Trvání projektu: 
2003 - 2004

Výzkum se soustředil na otázku podmíněnosti politických orientací a postojů jednotlivců a pokusil se odpovědět na otázku: je to postavení jednotlivce v sociální struktuře nebo to jsou teritoriálně specifické faktory, které jeho postoje ovlivňují? Metodologický cíl sledoval možnosti odhadu výsledků pro regionální soubory z výsledků šetření reprezentativního souboru republiky. V roce 2000 se uskutečnilo rozsáhlé terénní šetření (cca 5 tisíc respondentů) reprezentativního souboru respondentů ČR a čtyř regionů, vymezených územím vždy několika okresů. Technikou sběru dat byly ve všech případech formalizované standardizované rozhovory. Datové soubory byly doplněny o kontextové proměnné. Výsledky analýz potvrzují, že se regionálně liší jak stranické preference, tak i obecnější politické a morální postoje regionálních populací; je zřejmý vliv kontextových proměnných na politické orientace voličů v různých regionech. Výsledky mluví ve prospěch hypotézy o vlivu místního resp. regionálního společenství na utváření postojů individua. Testování modelu pro odhad kontingenčních tabulek z marginálních součtů ukázalo použitelnost modelu pro řešení různých úloh, např. odhadování chybějících údajů v časových řadách. Je zřejmé, že metoda je užitečná v situacích, kdy vztahy mezi proměnnými nejsou příliš ovlivněny regionálně specifickými faktory. V opačném případě se takto identifikují vztahy regionálně podmíněné. V souvislosti se zjišťováním typu politické kultury pomocí operacionalizovaného konceptu Almonda a Verby byl vytvořen model, v jehož rámci se hledala “míra ztotožnění s typem politické kultury”. Neziskový sektor byl sledován jako rys občanské společnosti v regionech. Výzkumné šetření umožnilo dokončit ověřování standardizované škály “síly osobnosti”pro měření názorového vůdcovství v českých sociologických výzkumech.

Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Kostelecký, Tomáš, Čermák, Daniel

Článek se soustřeďuje na analýzu vlivu teritoriálních faktorů na politické orientace voličů. Ve čtyřech modelových regionech bylo provedeno reprezentativní šetření. K individuálním datům byla přidána kontextová data popisující prostředí, v němž lidé dělají svoje politická rozhodnutí. Výsledky analýzy ukazují, že teritoriální kontext je pro vytváření politických postojů významný.

 

Téma:
veřejné mínění, volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Kostelecký, Tomáš, Čermák, Daniel

Výběrová šetření jsou většinou považována za lepší metodu pro studium politického chování než analýzy agregátních dat, protože při jejich použití nehrozí nebezpečí 'ecological fallacy'. Článek navrhuje používání metody LOCCONTINGENCY, která kombinuje výhody obou přístupů. Výsledky získané touto metodou jsou porovnávány s výstupy získanými klasickou metodou výběrových šetření ve čtyřech modelových regionech.

Téma:
metodologie výzkumu, politika (a postoje k politice), regiony
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Vajdová, Zdenka, Stachová, Jana

Cílem příspěvku je porovnání politické kultury a občanské angažovanosti populací vybraných regionů v České republice, založené na datech výzkumu “Vliv teritoriálně specifických faktorů na formování politických orientací voličů”, který byl uskutečněn na Sociologickém ústavu v letech 2000 – 2002. Základní otázkou příspěvku je, zda jsou populace vybraných regionů rozdílné, pokud jde o vzorec politické kultury a míru občanské angažovanosti.

Téma:
politika (a postoje k politice), regiony, veřejné mínění
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek