Trvání projektu: 
2004 - 2008

Formování sociální a kulturní soudržnosti v soudobých, rychle se měnících společnostech, je dnes naléhavým politickým problémem, jak o tom svědčí řada dokumentů Evropské unie (např. Smlouva o založení Evropského společenství, Lisabonská strategie a další). Přitom však není zcela jasné, co se vlastně pojmem koheze, soudržnost, případně solidarita přesně míní, ani jak jej vhodně uplatňovat v řídící praxi. Praktický tlak na zodpovězení této jedné z nejvážnějších otázek politické praxe i společenských věd je enormní. Předkládaný projekt má ambici na tuto otázku co nejlépe odpovědět s ohledem na konkrétní historickou situaci a vývojovou dynamiku české společnosti.

Projekt má tři obecné hlavní cíle a části: 1. část věnovanou České republice, 2.část věnovanou srovnání situace v České republice s jednotlivými zeměmi EU, 3.část implementační, věnovanou inovacím institucí a opatření ve veřejné a sociální politice. V prvé a druhé analytické části půjde o spolehlivé poznání stavu a proměn soudržnosti současné české společnosti jak na mikro-, mezo-, tak i makroúrovni, a o formulování prognóz důsledků předpokládaných technologických, hospodářských a sociálně kulturních změn na stav koheze české společnosti v příštích 10-20 letech. Třetí část vyústí do souboru konkrétních návrhů strategických změn řídící praxe podporujících sociální a kulturní soudržnost.

Vedoucím projektu je Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc., který spolu se svými kolegy z Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK představuje garanta a řešitelskou stranu. Naše oddělení Studií sociální struktury SOÚ AV ČR patří, podobně jako vybraní výzkumníci z FSV UK v Praze a FSS MU v Brně, ke spoluřešitelům. Vedoucí jednotlivých týmů, které budou pracovat na projektu, patří k mezinárodně uznávaným českým vědcům.

Zadavatelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Doba řešení projektu: 2004 - 2008

Hlavní řešitel: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 23, zobrazeno 11 - 20)

Šafr, Jiří, Markéta Sedláčková

Problematice soudržnosti společnosti je věnována v poslední době značná pozornost nejen mezi politiky, ale i v oblasti společenskovědní. Jedna část rozsáhlého projektu „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti“, který získal grantovou podporu ve vládním cílovém výzkumném programu (projekt 1J028/04-DP2), je věnována problematice soudržnosti z pohledu české veřejnosti.

Téma:
důvěra/sociální koheze, veřejná politika
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Šafr, Jiří

Problematice soudržnosti společnosti je věnována v poslední době značná pozornost nejen mezi politiky, ale i v oblasti společenskovědní. Jedna část rozsáhlého projektu „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti“, který získal grantovou podporu ve vládním cílovém výzkumném programu (projekt 1J028/04-DP2), je věnována problematice soudržnosti z pohledu české veřejnosti.

Téma:
důvěra/sociální koheze, politika (a postoje k politice), veřejné mínění
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Bayer, Ivo

Problematice soudržnosti společnosti je věnována v poslední době značná pozornost nejen mezi politiky, ale i v oblasti společenskovědní. Jedna část rozsáhlého projektu „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti“, který získal grantovou podporu ve vládním cílovém výzkumném programu (projekt 1J028/04-DP2), je věnována problematice soudržnosti z pohledu české veřejnosti.

Téma:
důvěra/sociální koheze, sociologická data
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Gatnar, Lumír, Milan Tuček, Ondřej Špaček

Problematice soudržnosti společnosti je věnována v poslední době značná pozornost nejen mezi politiky, ale i v oblasti společenskovědní. Jedna část rozsáhlého projektu „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti“, který získal grantovou podporu ve vládním cílovém výzkumném programu (projekt 1J028/04-DP2), je věnována problematice soudržnosti z pohledu české veřejnosti.

Téma:
důvěra/sociální koheze, hodnotové orientace
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Tuček, Milan

Problematice soudržnosti společnosti je věnována v poslední době značná pozornost nejen mezi politiky, ale i v oblasti společenskovědní. Jedna část rozsáhlého projektu „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti“, který získal grantovou podporu ve vládním cílovém výzkumném programu (projekt 1J028/04-DP2), je věnována problematice soudržnosti z pohledu české veřejnosti.

Téma:
důvěra/sociální koheze, sociální nerovnosti
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Sedláčková, Markéta

Problematice soudržnosti společnosti je věnována v poslední době značná pozornost nejen mezi politiky, ale i v oblasti společenskovědní. Jedna část rozsáhlého projektu „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti“, který získal grantovou podporu ve vládním cílovém výzkumném programu (projekt 1J028/04-DP2), je věnována problematice soudržnosti z pohledu české veřejnosti.

Téma:
důvěra/sociální koheze, metodologie výzkumu
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Šafr, Jiří, Ivo Bayer, Markéta Sedláčková

Stať představuje problematiku vědeckého diskursu sociální koheze od nejobecnějších teorií sociální integrace až po způsoby jejího měření, definice a diskuse základních analytických konceptů. Autoři rozlišují dvě úrovně obecnosti výskytu pojmu sociální soudržnosti: (1) problematika vytváření a udržování sociálního řádu obecně, (2) studium zabývající se pouze určitými mechanizmy sociální soudržnosti (občanská participace, indikátory kvality života, efektivita spolupráce apod.).

Téma:
důvěra/sociální koheze, sociální nerovnosti
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
impaktovaný článek
Bayer, Ivo, Markéta Sedláčková, Jiří Šafr

Článek nabízí vstupní pohled do problematiky zkoumání sociální soudržnosti na lokální a makrospolečenské úrovni. Představena je teoretická diskuse pojmu a různé typy indikátorů, řada výzkumných projektů a typů analyzovaných dat.

Téma:
důvěra/sociální koheze
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Sedláčková, Markéta, Jiří Šafr

Článek nabízí podrobný přehled výchozích konceptů a způsobů měření sociálního kapitálu. Představeny jsou různé typy indikátorů, výzkumných projektů a zdrojů dat.
 

Téma:
sociální kapitál
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Sedláčková, Markéta, Jiří Šafr

Přestaveny jsou sociologické koncepty studia sociální koheze jak východisko pro zkoumání sociální rovnováhy na makrospolečenské úrovni. V empirické části rozebíráme na základě výzkumu veřejného mínění Naše společnost z roku 2004 a 2005 názory české populace na významy pojmu společenská soudržnost a to v čem spatřují lidé její zdroje.

Téma:
důvěra/sociální koheze, mezilidské vztahy, veřejné mínění
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku

Stránky