Trvání projektu: 
2014 - 2017

Cílem projektu TRIGGER je navrhnout a uskutečnit na institucionální úrovni systémové změny hlubšího a udržitelného charakteru v pěti evropských výzkumných organizacích. Projekt je za asistence institutu specializovaného na genderové otázky ve vědě (ASDO) koordinován a spolufinancován italskou vládou a zahrnuje pět partnerských universit z různých členských zemí EU (Česká republika, Francie, Itálie, Velká Británie, Španělsko). Na základě výsledků předchozích projektů a zkušeností byly stanoveny akce, které budou realizovány na každé z pěti univerzit a které povedou k odstranění genderových nerovností na různých úrovních, zejména v následujících oblastech:

1) pracovní prostředí, ne/formální pracovní kultura a pravidla (zvyšování informovanosti a povědomí; sběr dat segregovaných dle pohlaví; podpora v počátečních fázích vědecké kariéry; podpora slaďování pracovního a soukromého a rodinného života atd.).

2) obsah a metody vědeckého výzkumu, analýza genderové dimenze a vlivu genderu v produkci znalosti (aktualizace výukových osnov, integrace genderové dimenze do koncepce výzkumu a technologických inovací; přidělování finančních prostředků na genderově citlivý výzkum atd.).

3) vedení na různých úrovních instituce (výběrová řízení a kritéria pro hodnocení vědeckých zásluh; stanovení cílů pro dosažení rovnosti v rozhodovacích orgánech; zviditelňování vědkyň atd.) Každý z pěti zúčastněných partnerů navrhne a bude implementovat „na míru šitý“ transformační plán zahrnující opatření, která se vztahují ke všem třem zmíněným oblastem a jejichž zastoupení se v každém plánu bude lišit podle specifických charakteristik, zkušeností a potřeb dané instituce.

Projekt TRIGGER charakterizuje integrace postupů, flexibilita, systematičnost a konkrétnost. Problematika a témata projektu se dostanou do širší veřejné diskuse a povědomí napříč celou Evropou. Přidaná hodnota projektu vzniká na straně jedné na strategické úrovni tím, že se projekt zaměřuje na integraci genderové dimenze do výzkumu, na druhé straně na pracovní úrovni, prostřednictvím vzájemného učení a sdílení zkušeností mezi partnery projektu a účastníky dalších evropských projektů strukturální změny, což vytváří základnu pro zrod nového integrovaného modelu.

Témata: 
gender
sociologie vědy
Zadavatel: 
mezinárodní projekt

Připojené obrázky

TRIGGER