Trvání projektu: 
2021 - 2027

Projekt sdílených činností CZERA je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR na období 2021 až 2027. Mezi jeho klíčové aktivity patří podpora a budování kapacit v oblasti genderové rovnosti ve vědě, kterou realizuje Národní kontaktní centrum – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR (NKC). Jejím cílem je zvýšit připravenost českých výzkumných organizací a týmů pro spolupráci na mezinárodní úrovni v novém evropském programu na podporu výzkumu Horizont Evropa a úspěšně naplňovat české, evropské a mezinárodní závazky v oblasti genderové rovnosti ve vědě.

Prvním pilířem činnosti NKC v rámci projektu CZERA je poskytování konzultací, školení, workshopů a další přímé podpory českým výzkumným organizacím. Evropská komise a členské státy si v nadcházejícím období kladou za cíl dosáhnout zásadních změn jak z hlediska uplatnění žen ve vědě a modernizace výzkumných organizací (především v kontextu řízení lidí), tak v oblasti kvality a uplatnění samotných výstupů výzkumu a inovací. Nové požadavky pro účast v mezinárodních konsorciích jsou pro české výzkumné organizace často výzvou, která zvyšuje jejich poptávku po komplexní expertní podpoře, již NKC jako jediné pracoviště v ČR v rámci své činnosti poskytuje.

  • V průběhu roku 2022 byla poskytnuta podpora v podobě 17 on-line konzultací a dalších 7 písemných konzultací k vytvořeným plánům genderové rovnosti, 16 in-house školení a 14 dalších vystoupení na žádost institucí (včetně podpory TC Praha a zahraničních), a to na základě více než sedmdesáti kontaktů z řad vysokoškolských, vědeckých a výzkumných organizací. Dále proběhly 3 workshopy pro Komunitu pro změnu zaměřené na potřeby členstva a 2 workshopy s účastí zahraničních expertek zaměřené na českou vědeckou komunitu, určené k budování vnitřních kapacit v oblasti genderové dimenze v obsahu vědy a výzkumu. Hlavním výstupem byl e-learningový kurz a e-školení zaměřené na genderovou rovnost v instituci a tvorbu plánu genderové rovnosti. Kurz/ e-školení obsahuje šest výukových modulů. 

Druhý pilíř činnosti NKC se věnuje expertní a analytické podpoře orgánů státní správy formou poskytování podkladů, konzultací, podnětů a realizací veřejných akcí a osvětové činnosti. ČR dostatečně nevyužívá potenciál rostoucího počtu kvalifikovaných žen ve výzkumu, v evropském srovnání má nejhorší výsledky a zbytečně ztrácí investice vložené do jejich vzdělání a vědecké výchovy. NKC svojí činností podporuje zvyšování povědomí o existujícím systematickém znevýhodňování i vznik a naplňování opatření, která vytvářejí výzkumným organizacím prostor pro to, aby mohly situaci v této oblasti zlepšit.

  • V roce 2022 bylo realizováno celkem 28 vyžádaných konzultací, uskutečnilo se 6 schůzek a  proběhlo 12 zasedání pracovních skupin. Mezi významné posuny patří zahájení spolupráce s kabinetem náměstkyně pro řízení vysokého školství Radkou Wildovou, která vyústila v realizaci prvního setkání ombudsosob vysokých škol a také organizace 7. národní konference o genderu a vědě, jež se věnovala plánům genderové rovnosti. Jejím výstupem je policy brief s doporučeními odpovědným institucím. Uskutečnily se také dva semináře pro zástupce/kyně poskytovatelů.

  • Cena Milady Paulové , kterou NKC organizačně zajišťuje pro MŠMT, byla v roce 2022 udělena v oblasti neurověd Evě Kubala Havrdové. Dále byla v NKC věnována velká pozornost komunikaci a popularizaci problematiky spojené s genderovou rovností (akce Noc vědkyň a vědců, Týden vědy a techniky, Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, atp.).

Třetí pilíř činnosti NKC v rámci projektu CZERA se věnuje naplňování závazků ČR v oblasti genderové rovnosti na evropské úrovni formou zastoupení a vedení expertních a poradních orgánů. Zcela zásadně se tak podílí na tom, aby byl český hlas slyšen na evropské úrovni a měl vliv na utváření evropských politik výzkumu a vývoje.

Vědecká komunita i státní instituce mají v NKC stabilního a spolehlivého partnera s dlouholetými zkušenostmi, poskytujícího silnou oporu a expertní služby zcela unikátní nejen na úrovni ČR, ale i v regionu střední a východní Evropy. Díky přímému napojení na evropskou komunitu a prostřednictvím účasti v projektech rámcových programů, expertních sítích či evropských poradních a pracovních orgánech, umožňuje státní správě i výzkumným organizacím rychle reagovat na měnící se prostředí výzkumu a nové výzvy, které před nimi stojí.

Projekt sdílených činností CZERA běží od roku 2021 do roku 2027. Rozpočet výše uvedených aktivit NKC na toto šestileté období je 35,5 milionů Kč, počet financovaných úvazků je 5. V rámci této činnosti se NKC zavázalo realizovat minimálně 24 seminářů, vypracuje 10 vzdělávacích modulů, poskytne minimálně 60 konzultací, realizuje 60 interních školení, zajistí 6 ročníků udělení Ceny Milady Paulové a souvislou expertní podporu pro státní i evropské subjekty, poradní orgány a pracovní skupiny.

 

Témata: 
gender
sociologie vědy
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Koubayová, Nathalie

V publikci NKC mapuje postavení žen ve vědě a inovacích v České republice. Zprávy vydává každoročně už od roku 2005. Najdete v ní data o zastoupení žen ve vědě a výzkumu napříč obory i ekonomickými sektory. Získáte také přehled o tom, kolik žen působí ve vedoucích funkcích vědy a výzkumu a jaké jsou genderové platové rozdíly v akademické sféře. Nechybí zde ani mezinárodní srovnání ČR s dalšími zeměmi EU.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace