Trvání projektu: 
2003 - 2005

Standardy bydlení jsou v souladu s výzkumnou praxí v zemích Evropské unie (EU) zpravidla analyzovány v kontextu celkové životní úrovně domácností (life conditions, conditions de vie) a v širší perspektivě zahrnují analýzy vývoje spotřebních vzorců domácností, finanční dostupnosti bydlení, efektivity a efektivnosti bytové politiky státu včetně zhodnocení zapojení nejrůznějších soukromých i veřejných finančních a investičních zdrojů do udržení, rozšíření či modernizace bytového fondu. Součástí podobných projektů v zahraničí je rovněž vytváření široce užívaných zpráv popisujících a hodnotících současný stav a navrhujících praktické kroky k jeho zlepšení ("Conditons de vie" v Données Sociales vydávaných od roku 1973 každé tři roky Francouzským statistickým úřadem INSEE, Housing Finance Review vydávaný každé dva roky Joseph Rowntree Foundation ve spolupráci s Chartered Institute of Housing ve Velké Británii). Praktický dopad podobných analytických materiálů a zejména jejich doporučení na změnu stávající bytové politiky státu bývá v mnoha případech jednoznačný, jelikož zprávy jsou koncipovány tak, aby umožnily uchopení dané problematiky všemi reprezentanty jednotlivých zájmových skupin či rozhodujících odpovědných orgánů.

Účelem projektu Standardy bydlení českých domácností a potenciály k jejich růstu s přihlédnutím ke zkušenostem vyspělých zemí Evropské unie je tudíž v omezené formě navázat na úspěšnou výzkumnou praxi uplatňovanou v zemích EU spočívající zejména v komplexní analýze finanční dostupnosti bydlení, výdajů na bydlení v souvislosti s obecnými proměnami spotřebního chování v českém prostředí, sociální efektivnosti a ekonomické efektivity stávajících i potenciálních nástrojů bytové politiky směřujících ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení (sociální bydlení, příspěvek na bydlení) a sociálních a ekonomických dopadů existujících či potenciálních dílčích státních intervencí vedoucích rovněž ke zvýšení standardů bydlení českých domácností (regenerace obytného prostředí, občanská participace na správě bydlení i změně kvality bydlení, modernizace bytového fondu). Součástí projektu je rovněž prostřednictvím tří výzkumných zpráv s názvem Standardy bydlení vydávaných každoročně v průběhu tříletého trvání projektu na jedné straně z odborného hlediska s využitím inovačních metodologických přístupů co možná nejpřesněji popsat aktuální standardy bydlení (vždy s přihlédnutím k prioritám stanoveným pro daný rok řešení projektu), na straně druhé pomocí komplexních simulačních modelů vytvořených ke zjištění efektivnosti a efektivity stávajících nástrojů bytové politiky a se znalostí zkušeností v zemích EU upozornit na stávající nedostatky i potenciály k růstu standardů bydlení českých domácností.

Více informací...

Hlavní řešitel: 
Témata: 
bydlení
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 12, zobrazeno 1 - 10)

Sunega, Petr

První část příspěvku představuje činnost týmu Socioekonomie bydlení, a druhá část prezentuje příklad výsledků jeho práce, které byly publikovány v publikaci „Standardy bydlení 2002/2003. Finanční dostupnost a postoje občanů“. Třetí část obsahuje analýzu vertikální efektivnosti vybraných programů podpory bydlení v ČR, a tedy zejména distribuce podpory mezi různě definovanými příjmovými skupinami domácností.

Téma:
bydlení, mzdy a příjmy, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Kostelecký, Tomáš

Autor, s využitím dat z reprezentativního výzkumu Postoje k bydlení 2001, analyzuje názory české populace k situaci na trhu sbydlením a obecné postoje k bytové politice a tématům s bydlením spojeným. Zaměřuje se na studium souvislostí mezi postoji respondentů a jejich vlastní pozicí na trhu bydlení. Na základě výsledků analýz diskutuje užitečnost a praktickou použitelnost teoretické koncepce „tříd bydlení“ v českém prostředí.

 

Téma:
bydlení
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Lux, Martin, Petr Sunega, Tomáš Kostelecký, Daniel Čermák, Josef Montag

V roce 2005 vyšla třetí, poslední (vzhledem ke končícímu projektu stejného názvu) z řady publikací Standardy bydlení. Studie se prioritně věnuje oblasti tržního financování vlastnického bydlení a měření efektivity systémů financování ve vyspělých i tranzitivních zemích, včetně České republiky.

Téma:
bydlení, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Petr Sunega, Tomáš Kostelecký, Daniel Čermák, Peter Košinár

Publikace je zaměřena na hledání optimálních nástrojů bytové politiky v českém prostředí. Autoři se soustředili na otázku bytového nedostatku v ČR, porovnání systémů regulace nájemného první a druhé generace, sociálního bydlení a příspěvku na bydlení. Navrhována je nejvhodnější podoba regulace nájemného druhé generace v ČR, systému sociálního bydlení a příspěvku na nájemné.

Téma:
bydlení, sociální politika, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Petr Sunega, Tomáš Kostelecký, Daniel Čermák

Publikace Standardy bydlení 2002/03: Finanční dostupnost a postoje občanů autorů Ing. Mgr. Martina Luxe, Ing. Petra Sunegy, RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc. a Mgr. Daniela Čermáka vznikla v rámci projektu Standardy bydlení českých domácností a potenciály k jejich růstu s přihlédnutím ke zkušenostem vyspělých zemí Evropské unie podpořeného Grantovou agenturou ČR. Jedná se o první z řady tří studií, které budou v průběhu let 2003 - 2005 (tj.

Téma:
bydlení, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Lux, Martin

Kapitola popisuje hlavní faktory při utváření poptávky a nabídky tržního financování vlastnického bydlení v tranzitivních zemích mezi roky 1990 a 2001. Kapitola rovněž uvádí hlavní bariéry pro další rozvoj systémů tržního financování vlastnického bydlení v regionu.

 

Téma:
bydlení, ekonomie
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Lux, Martin

Cílem článku bylo za využití mnohorozměrných statistických metod a strukturního modelu popsat proces utváření spokojenosti s bydlením v České republice a zachytit hlavní faktory v pozadí variability spokojenosti s bydlením. Článek využívá zejména dat z výzkumu Postoje k bydlení 2001.

Téma:
bydlení
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
impaktovaný článek
Sunega, Petr, Martin Lux
Téma:
bydlení, občanská společnost
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
recenzovaný článek
Lux, Martin

Článek popisuje efektivitu různých přístupů při reformě vztahů v oblasti nájemního bydlení a různých alternativ cílené pomoci v oblasti bydlení.

 

Téma:
bydlení, sociální politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Sunega, Petr

V první části článku jsou stručně zmíněny vybrané příklady státních zásahů v oblasti bydlení v ČR, které se datují již od vzniku první republiky v roce 1918. Krátce jsou popsány hlavní mezníky bytové politiky po roce 1989. Druhá část textu je věnována empirickému testování efektivnosti vybraných nástrojů bytové politiky uplatňovaných v ČR koncem 90. let. Zhoršení finanční dostupnosti bydlení po roce 1989 si vyžádalo zavedení nových podpůrných nástrojů sociální a bytové politiky.

Téma:
bydlení, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
impaktovaný článek

Stránky