Trvání projektu: 
2012 - 2015

Zadavatel: Evropská komise, FP7-SEC-2011-285223

Trvání projektu: 2012 – 2015, 36 měsíců (1. 2. 2012 –31.1.2015)

Koordiántor projektu: Professor Dr. Fabio Massacci, University Trento, Itálie

Koordinátor projektu za českou stranu: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.

Členové českého řešitelského týmu: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., PhDr. Petra Guasti, Ph.D., Mgr. Tomáš Lacina, Mgr. Daniela Gavrecká, Bc. Pavla Vamberová

Cílem projektu SECONOMICS je propojit sociologický, ekonomický a bezpečnostní přístup do použitelných, konkrétních praktických poznatků, které budou vhodné pro tvůrce politiky a odborníky zodpovědné za bezpečnost občanů. V rámci projektu budou provedeny konkrétní případové studie, které se zaměří zejména na rozpoznání bezpečnostních rizik v dopravě (letecké, městské hromadné – např. metro) a kritické infrastruktuře. V centru modelového rámce výzkumu stojí společenské a politické vědy. Projekt se zaměří především na prozkoumání výzev a problémů celoevropské koordinace bezpečnostních dopadů na dopravní a kritickou infrastrukturu. Přínosem projektu SECONOMICS bude tvorba a prosazování nejmodernějších postupů v oblasti modelování bezpečnostních problémů v technologickém a socio-ekonomickém kontextu a jejich následná aplikace sloužící k vyvinutí optimální bezpečnostní politiky.

Stránky projektu: http://www.seconomicsproject.eu/

Přínosy projektu

Výstupy budou dvojího typu: zaprvé, posouzení budoucích a vznikajících hrozeb v předem určených oblastech s pomocí precizního modelování optimálních postupů pro zmírňování rizik v politické oblasti. Za druhé, a co je důležitější, vytvoření celkové politiky „nástrojů“, které pomohou identifikovat a promyšleně reagovat (v rámci odpovídajícího společenského kontextu) na budoucí a nově vznikající hrozby, jež se mohou objevit až dlouho poté, co bude projekt dokončen. Přetrvávajícím dopadem projektu SECONOMICS bude metodologická „revoluce“ řízená společnými a zároveň různorodými modelovými nástroji využívajícími nejnovější pokrok v technice modelování, která hladce spojuje sociální, ekonomické a technologické oblasti.

Pracovní blok 4

Řešitelský tým SOÚ AV ČR je v projektu zodpovědný za pracovní blok číslo 4 (WP4). Ten má v celém projektu významný synergický efekt. Vytvoří inovativní nástroje pro zkoumání nežádoucích bezpečnostních rizik v lidském chování, zvládání krizových situací a pro globální postupy v oblasti bezpečnostní kultury na všech úrovních (individuální, skupinové, místních společenství, regionální, národní a nadnárodní). Jinými slovy - tento pracovní blok se zaměří na reakce občanů na různá rizika a míru akceptantce navrhovaných bezpečnostních opatření – propojí rizika a bezpečnost v rámci vyhodnocení jejich vzájemných vazeb.

Metodologie

Tohoto úkolu bude dosaženo použitím celé řady výzkumných metod a empirických studií cílových skupin. WP4 zkombinuje kvantitativní a kvalitativní přístupy pro práci s existujícími sekundárními zdroji dat (Eurobarometr, Světový výzkum hodnot, Evropský výzkum hodnot) společně s výsledky národních kvantitativních výzkumů, analýz dokumentů a sekundárních analýz dosavadních studií. Budou také použity doplňkové metody jako focus groups a polostrukturované rozhovory s nejrůznějšími aktéry (tvůrci politiky, zúčastněnými stranami a spotřebiteli) a rovněž případové studie. Bude realizována analýza komunikačních toků a vzorců mezi jednotlivými aktéry v oblasti bezpečnostních rizik k rozpoznání efektivních kanálů a modelů komunikace a prevence rizik pro jednotlivé cílové skupiny. Dále se uskuteční srovnávací analýza diskursů a konceptů bezpečnosti a rizika v domácích a zahraničních médiích a také analýza rolí a dopadů médií na vnímání a postoje občanů k rizikům. Dalším úkolem bude analýza zapojení veřejnosti a role občanských iniciativ v komunikaci mezi tvůrci politiky a občany v procesu rizikového managementu.

SECONOMICS Newsletter

The first issue of SECONOMICS Newsletter, whose aim it is to introduce you to this broad cross disciplinary 7FP project. The SECONOMICS project aims to provide a socio-economic rationale to security policy making. This newsletter is dedicated to one of the project’s key activities in 2013 - the Prague Graduate School in Comparative Qualitative Analysis. 

The first issue of SECONOMICS Newsletter: Issue 1 - Sep 2013

Prague SECONOMICS Discussion Papers

2012/1: Risk Perception Research: Literature and Data Review by Kateřina Vráblíková (ISBN 978-80-7330-225-2, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, November 2012)

2013/1: Better Naked than Dead. Communicating Security.  Analysis of Italian Perception of Security Related Issues by Martina de Gramatica (ISBN 978-80-7330-238-2, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 2013

2013/2: Surveillance Cameras Everywhere You Look? The portrayal of the Security vs. Privacy Dilemma in the Slovak Press, 2010 - 2013 by Nikola Belakova (ISBN 978-80-7330-237-5, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 2013) 

2013/3: Poland – a Surveillance Eldorado? Security, Privacy, and New Technologies in Polish Leading Newspapers (2010-2013) by Aleksandra Sojka (ISBN 978-80-7330-240-5, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 2013) 

2013/4: Mexico - “I’ll Be Watching You” Communicating Security and Privacy Issues in the Mexican Press by Pavla Vamberová (ISBN  978-80-7330-239-9, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, November 2013) 

