Trvání projektu: 
2019

Krajina České republiky kromě abiotických podmínek závisí na udržitelném hospodaření, které zohledňuje jak její infrastrukturu ekologickou (tj. drobné vodní toky, mokřady, drobnou zeleň), tak tu uživatelskou. Příkladem exploatace naší krajiny na úkor ekologické složky je např. degradace půd a s nimi spojený nedostatek půdní vláhy. Chybí nám analýza příčin tohoto neutěšeného stavu a především její implementace do právní úpravy a reálného života v krajině a společnosti. K tomu má posloužit transdisciplinární tým institucí v podobě úspěšného projektu Platformy pro krajinu. Stejně tak výzkumu krajiny se v České republice zabývá celá řada oborů, doposud však spíše v oblasti přírodních a technických věd. Ve světovém kontextu je v poslední době krajině stále častěji věnován prostor i v oblasti věd humanitních a společenských. I v českém prostředí je možné nalézt příklady společenskovědního zkoumání různých aspektů přírody a krajiny, kterou se tímto projektem budeme snažit zohlednit.

Hlavní řešitel: 
prof. Ing. Josef Špak, DrSc.
RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D.
Témata: 
životní prostředí
Zadavatel: 
interní projekt