Trvání projektu: 
2003 - 2005

Standardy bydlení jsou v souladu s výzkumnou praxí v zemích Evropské unie (EU) zpravidla analyzovány v kontextu celkové životní úrovně domácností (life conditions, conditions de vie) a v širší perspektivě zahrnují analýzy vývoje spotřebních vzorců domácností, finanční dostupnosti bydlení, efektivity a efektivnosti bytové politiky státu včetně zhodnocení zapojení nejrůznějších soukromých i veřejných finančních a investičních zdrojů do udržení, rozšíření či modernizace bytového fondu. Součástí podobných projektů v zahraničí je rovněž vytváření široce užívaných zpráv popisujících a hodnotících současný stav a navrhujících praktické kroky k jeho zlepšení ("Conditons de vie" v Données Sociales vydávaných od roku 1973 každé tři roky Francouzským statistickým úřadem INSEE, Housing Finance Review vydávaný každé dva roky Joseph Rowntree Foundation ve spolupráci s Chartered Institute of Housing ve Velké Británii). Praktický dopad podobných analytických materiálů a zejména jejich doporučení na změnu stávající bytové politiky státu bývá v mnoha případech jednoznačný, jelikož zprávy jsou koncipovány tak, aby umožnily uchopení dané problematiky všemi reprezentanty jednotlivých zájmových skupin či rozhodujících odpovědných orgánů.

Účelem projektu Standardy bydlení českých domácností a potenciály k jejich růstu s přihlédnutím ke zkušenostem vyspělých zemí Evropské unie je tudíž v omezené formě navázat na úspěšnou výzkumnou praxi uplatňovanou v zemích EU spočívající zejména v komplexní analýze finanční dostupnosti bydlení, výdajů na bydlení v souvislosti s obecnými proměnami spotřebního chování v českém prostředí, sociální efektivnosti a ekonomické efektivity stávajících i potenciálních nástrojů bytové politiky směřujících ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení (sociální bydlení, příspěvek na bydlení) a sociálních a ekonomických dopadů existujících či potenciálních dílčích státních intervencí vedoucích rovněž ke zvýšení standardů bydlení českých domácností (regenerace obytného prostředí, občanská participace na správě bydlení i změně kvality bydlení, modernizace bytového fondu). Součástí projektu je rovněž prostřednictvím tří výzkumných zpráv s názvem Standardy bydlení vydávaných každoročně v průběhu tříletého trvání projektu na jedné straně z odborného hlediska s využitím inovačních metodologických přístupů co možná nejpřesněji popsat aktuální standardy bydlení (vždy s přihlédnutím k prioritám stanoveným pro daný rok řešení projektu), na straně druhé pomocí komplexních simulačních modelů vytvořených ke zjištění efektivnosti a efektivity stávajících nástrojů bytové politiky a se znalostí zkušeností v zemích EU upozornit na stávající nedostatky i potenciály k růstu standardů bydlení českých domácností.

Více informací...

Hlavní řešitel: 
Témata: 
bydlení
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 12, zobrazeno 11 - 12)

Sunega, Petr

Text je věnován problematice příspěvku na bydlení jakožto významného nástroje sociální a bytové politiky, který je používán ve většině vyspělých zemí EU. Zmíněny jsou některé nedostatky současné podoby příspěvku na bydlení v ČR, zejména pak skutečnost, že při jeho výpočtu není zohledněna skutečná výše výdajů na bydlení placená domácností, což může mít negativní dopady na sociální spravedlnost takto definované dávky.

Téma:
bydlení, sociální politika, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
recenzovaný článek
Sunega, Petr
Téma:
bydlení, veřejná politika
Oddělení:
Socioekonomie bydlení
Typ publikace:
nerecenzovaný článek

Stránky