Trvání projektu: 
2021 - 2024

Účelem projektu sdílených činností „Strategická inteligence pro výzkum a inovace“ je poskytovat analytické kapacity a na datech založené strategické informace (tj. služby strategické inteligence) veřejné správě a výzkumným organizacím pro realizaci politiky výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) v oblastech:

  1. podpory mezinárodní spolupráce ve VaVaI,
  2. velkých výzkumných infrastruktur,
  3. výzkumné a inovační specializace,
  4. technologického rozvoje,
  5. rozvoje lidských zdrojů a kapacit pro výzkum a inovace a otázek genderu a podmínek pro uplatnění žen ve vědě.

NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR je odpovědné za realizaci činnosti v oblasti 5, který se věnuje Modul 4 - gender a věda.

Projekt přispěje k systematickému využívání analytických kapacit a na evidenci založených strategických informací při tvorbě a implementaci veřejných politik zaměřených na posilování internacionalizace VaVaI, rozvoj prostředí velkých výzkumných infrastruktur, výzkumné, inovační a technologické specializace ČR a technologického rozvoj, dále rozvoje lidských zdrojů a kapacit pro výzkum a inovace, a otázek genderu a podmínek pro uplatnění žen ve vědě.

Projekt bezprostředně reaguje na poptávku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) a Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) po nezávislých odborných podkladech pro strategické řízení systému VaVaI. Výsledky ve vyjmenovaných oblastech však mohou být využívány širším spektrem aktérů výzkumné a inovačního systému v ČR.

Projekt zajistí kontinuální systematickou podporu MŠMT a MPO při získávání strategických informací pro rozvoj VaVaI v definovaných oblastech. Stěžejním výsledkem projektu je systematické využívání  kapacit strategické inteligence pro účely přijímání informovaných strategických rozhodnutí o podpoře mezinárodní spolupráce ve VaVaI, velkých výzkumných infrastruktur, výzkumné a inovační specializace, technologického rozvoje, rozvoje lidských kapacit pro výzkum a inovace, otázek genderu a podmínek pro uplatnění žen ve vědě a souvisejících činností ve VaVaI v působnosti MŠMT, MPO.

Hlavními uživateli výsledků projektu ve výše definovaných oblastech 1-5 budou na jedné straně veřejná správa, které budou poskytovány služby strategická inteligence pro výzkumnou a inovační politiku, a na straně druhé výzkumné organizace a vzdělávací instituce, jimž bude zprostředkována analytická podpora činností v oblasti VaVaI.

V roce 2022 pokračovala spolupráce s MŠMT, Odborem rovnosti žen a mužů ÚV, kabinetem ministryně pro vědu a výzkum a dalšími subjekty. Celkem vzniklo 17 výstupů ve formě analýz, podkladových dokumentů a dalších materiálů, byly zorganizovány 2 semináře pro poskytovatele, spoluorganizována 1 akce pro veřejnost a ve spolupráci se zbytkem konsorcia došlo k realizaci stáže zaměstnankyň Oddělení analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací ÚV. Vznikla také publikace Právní aspekty problematiky genderově podmíněného násilí na vysokých školách a každoroční Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě.

Hlavní řešitel: 
Technologické centrum AV ČR, z. s. p. o.
Členové řešitelského týmu: 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Národní vzdělávací fond, o.p.s.
Témata: 
gender
sociologie vědy
veřejná politika
Zadavatel: 
ministerský projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 2, zobrazeno 1 - 2)

Homfray, Šárka

Genderově podmíněné násilí včetně sexuálního obtěžování jsou závažnými problémy, ke kterým dochází i ve vysokoškolském prostředí. Genderově podmíněné násilí má vážné dopady na studijní a pracovní výsledky osob, které jej zažívají, ale i na osoby, které jsou tomuto jednání vystavovány z pozice svědků.

Téma:
gender, sociální nerovnosti, sociologie vědy, vzdělání
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Třísková, Hana

Monitorovací zpráva o postavení žen v české vědě přináší aktuální statistické ukazatele o postavení žen v českém výzkumném prostředí. Publikace si klade za cíl informovat o zastoupení žen a mužů napříč vědními obory, akademickými sektory a sektory ekonomiky, včetně pozice České republiky v mezinárodním srovnání. Kromě toho se zpráva rovněž věnuje příjmům a genderovým rozdílům v nich.

Téma:
gender, sociologie vědy
Oddělení:
Národní kontaktní centrum - gender a věda
Typ publikace:
jiná publikace