních, tak pasivních sociálních skupin. Výsledkem projektu by měla být komplexní analýza vzorců a forem účasti občanů České republiky na veřejném životě, komparovatelná s mezinárodními daty získanými na základě účasti v mezinárodním projektu ISSP a doplněna o analýzu interakce národních a nadnárodních procesů. Tato kombinace umožní badatelskému týmu analýzu politické kultury na národní i mezinárodní úrovni.

Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 27, zobrazeno 21 - 27)

Sedláčková, Markéta, Jiří Šafr

Podle teorie občanské společnosti generalizovaná sociální důvěra je posilována účastí na občanských aktivitách v dobrovolných sdruženích; podle alternativní hypotézy jsou to spíše neinstitucionalizované formy participace, které vedou k intepresonální důvěře.

Téma:
důvěra/sociální koheze, občanská společnost
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš

Text analyzuje volební účast při volbách do Evropského parlamentu v České republice s použitím dat agregovaných pro jednotlivé okresy a s využitím individuálních dat z dotazníkového šetření. Volební účast zvyšovaly náboženské vyznání a bydliště v malých obcích a naopak jí snižovaly nezaměstnanost, nižší příjmy a obecně nízká sociální třída. Zároveň identifikace s politickou stranou a pocit politické efektivnosti zvyšovaly pravděpodobnost, že se občan zúčastní voleb.

Téma:
EU, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Sedláčková, Markéta, Jiří Šafr

Článek nabízí podrobný přehled výchozích konceptů a způsobů měření sociálního kapitálu. Představeny jsou různé typy indikátorů, výzkumných projektů a zdrojů dat.
 

Téma:
sociální kapitál
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Lyons, Pat

Tento článek se zabývá srovnáním vysvětlení preferencí vůči členství České republiky v EU založených na ekonomii a na identitě. Výzkum ukazuje, že ekonomika, spíše než identita, je silnějším vysvětlením podpory veřejnosti vstupu do EU. Prezentované výsledky by však nemělo být vyvozováno, že pragmatické spíše než ideologické nebo pocitově zaměřené motivace určují všeobecné postoje vůči integraci.

 

Téma:
ekonomie, EU, hodnotové orientace, identita, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Rakušanová, Petra

Studie mapuje účast žen ve vrcholné politice a polit. stranách. Na základě analýzy empirických dat nabízí také pohled na postoje veřejnosti k zapojení žen do politiky v ČR. Hlavním cílem studie je analýza důvodů nižšího zastoupení žen v politických funkcích v ČR se zaměřením na následující bariéry vstupu žen do politických funkcí: institucionální, individuální a společenské.

Téma:
gender, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Sedláčková, Markéta

Kniha nabízí teoretickou i empirickou analýzu role různých typů důvěry v demokratizačním procesu v postkomunistické Evropě po pádu sovětského bloku v roce 1989. Využívá přitom interdisciplinárního přístupu: psychologie, sociologie, politologie, historie a ekonomie.

Téma:
důvěra/sociální koheze, transformace
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
recenze publikace
Rakušanová, Petra

Hlavním cílem tohoto článku je odpovědět na otázku, zda národní parlamenty ztrácejí v procesu evropeizace svou demokratickou funkci a stávají se pouze „schvalovacím článkem“ vertikálního projektu shora řízeného výkonnou mocí. Tento příspěvek nabízí analýzu základních změn, které doprovázejí proces evropeizace národních parlamentů na institucionální úrovni.

Téma:
EU, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku

Stránky