Trvání projektu: 
2021 - 2024

Evropský výzkumný projekt UniSAFE má dvojí cíl. Zaprvé, prohloubit znalosti o genderově podmíněném násilí  (GPN) specificky v univerzitním a výzkumném prostředí , a zadruhé, promítnout tyto znalosti do nástrojů a doporučení pro vysokoškolský a výzkumný sektor.

UniSAFE bude zkoumat mechanismy GPN, jeho určující společenské činitele, antecedenty a důsledky za pomoci kombinace výzkumných metod holistického modelu 7P. Projekt bude realizován v 15 zemích a vedle analýzy národních opatření proběhne šetření a kvalitativní výzkum na 45 institucích. Výzkum přinese nejen detailní informace o výskytu genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí, ale i nástroje k řešení tohoto problému. Výsledky projektu budou konkrétně zahrnovat:

  • Lepší porozumění genderově podmíněnému násilí na evropských univerzitách a ve výzkumných organizacích a jeho dopadu na jednotlivce, organizace i společnost.
  • Efektivní politiky a opatření implementované na univerzitách a ve výzkumných organizacích.
  • Zvýšení kapacity studujících i zaměstnaných řešit genderově podmíněné násilí.
  • Nástroje a doporučení ke snížení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí a na výzkumných pracovištích v Evropě.

Projekt bude probíhat po dobu 3 let a přispěje ke snaze o vymýcení genderově podmíněného násilí v Evropě a evropském vysokoškolském a výzkumném sektoru.

NKC – gender a věda v roce 2022 odevzdalo zprávu, která se věnuje přehledu politik a opatření v oblasti boje proti násilí na životech na evropských univerzitách a ve výzkumných organizacích. Dále bylo vytvořeno 15 vinět prezentujících přístup různých evropských zemí k problematice genderově podmíněnému násilí a sexuálnímu obtěžování v akademické sféře.

UniSAFE je silné multidisciplinární konsorcium devíti evropských partnerů. Síla konsorcia se zakládá na širokých znalostech partnerů a rozsáhlých výsledcích spolupráce při výzkumu GPN, přenos akademických poznatků do provozních nástrojů a šíření znalostí.

Členové konsorcia:

1.          Fondation Europeénne de la Science (Francie)

2.          Örebro University (Švédsko)         

3.          GESIS – Leibniz Institut für Sozialwissenschaften (Německo)

4.          Yellow Window (Belgie)

5.          Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Česká republika)

6.          Universidad Complutense de Madrid (Španělsko)

7.          Lithuanian Social Research Centre (Litva)        

8.          Uniwersytet Jagielloński (Polsko)

9.          Oxford Brookes University (Velká Británie)

Hlavní řešitel: 
European Science Foundation (France) - koordinátor projektu
Členové řešitelského týmu: 
PhDr. Ing. Veronika Fajmonová, Ph.D.
Averil Huck
Örebro University (Sweden)
GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences (Germany)
Yellow Window (Belgium)
Universidad Complutense de Madrid (Spain)
Lithuanian Centre for Social Sciences (Lithuania)
Jagiellonian University (Poland)
Oxford Brookes University (United Kingdom)
Témata: 
gender
Zadavatel: 
mezinárodní projekt

Připojené odkazy

Připojené soubory

Připojené obrázky

UniSAFE logo