Trvání projektu: 
2006 - 2011

Cílem projektu je poznání toho, jak lokální společenství rozumí pojmům participace a partnerství, v jakém rozsahu jsou umožněny, jakými prostředky se participace realizuje a jaké struktury partnerství se mezi jednotlivými aktéry utvářejí.

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 29, zobrazeno 11 - 20)

Vobecká, Jana, Daniel Čermák

Autoři se soustředí na analýzu procesů spolupráce, partnerství a participace v místní veřejné správě z mnoha perspektiv. Především jak rozumí zmiňovaným procesům jednotliví lokální aktéři. Nebo jak fungují procesy participace, spolupráce a partnerství, jaké jsou jejich přínosy, ale také s jakými obtížemi se uvedené procesy prosazují. Kniha obsahuje jak teoretické uvedení do problematiky partnerství a participace, tak konkrétní příklady praxe jejich naplňování v regionech a obcích.

Téma:
regiony, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Čermák, Daniel (ed.)

V předkládaných Sociologických studiích budou čtenáři seznámeni s výsledky výzkumů, které se soustředily na problematiku participace občanů na rozhodování na lokální úrovni a dále na partnerství mezi veřejnou správou a neziskovými organizacemi, případně podnikatelskými subjekty. Cílem autorů jednotlivých kapitol bylo přispět k poznání, jak jsou uplatňovány principy demokratického spravování společnosti v České republice.

Téma:
město a vesnice, občanská společnost, regiony, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Vobecká, Jana

Kapitola ukazuje kontext, ve kterém je uskutečňována lokální politika a realizovány různé formy rozvojového partnerství. Analyzuje geografickou polohu sledovaných obcí, jejich atraktivitu jakožto lokálního centra i na socio-ekonomickou strukturu obyvatel. Ukazuje se, že všechny tři sledované obce jsou relativně přitažlivým místem pracovní dojížďky a že mají okolo sebe pás suburbánních obcí.

Téma:
migrace a mobilita, regiony, životní úroveň
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Patočková, Věra

Kapitola vychází z dat dotazníkových šetření, která byla realizována v letech 1992 – 2008 v Blatné, Českém Krumlově a Velkém Meziříčí. Zaměřuje se na vztah respondentů k veřejným záležitostem, jejich pocit informovanosti o dění ve městě a práci městských orgánů, jejich názor na vliv vybraných institucí a lidí na rozhodování o důležitých otázkách ve městě a spokojenost občanů s prací vedení města. V závěru se věnuje tomu, jak respondenti získávají informace o dění ve městě.

Téma:
město a vesnice, občanská společnost, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Čermák, Daniel

Cílem této kapitoly je přiblížit čtenářům, jak se obyvatelé Blatné, Českého krumlova a Velkého Meziříčí) zajímají o veřejné dění ve svých městech a v jaké míře a s jakou intenzitou se na něm účastní.

Téma:
město a vesnice, občanská společnost, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Stachová, Jana

Participace a spolupráce a jsou pojmy, které se čím dál častěji objevují ve sféře spravování veřejných věcí, v našem případě místních samospráv. Zájem aktérů, individuálních nebo institucionálních, je klíčovým aspektem participačních a kooperativních procesů v lokalitě. Předpokladem zájmu je znalost - dostatek informací o veřejném dění.

Téma:
město a vesnice, občanská společnost, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef

Kapitola se zabývá srovnáním teoretických požadavků na procesuální charakteristiky komunitního plánování sociálních služeb a realitou jejich aplikace v praxi, zejména s ohledem na participativní charakter procesu. Autor ukazuje, že v systému poskytování sociálních služeb v ČR existují určitá institucionální specifika, která činí naplňování participativních ideálů v praxi komunitního plánování obtížným. Jedná se zejména o nejasně stanovené kompetence obcí při poskytování sociálních služeb.

Téma:
město a vesnice, občanská společnost, sociální politika, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Nejdl, Pavel, Daniel Čermák (eds.)

Cílem předkládaných Sociologických studií je deskripce základního diskurzu spolupráce, participace a partnerství, jak je pojímán v rámci demokratického spravování společnosti na území České republiky a v jejích regionech. Tento diskurz definují z legislativního hlediska právní normy platné pro území České republiky, dále jej utvářejí výsledky současného výzkumu v českých sociálních a správních vědách, ale také je ovlivněn mediálním prostorem.

Téma:
občanská společnost, politika (a postoje k politice), regiony, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Illner, Michal

Kapitola podává orientační přehled o současné právní úpravě různých forem spolupráce a partnerství obcí a participace občanů v místní veřejné správě v ČR. Mapuje z tohoto hlediska vzájemnou spolupráci mezi obcemi, jejich partnerství se soukromými a dalšími subjekty a různé způsoby participace občanů.

Téma:
politika (a postoje k politice), veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Bernard, Josef

Předkládaná kapitola sumarizuje výsledky současného sociálního výzkumu a další odborné texty týkající se procesů participace a partnerství na komunální úrovni v České republice. Jednotlivé studie jsou rozděleny podle svého teoretického zacílení a podle oblasti empirického zájmu.

Téma:
občanská společnost, politika (a postoje k politice), regiony, veřejná správa
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky