Trvání projektu: 
2004 - 2008

Formování sociální a kulturní soudržnosti v soudobých, rychle se měnících společnostech, je dnes naléhavým politickým problémem, jak o tom svědčí řada dokumentů Evropské unie (např. Smlouva o založení Evropského společenství, Lisabonská strategie a další). Přitom však není zcela jasné, co se vlastně pojmem koheze, soudržnost, případně solidarita přesně míní, ani jak jej vhodně uplatňovat v řídící praxi. Praktický tlak na zodpovězení této jedné z nejvážnějších otázek politické praxe i společenských věd je enormní. Předkládaný projekt má ambici na tuto otázku co nejlépe odpovědět s ohledem na konkrétní historickou situaci a vývojovou dynamiku české společnosti.

Projekt má tři obecné hlavní cíle a části: 1. část věnovanou České republice, 2.část věnovanou srovnání situace v České republice s jednotlivými zeměmi EU, 3.část implementační, věnovanou inovacím institucí a opatření ve veřejné a sociální politice. V prvé a druhé analytické části půjde o spolehlivé poznání stavu a proměn soudržnosti současné české společnosti jak na mikro-, mezo-, tak i makroúrovni, a o formulování prognóz důsledků předpokládaných technologických, hospodářských a sociálně kulturních změn na stav koheze české společnosti v příštích 10-20 letech. Třetí část vyústí do souboru konkrétních návrhů strategických změn řídící praxe podporujících sociální a kulturní soudržnost.

Vedoucím projektu je Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc., který spolu se svými kolegy z Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK představuje garanta a řešitelskou stranu. Naše oddělení Studií sociální struktury SOÚ AV ČR patří, podobně jako vybraní výzkumníci z FSV UK v Praze a FSS MU v Brně, ke spoluřešitelům. Vedoucí jednotlivých týmů, které budou pracovat na projektu, patří k mezinárodně uznávaným českým vědcům.

Zadavatelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Doba řešení projektu: 2004 - 2008

Hlavní řešitel: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 23, zobrazeno 21 - 23)

Šafr, Jiří

Stať sleduje, jak česká veřejnost chápe pojem "společenská soudržnost". Odpovědi na otevřené otázky ukazují, že s tímto pojmem asociují odlišné významy. Výroky "co vytváří soudržnou společnost" obsahují tři latentní dimenze – obecnější hodnotové postoje k uspořádání společenských vztahů: hodnoty vzájemnosti a rovnosti, kolektivní identita a evropský liberalismus.

Téma:
důvěra/sociální koheze, hodnotové orientace, veřejné mínění
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Šafr, Jiří, Bayer, Ivo, Sedláčková, Markéta

Představena je problematika vědeckého diskursu sociální koheze. Analyzujeme dvě úrovně obecnosti pojmu soudržnosti: (1) problematika udržování sociálního řádu, (2) studium zabývající se pouze určitými mechanizmy sociální soudržnosti. V závěru je navržen je konceptuální rámec pro studium koheze české společnosti vycházející z teorií občanské integrace. Zahrnuje dimenzisociálních nerovností a dimenzi kolektivního sociálního kapitálu.

 

Téma:
důvěra/sociální koheze, sociální kapitál
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Šafr, Jiří, Häuberer, Julia

Představujeme nástroj měření přemosťujícího sociálního kapitálu (PSK) – baterie otázek na odlišnosti v okruhu přátel (CVVM 2007-04). Ověřujeme konvergentní a diskriminační validitu; PSK tvoří tři dimenze: odlišný životní způsob, okrajové skupiny a odlišné zájmy. Škály PSK mají vysokou položkovou reliabilitu. Zkoumáme konstruovanou validitu v SEM pozitivních efektů strukturní dimenze SK (diverzita mezi přáteli) na kulturní (tolerance, důvěra).

Téma:
důvěra/sociální koheze, sociální kapitál
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek

Stránky