2013/5: Who Watches the Watchmen? Risk Perception and Security vs. the Privacy Dilemma in the Czech Press by Daniela Gawrecká (ISBN  978-80-7330-241-2, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, November 2013) 

2013/6: Risks and Security in Spanish Newspapers: The Cases of 3D Body Scanners, CCTV and Stuxnet by Manuel Pereira-Puga  (ISBN  978-80-7330-242-9, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, November 2013) 

2013/7: Drawing the line between security and privacy. An analysis of security discourses in the US press, 2010-2013 by Nikola Belakova (ISBN  978-80-7330-243-6, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, December 2013) 

2014/1: Report on Expert Blogs Analysis. Contribution to the SECONOMICS project and Prague Graduate School in Comparative Qualitative Analysis 2013 by Tomáš Lacina ( ISBN 978-80-7330-249-8, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, january 2014) 

2014/2: Comparative Analysis. Contribution to the SECONOMICS project and Prague Graduate School in Comparative Qualitative Analysis 2013 by D. Gawrecká, J. Hronešová, P. Vamberová, P. Guasti, Z. Mansfeldová (ISBN 978-80-7330-250-4, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, january 2014) 

2014/3: The Xanadu of surveillance: Report on security perceptions in the British online media by Jessie Hronesova (ISASCR), Tristan Caulfield (ABDN), Petra Guasti (ISASCR) (ISBN 978-80-7330-251-1, Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, May 2014) 

2015/1: Media Analysis, Security Measures and Salience of CCTV Cameras in Urban Public Transport: Policy Paper, P. Guasti, Z. Mansfeldová, D. Gawrecká (Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, January 2015)

Research Reports

Country Report Germany by Ann-Katrin Nitschke

The Xanadu of surveillance: Report on security perceptions in the British online media by Jessie Hronesova (ISASCR), Tristan Caulfield (ABDN), Petra Guasti (ISASCR)

Report on Expert Blogs Analysis by Tomáš Lacina (ISASCR)

Comparative Analysis by D. Gawrecká, J. Hronešová, P. Vamberová, P. Guasti, Z. Mansfeldová (ISASCR)
 

Editorial Board: Zdenka Mansfeldová, Petra Guasti, Jessie Hronešová

Copy-editing: Jessie Hronešová

Published by: Institute of Sociology AS CR, Jilská 1, 110 00 Prague 1

Contact: Press and Publications Department, Institute of Sociology  AS CR, Jilská 1, 110 00 Prague 1, tel.: 210 310 217, e-mail: prodej@soc.cas.cz


Publications have been completed with funding from project SECONOMICS: Socio economics meets security, an Integrated Project supported by the European Commission’s Seventh Framework Programme for Research, theme SEC-2011.6.4-1 SEC-2011.7.5-2 ICT.

 

Hlavní řešitel: 
Témata: 
ekonomie
politika (a postoje k politice)
Zadavatel: 
mezinárodní projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 6, zobrazeno 1 - 6)

Gawrecká, Daniela, Hronešová, Jessie, Vamberová, Pavla, Guasti, Petra, Mansfeldová, Zdenka

In this discussion paper series, the Prague SECONIMICS team intends to
allow the broader academic community to take part in an on-going
discussion about the risks and threats, as well as trade-offs, between
themselves and security. This research focus stems from the fact that
until now, social scientists have primarily studied threats and risks
through the perspective of social psychology, conducting so-called “risk

Téma:
kriminalita, média, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
working paper
Guasti, Petra - Mansfeldová, Zdenka - Hronešová, Jessie - Gawrecká, Daniela - Vamberová, Pavla - Lacina, Tomáš (IS AS CR), Turhan, Ugur (AU - Turkey), Tedeschi, Alessandra (DBL - Italy) - De Gramatica, Martina (Italy) – Shim, Woohyun (UNITN - Italy) - Williams, Julian (UDUR - Great Britain)

This deliverable combines qualitative and quantitative survey methods to provide an analysis of communication channels and patterns between policy makers, stakeholders (i.e. companies), and citizens in the areas of security and risk in regards to three specific areas – air transport, public transport, and critical national infrastructure in ten countries. Analysis focuses on the trade-offs among security, privacy, health and personal dignity.

Téma:
média, veřejné mínění
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
working paper
Mansfeldová, Zdenka - Guasti, Petra - Gawrecká, Daniela - Vamberová, Pavla - Lacina, Tomáš - Hronešová, Jessie (IS AS CR) - Tedeschi, Alessandra (DBL - Italy)

This deliverable presents a comparative analysis of discourses and justifications of security and risk in newspapers in ten countries both within EU (Germany, Italy, Great Britain, Spain, the Czech Republic, Slovakia, Poland) and outside of the EU (Mexico, the USA) as well as in four security expert blogs. Deliverable analyses channels and patterns of communication and risk prevention for specific target groups.

Téma:
kriminalita, média, veřejné mínění
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
working paper
Petra Guasti, Zdenka Mansfeldová

New technologies represent opportunities (to ensure safety) and threats (to privacy and freedom), and also emphasize key tensions - between security and freedom/privacy and between security and its various costs (economic, health, public support, etc.). The dilemma of our times, for civil society, governments, the media, and individual citizens, is the level of safety we desire and at what price.

Téma:
média
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Guasti, P., Z. Mansfeldová
Téma:
média
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Mansfeldová, Z., P. Guasti, K. Vráblíková, J. Hronešová, T. Lacina, D. Gawrecká, E. Chiarani, E., M. De Gramatica, M. Angeli, A. Tedeschi, D. Rios Insua, J. Williams, M. Pellot, R. Ruprai
Téma:
politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
jiná publikace